לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

הפעלת יכולות טכנולוגיות של שירות הביטחון הכללי לסיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות במאבק בקורונה

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
איסוף מידע; חקירה; מגפה; מעקב ובקרה; פגיעה בפרטיות

רקע

​נוכח התמודדות מדינת ישראל עם התפשטות ניכרת של מגפת קורונה בישראל פעלה הממשלה, החל ב-15.3.20, להסמיך את שירות הביטחון הכללי (להלן - שב"כ או השירות) לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות הנגיף, וזאת על ידי איסוף ועיבוד של מידע טכנולוגי לסיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית (להלן - פעולות הסיוע). בפועל, שב"כ פעל מכוח החלטות הסמכה של ממשלת ישראל ומכוח חקיקה (הכול כמפורט בהרחבה בהמשך) בשני סבבי הפעלה: סבב הפעלה ראשון מ-17.3.20 עד 8.6.20; וסבב הפעלה שני, לאחר התגברות מחודשת של המגפה, מ-1.7.20 ואילך.

על השירות הוטלו שתי משימות: (א) לגבי חולה  - זיהוי נתוני מיקום ונתיבי תנועה ב-10 עד 14 הימים שקדמו ליום האבחון; (ב) לגבי מגעים של החולה - זיהוי אנשים שבאו במגע קרוב (ככל הניתן ברדיוס של שני מטרים ולמשך 15 דקות לפחות) עם החולה. 

נתוני מפתח

 • עשרות עובדים

  מספר העובדים בשב"כ שנחשפו ישירות לפרטי המידע שהתקבלו ממשרד הבריאות

 • 62,219

  מספר החולים שפרטיהם הועברו ממשרד הבריאות לשירות

 • 43,250

  מספר החולים שהשירות בדק מגעים שלהם מתוך כלל החולים שהועברו לבדיקתו

 • 499,577

  מספר המגעים הכולל שאיתר השירות לכלל החולים שבדק

 • 11.55

  מספר מגעים ממוצע לחולה

 • 17,719

  חולים מאומתים מבין המגעים שאיתר השירות

 • 3.5% - 4.6%

  היחס בין מספר החולים המאומתים למספר האנשים שהיו במגע עם חולה, במגעים שאותרו על ידי השירות (יחס "אות רעש")

 • 28.5%

  היחס בין מספר חולים מאומתים מבין המגעים למספר כלל החולים שהועברו לבדיקת השירות

פעולות הביקורת

​בתקופה שבין תחילת יולי 2020 לאמצע אוגוסט 2020 בדק משרד מבקר המדינה בשב"כ היבטים שונים הנוגעים לפעולות הסיוע. פעולות השלמה לאיסוף מידע בוצעו גם במשרד המודיעין וברשות להגנת הפרטיות שבמשרד המשפטים (להלן - הרשות להגנת הפרטיות). בד בבד עם ביקורת זאת מבצע משרד מבקר המדינה ביקורת נפרדת במשרד הבריאות הנוגעת לנושא החקירות האפידמיולוגיות. בהתחשב בכך, הביקורת שלהלן מתמקדת בעיקרה באופן תפקודו של שב"כ במסגרת פעולות הסיוע למשרד הבריאות. 

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולחן הכנסת ולא לפרסם קטעים מסוימים מדוח זה לשם שמירה על ביטחון המדינה, בהתאם לסעיף 17 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נסח משולב].

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  עמידת השירות במשימות שהוטלו עליו: הכלים שהפעיל השירות לא אפשרו לו לעמוד במלואה במשימה שהוטלה עליו.
 • dislike
  היחס בין מספר חולים שעלו במגעים שאותרו על ידי שב"כ לבין כלל המגעים שאותרו: בתקופת הביקורת כ-3.5% מהאנשים שנמצא שהיו במגע עם חולים, ולפיכך נדרשו להיכנס לבידוד, התבררו בסופו של דבר כחולים. יחס זה, המכונה בשירות "אות רעש", ומשמש מדד... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  מיצוי יכולות שב"כ: אומנם הכלי שבשימוש שב"כ הצליח להניב, בסופו של דבר, מספר לא מבוטל של מגעים של החולים המאומתים (קרוב ל-30% מהחולים המאומתים עלו במסגרת המגעים שאותרו בפעילות השירות), אך בתהליך בכללותו אין כדי למצות... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  תקלות בפעילות שב"כ ששיקפו חריגות נקודתיות מכללים מחייבים ומנהלים: למרות פעולות רבות ששב"כ נקט על מנת למזער ככל הניתן את הפגיעה בפרטיות, התרחשו ארבעה אירועים שבהם השירות פעל בניגוד לכללים ולנהלים ובדרך שהיה בה כדי לפגוע באופן לא מידתי בזכות לפרטיות.
 • dislike
  פגיעה בפעילות השירות כפועל יוצא מהסיוע למשרד הבריאות: כפועל יוצא מפעילות הסיוע שנתן שב"כ למשרד הבריאות נפגעה פעילותה השוטפת של מחלקה מסוימת. כמו כן פעולות הסיוע הובילו לחשיפה מסוימת... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  יישומון המגן: על פי דיווח משרד הבריאות (שאחראי לפיתוח היישומון והטמעתו) ליועמ"ש לממשלה מ-6.8.20, ב-5.8.20 היו כ-900,000 משתמשים בגרסאות יישומון "המגן" . בהתאם לדיווח האמור, בשבוע שבין 29.7.20 ל-5.8.20 הורידו את היישומון... המשך בקובץ המצורף
 • like
  שב"כ נרתם במהירות רבה למשימת הסיוע, וצוותי העבודה שלו שעסקו בנושא פעלו במסירות ובנחישות.
 • like
  למרות קשיים ומגבלות טכנולוגיים שב"כ הצליח, לאתר קרוב ל-30% מהחולים המאומתים. ההערכה בשב"כ היא שכ-40% - 60% מכלל החולים שאינם בני משפחה אותרו במסגרת פעילות השירות.
 • like
  השירות הפעיל ככלל מנגנוני פיקוח ובקרה שנועדו להבטיח שפעילות הסיוע תיעשה באופן שלא תפגע מעבר לנדרש בזכות לפרטיות: שמירת מידע בשרתים נפרדים; מספר מוגבל של בעלי תפקידים שעסקו במשימת הסיוע ואשר... המשך בקובץ המצורף

תרשים התקציר

תהליך העבודה הכולל בסיוע שנתן שב"כ למשרד הבריאות במאבק בקורונה

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ שכלל הנוגעים בדבר ובכללם צוות השרים בריכוז שר המודיעין ומשרד הבריאות יביאו בחשבון את מגבלות האפקטיביות של פעילות שב"כ בסיוע שלו למשרד הבריאות. זאת בין היתר גם נוכח תוצאות פעילותו של שב"כ ובכלל זה הפגיעה בזכות לפרטיות.
 • [alt]
  מומלץ לחזק את מערך החקירות האפידמיולוגיות המבוצע על ידי תשאול של החולה ולבחון באופן שוטף את היחס "אות רעש" של איכוני שב"כ; במקביל מומלץ לשלב חקירות אפידמיולוגיות על ידי תשאול של החולה לאחר קבלת איכוני שב"כ, באופן יזום.
 • [alt]
  יש מקום שמשרד הבריאות יבחן את נוסח ההודעה במסרון שהוא שולח למי שהיו במגע עם החולים בהתאם לאיכוני שב"כ, זאת באופן שישקף בדרך מדויקת יותר את ממצאי הליך האיכון.
 • [alt]
  ככל שיוחלט כי השירות ימשיך לסייע למשרד הבריאות בביצוע החקירות האפידמיולוגיות, על כלל הנוגעים בדבר ובכללם צוות השרים בריכוז שר המודיעין, ומשרד הבריאות, להבטיח כי ננקטות כלל הפעולות הנדרשות... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  מומלץ כי השירות יבחן את הפערים הקיימים בין יכולותיו לבין התוצר הנדרש, ויציג אותם למקבלי החלטות ויציג חלופות, בהינתן המגבלות החוקיות הנוגעות לפגיעה בזכות לפרטיות, במשאבים הנדרשים, ביכולותיו הטכנולוגיות, בצורך לשמור על חסיון יכולותיו... המשך בקובץ המצורף

סיכום

​בביקורת עלה כי הכלים שבהם השתמש שב"כ למשימת הסיוע היו מוגבלים ולא אפשרו לו לעמוד במשימות המרכזיות שעמדו בבסיס ההחלטה להטיל עליו לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות. בהתחשב במכלול הממצאים העולים מדוח זה ובהתחשב בשינוי הנסיבות מאז מועד קבלת ההחלטה להסמיך את שב"כ לסייע למשרד הבריאות, מומלץ כי כלל הנוגעים בדבר ובכללם צוות השרים בריכוז שר המודיעין וכן משרד הבריאות ימפו את התהליך בכללותו, ובהתחשב במכלול התוצרים של פעילות שב"כ מצד אחד, ובמחיר של הפגיעה בפרטיות הנובעת ממנה מעצם פעילות שב"כ ובמחיר של חשיפת יכולות של השרות ובפגיעה אפשרית ביכולתו לממש את ייעודו ולמלא את תפקידיו, מצד אחר, יבחנו את המשך ההסתייעות בשב"כ; ולחלופין יוודאו שסיוע שב"כ למשרד הבריאות ישולב באופן יזום עם חקירה אפידמיולוגית יסודית ומעמיקה על ידי תשאול של החולה. מומלץ כי המל"ל יפעל להבטיח את ההתארגנות הבין משרדית הנדרשת לשם כך. נוסף על כך יש מקום שמשרד הבריאות, משרד המודיעין ובסיוע המל"ל - יפעלו להטמעה אפקטיבית של אפליקציות אזרחיות.