לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

התפרצות נגיף הקורונה התבטאה בהאטה חדה בפעילות הכלכלית בעולם, וגררה משבר כלכלי גם בישראל. משבר זה התאפיין במצוקת נזילוּת של משקי בית ועסקים רבים. התרחבות המשבר הבריאותי מחוץ לסין הובילה לבהלה בשווקים הפיננסיים שהתבטאה בירידות שערים חדות החל בסוף פברואר 2020, שערערו את היציבות הכלכלית במשק. הרגולטורים הפיננסיים במדינת ישראל - בנק ישראל, רשות שוק ההון והרשות לניירות ערך - העניקו הקלות וסיוע נרחב להתמודדות המשק עם המשבר, שהתבטאו בהתאמת השירותים הפיננסיים, בהרחבת היצע האשראי למרות צמצום הפעילות הכלכלית, וכן בשמירה על יציבות המערכת הפיננסית תוך כדי התערבות בשווקים הפיננסיים למניעת כשלי שוק.

נתוני מפתח

 • 15 מיליארד $

  היקף התוכנית של בנק ישראל לקשירת עסקאות החלף (SWAP) לפירעון מול בנקים מקומיים

 • 50 מיליארד ₪

  היקף התוכנית של בנק ישראל לרכישת אג"ח של ממשלת ישראל בשוק המשני

 • 73.6 מיליארד ₪

  סכום הבקשות לקבלת הלוואות בכלל הקרנות להלוואות בערבות המדינה

 • 265.4 מיליארד ₪

  היקף הגיוסים של החשב הכללי בארץ ובחו"ל במהלך 2020 שנועד, בין היתר, למימון הסיוע הממשלתי במשבר הקורונה

 • 14.2%

  שיעור הבקשות לקבלת הלוואה שהוגשו לקרנות בערבות המדינה במסלול הרגיל, ונענו במלואן

 • 12.4%

  שיעור הבקשות לקבלת הלוואה שהוגשו לקרנות בערבות המדינה במסלול המוגבר, ונענו במלואן

 • 75.2%

  שיעור הבקשות שאושרו בקרנות להלוואה בערבות מדינה, מתוך הבקשות שהומלצו לאישור, בבדיקה חוזרת של הגופים המתאמים

 • 113,589

  המספר הכולל של בקשות שהוגשו לקבלת הלוואות מהקרנות להלוואות בערבות מדינה

פעולות הביקורת

בחודשים מרץ-דצמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את השירותים הפיננסיים והאשראי שניתן לציבור במשבר הקורונה ואת חוסנם של הגופים הפיננסיים במהלך המשבר. הבדיקה נעשתה בבנק ישראל, ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (רשות שוק ההון), ברשות ניירות ערך (רשות ני"ע)  ובאגף החשב הכללי (החשכ"ל  או אגף החשכ“ל) שבמשרד האוצר. בדיקות השלמה נעשו ברשות המיסים.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  שיתוף פעולה בין הגופים הפיננסיים - לא התקיים שיתוף פעולה לזיהוי מוקדי פגיעה בין רשות המיסים לאגף החשכ"ל במטרה לטייב את פעילות הקרנות להלוואה בערבות מדינה ואת פעילותה של רשות המיסים. בנוסף, שיתוף פעולה של בנק ישראל עם החשכ"ל בתהליך קבלת ההחלטות המאזנות...
 • dislike
  חשיפה גבוהה של גופים מוסדיים לנגזרים בחו"ל - חשיפת הגופים המוסדיים לנגזרים בחו"ל פגעה בנזילות התיקים המנוהלים בעת המשבר. חשיפה גבוהה של תיק ההשקעות מחייבת בקרות שוטפות. עם זאת, לא נמצא כי הרשות הנחתה בחודשים ינואר - פברואר 2020, עם הזיהוי על תחילתו של...
 • dislike
  שיעור ערבות נמוך על תיק ההלוואות בערבות מדינה בהשוואה לתוכניות דומות בעולם - שיעור הערבות שניתן במדינת ישראל לגבי כל התיק (12% לעסקים גדולים, 15% לעסקים קטנים ובינוניים ו-60% במסלול המוגבר) נמוך בהשוואה לשיעור הערבויות שניתן במסגרת תוכניות סיוע ממשלתיו...
 • dislike
  קריטריונים מדידים להעמדת הלוואות בהסכמי ההתקשרות במסלול הרגיל בקרן להעמדת הלוואות בערבות מדינה - בשיחות שקיים צוות הביקורת בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 עם מנהלי הקרנות בבנקים המסחריים צוין כי העובדה שהסכמי ההתקשרות לא קבעו קריטריונים מדידים להעמדת הלו...
 • dislike
  זמני הטיפול בבקשות בקרנות להעמדת הלוואות בערבות מדינה - הסכם ההתקשרות שבו נקבע כי הגורמים המממנים ישלימו את הטיפול בבקשות בתוך שבעה ימי עסקים הביא לציפייה של המבקשים כי כך ייעשה. עם זאת נמצא כי זמני הטיפול בכל המסלולים חרגו מהותית (בכ-15 ימים בממוצע) מ...
 • dislike
  תגובה מהירה של רגולטורים - לרשות ני"ע אין גמישות מספקת בעיתות משבר למתן תגובה מהירה ומתבקשת ההולמת לתנודות בשווקים שתאפשר פיקוח יעיל ומועיל. במהלך הביקורת קידמה הרשות תזכיר חוק שנועד להרחיב את הסמכויות הקיימות של הרשות ולאפשר לה לקבוע הוראות בנושאים מס...
 • dislike
  חיוניות פעילות של רגולטורים פיננסיים בחירום - למרות החשיבות הגלומה בפעילותה של רשות ני"ע מתוקף תפקידה כרגולטור פיננסי לא ניתן לכך ביטוי בתקנות שעת חירום ולא נקבעה לגבי הרשות הקלה בתחולת ההגבלה על מספר העובדים המרבי המותר לשהייה במקום העבודה. הנושא מקבל...
 • dislike
  מימוש הקרנות להלוואה בערבות מדינה - נמצא כי קבוצת העסקים שמחזור מכירותיהם נע בין 200 - 400 מיליוני ש"ח העדיפה להגיש בקשות לקבלת הלוואה מהמסלול הרגיל, במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים, על פני הגשת בקשות לקרן לעסקים גדולים. כי שיעור גבוה של בקשות בוטלו...
 • like
  פרסום ההקלות וההנחיות לציבור - בנק ישראל ורשות שוק ההון פעלו במהירות בפרסום הקלות רגולטוריות והנחיות לציבור לטובת הרחבת היקף הסיוע בעת המשבר (ביניהן: כיבוד חיובים של לקוחות שחורגים ממסגרות אשראי, הורדת הגיל המינימאלי בהגדרת "אזרח ותיק" שמזכה את הלקוח ב...
 • like
  מימון פעולות הממשלה - אגף החשכ"ל פעל לגיוסי חובות בהיקף של כ-265 מיליארד ש"ח בשנת 2020 שנדרש, בין היתר, למימון הסיוע הממשלתי בתקופת משבר הקורונה.

תרשים התקציר

השינוי ביתרות האשראי במגזרי הפעילות המרכזיים, ינואר-אוגוסט 2020 (במיליארדי ש"ח)

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ לטייב את שיתוף הפעולה בין החשכ"ל לבין בנק ישראל ורשות המיסים ולבחון יחדיו את חבילת הסיוע הכוללת שניתנה לציבור, בשים לב ליחסי הגומלין בין אשראי למענקים, לענפים שנפגעו ולעוצמת הפגיעה.
 • [alt]
  מומלץ כי רשות שוק ההון, כגורם המופקד על "הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים", תפעל להבטיח כי הפעילים בשווקים הפיננסיים יבינו את הסיכונים הגלומים בפעילותם, ויבטאו זאת במדיניות ניהול הסיכונים הן בתיקי ההשקעות העצמיות של הג...
 • [alt]
  מומלץ כי שר האוצר יבחן את הגדרה של היקף כוח האדם שיפעל בשירות הרגולטורים הפיננסיים בשעת חירום טרם יגיש המלצותיו לממשלה ובהתבסס על תרחישי ייחוס ועל צרכיהם, וכי הדבר יתבטא בעתיד בכל עת שבה הממשלה מתקינה תקנות לשעת חירום. כך תובטח פעולתם התקינה והסדירה לש...
 • [alt]
  מומלץ כי החשכ"ל יציג לממשלה במסגרת דיונים עתידיים בנושא תקצוב סכומים חד-פעמיים ("קופסאות") לטובת הוצאות חוץ-תקציביות שמחייבות מימון, אם יהיו כאלה, את כלל ההשלכות שיש למנגנון זה על היבטי גיוס הכספים שיידרשו למימונן, לרבות השפעתן הצפויה על הגירעון, רמת ה...
 • [alt]
  מומלץ כי החשכ"ל יבחן עם הגופים המממנים את זמני הטיפול בבקשות המוגשות להלוואות בקרנות בערבות מדינה, את החסמים השונים שנוצרו בתהליך ואת הדרכים האפשריות לצמצום לוחות הזמנים. בהתאם יש לעדכן את הציבור בדבר משך זמן הטיפול בבקשות, וכך למנוע תסכול מצד המבקשים...

סיכום

הביקורת העלתה כי הרגולטורים הפיננסיים במדינת ישראל נערכו במהירות הן למתן סיוע למשק והן לשמירה על חוסנו. בתוך כך, פעלו להתאמת השירותים הפיננסיים הניתנים לציבור בעת המשבר, הרחיבו את היצע האשראי ופעלו לניטור הסיכונים הנשקפים לפעילות הפיננסית במשק. עם זאת נמצאו ליקויים, בין היתר, בשיתוף הפעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים, בהגדרת חיוניות פעילותם של רגולטורים פיננסיים בחירום, בטיפול בחשיפה הגבוהה של הגופים המוסדיים לנגזרים בחו"ל, בהגדרת קריטריונים מדידים למתן הלוואות ובהגדרת זמני הטיפול בבקשות להעמדת הלוואות במסגרתן. נוסף על כך, נמצא פער בגובה הערבות שהועמד על התיק בקרנות להעמדת הלוואות בערבות מדינה בהשוואה בין-לאומית. לפיכך מומלץ לבחון את מנגנוני הסיוע שהוצעו כדי להגביר את היעילות והמועילות של האשראי שניתן לעסקים, במטרה לגשר על הפער התזרימי שנגרם בעקבות המשבר ולאפשר לעסקים לשוב לתפקוד ולצמוח בסיומו.