facebook

מכרז פומבי 32/2020 - משרות באגפי הביקורת (שלוש משרות)

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
32/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
13/08/2020 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
מנהל ביקורת
מספר משרות מבוקש:
3
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המכרז

לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים מועמדים למילוי משרות בלשכת המשרד בירושלים.  

במכרז זה "תואר" משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 32/2020 - משרות באגפי הביקורת (שלוש משרות)

המשרה: מנהל ביקורת.

תיאור התפקיד: 

איסוף נתונים על פעולות הגופים המבוקרים ובחינתם לנוכח נורמות מחייבות בתחומים שונים; גיבוש תוכנית עבודה ממוקדת למטלת ביקורת הכוללת שלבי עבודה ולוחות זמנים, ויישום התכנית; קיום פגישות עבודה עם בעלי תפקידים בגופים המבוקרים, ובהם בעלי תפקידים בכירים; למידה וניתוח של מידע רב, לרבות נתונים ממוחשבים, בפרק זמן קצר; ניתוח מיטבי של נושאי הדוחות והסקת מסקנות מבוססות, לשם הבטחת רמתם המקצועית של הדוחות; כתיבת דוח ביקורת רהוט, מאורגן וענייני בזמן קצוב.

תנאים מוקדמים:

על המועמדים למלא אחר דרישה אחת לפחות מהדרישות שלהלן:

  1. להיות בעלי תואר ראשון בסטטיסטיקה או במשפטים (LL.B) שהם בעלי תואר שני בכלכלה או במינהל עסקים או במשפטים (LL.M).
  2. להיות בעלי תואר שני באחד מהתחומים הבאים: מינהל ציבורי או מדיניות ציבורית או מדעי המדינה או יחסים בינלאומיים או דיפלומטיה או ממשל.
  3. להיות בעלי תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול או תכנית פכ"ם. 

המשרה כרוכה בניידות רבה ובנסיעות אל מחוץ למשרד.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס הגשת מועמדות (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, רישיון מקצועי, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית (טופס 106 - אם המועמד שכיר, תעודת עוסק מורשה - אם המועמד עצמאי, תלושי שכר להשלמת חודשי/שנות הניסיון), שמות ופרטים של ממליצים וכן, תמונה שצולמה בשנה האחרונה. את הפניות יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 13/8/2020.

מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות 
תצהיר למועמד/ת