facebook

הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות הלוואות הניתנות למתמודדים בבחירות לשלטון המקומי (15.12.22)

מבקר המדינה מודיע כי יינתן גילוי לזהותם של מלווים ולסכומי ההלוואות והם יפורסמו לציבור

לצורך מימון פעילותן הכספית נדרשים סיעות, רשימות מועמדים ומועמדים לראשי מועצות איזוריות המתמודדים בבחירות לשלטון המקומי לקבל הלוואות. מניסיון העבר, מרבית ההלוואות אינן ניתנות עוד על ידי הבנקים אלא על ידי אנשים פרטיים, בין שמדובר בהלוואות שניתנו על ידי נציגי הסיעות, הרשימות והמועמדים ובין שמדובר בגורמים אחרים. 

לאחר שמבקר המדינה שקל ובחן את הנושא לעומקו, הוא קבע במסגרת דוח הביקורת על הבחירות לשלטון המקומי שהתקיימו ב-2018 כי "יש מקום לפרסם לציבור נתונים בדבר פרטי הלוואות שהתקבלו בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות אזוריות".  זאת, על מנת להבטיח שקיפות ובקרה ציבורית על זיקות בין מלווים לבין סיעות, רשימות ומועמדים, בייחוד ערב בחירות. 

נוכח האמור, החליט מבקר המדינה לתת גילוי לזהותם של מלווים למתמודדים בבחירות לשלטון המקומי ולסכומי ההלוואות, ולפרסמם לציבור. 

לפיכך ובהתאם להחלטת מבקר המדינה, בדומה לתרומות וערבויות, על סיעות, רשימות מועמדים ומועמדים לראשי מועצות אזוריות בבחירות לשלטון המקומי לדווח למבקר המדינה באמצעות המערכת הממוחשבת על כל הלוואה שקיבלו לא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום קבלתה, ופרטי ההלוואות ושמות המלווים יפורסמו לציבור עם קבלת הדיווח באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה. 

על כל סיעה, רשימת מועמדים ומועמד לראש מועצה איזורית המבקשים לקבל הלוואה לטובתם להביא תוכן החלטה זו לידיעת המלווים בכוח לפני הפיכתם למלווים בפועל.