לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

מפעל הפיס מקיים הגרלות על פי היתר מהמדינה שניתן לו לעריכת הימורים. מפעל הפיס מייעד את רווחיו לסיוע לרשויות המקומיות במימון פרויקטים בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, התרבות והאומנות.

במפעל הפיס מצטברים, באופן שוטף, רווחים שמיועדים לפרויקטים שאושרו לרשויות המקומיות ולמשרד האוצר, אך בפועל, טרם החלו במימוש שלהם או שהם בתהליך של מימוש הנמשך שנים אחדות על פי קצב התקדמות הפרויקטים. הסכומים, שבמהותם הם התחייבויות של מפעל הפיס לאותם הפרויקטים, מנוהלים באמצעות מפעל הפיס ומושקעים בהתאם למדיניות שמאושרת במפעל הפיס.

סכום הכספים שבניהול מפעל הפיס נע בין 3 ל-4 מיליארד ש"ח ומקורם ברווחי ההימורים של מפעל הפיס. כספים אלה והתשואות השנתיות שהם מניבים תומכים במימון הפרויקטים כאמור. 


נתוני מפתח

 • 3 - 4 מיליארד ש"ח

  סך כספי ההשקעות של מפעל הפיס בשנים 2017 עד 2020.

 • 1.18% - ועד 7.73%

  טווח תשואת תיק ההשקעות של מפעל הפיס בשנים 2017 - 2020 (התשואה נובעת ממדיניות ההשקעה ושיעור המניות בתיק).

 • 2.46% - ועד 15.54%

  טווח תשואות קרנות ההשתלמות וקופות הגמל בשנים 2017 - 2020 (התשואה נובעת ממדיניות ההשקעה ושיעור המניות בתיק - שהוא גבוה יותר משיעור המניות בתיק ההשקע...

 • 47% - 56% מתיק ההשקעות

  טווח ההשקעה באפיק אג"ח ממשלתי ופיקדונות - אפיק שמניב תשואה נמוכה לתיק ההשקעות.

 • 11% - 15% מתיק ההשקעות

  טווח ההשקעה באפיק מנייתי - אפיק שמניב תשואה גבוהה לתיק ההשקעות.

פעולות הביקורת

​בחודשים דצמבר 2020 עד אפריל 2021 בדק משרד מבקר המדינה את אופן ניהול תיק ההשקעות של מפעל הפיס; נבחנה פעילותם של האמונים על התוויית המדיניות ועל ביצועה בפועל; וכן נבחן קיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה על ניהול ההשקעות במפעל הפיס.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  התייחסות לניהול ההשקעות בהיתר שניתן למפעל הפיס על ידי משרד האוצר: משרד האוצר לא כלל בהיתר התייחסות לכללי ניהול ההשקעות, לבחינת אופן ניהול תיק ההשקעות וליישום הנחיות הדירקטוריון וועדת ההשקעות, לבקרות אחר ניהול התיק, להצגה חשבונאית פרטנית של תיק ההשקעות...
 • dislike
  ועדת ההשקעות: הועלה כי הגם שתיק ההשקעות של מפעל הפיס מסתכם בכ-3 - 4 מיליארד ש"ח אין ועדת השקעות ייעודית במפעל הפיס וכי ועדת הכספים משמשת גם כוועדת השקעות, כפי שהדבר מתאפשר בהיתר. הואיל ועיקר פעילותה ומשאביה של ועדת הכספים אינם מופנים לנושא ההשקעות, נוש...
 • dislike
  תמהיל ההשקעות והתשואה על התיק: את תיק ההשקעות של מפעל הפיס מאפיינים מכשירים מסורתיים, והוא לא השתנה כמעט במשך השנים. תשואות התיק מצביעות על כך שבתקופות של קשיים בשווקים הפיננסיים הוא יצר הפסדים גדולים בהשוואה לתשואות תיקי הבנצ'מרק שנבחנו בביקורת - שהיו...
 • dislike
  השקעות אחראיות (ESG): במפעל הפיס לא התקיימו דיונים בנושא של אימוץ כללי השקעות אחראיות (ESG). כמו כן בהיתר שנתן שר האוצר למפעל הפיס אין התייחסות לנושא זה.
 • dislike
  ניהול סיכונים: בדיווחים החצי-שנתיים שמוסר מנהל הסיכונים להנהלת מפעל הפיס לא כלולה התייחסות לסיכון הנובע מניהול ההשקעות.
 • like
  ניהול תיק ההשקעות בתקופת הקורונה: נושא ההשקעות נידון בשש מתוך תשע ישיבות הוועדה שהתקיימו בשנת 2020; במחצית השנה הראשונה של שנת 2020, שבה הייתה תנודתיות רבה בתשואות התיק, דנה הוועדה בשתי ישיבות מתוך ארבע שהתכנסו בנושא ההשקעות. במרץ 2020, בעת הירידה הגדו...
 • like
  דוח ביקורת פנים מספטמבר 2017 בנושא ניהול השקעות מפעל הפיס: דוח זה בחן את העמידה בנהלים ואת הפיקוח והבקרה על פעילויות ההשקעה השוטפת (בניהול העצמי ובאמצעות מנהלי תיקים חיצוניים). המלצות דוח הביקורת היו מקובלות על מפעל הפיס ויושמו בנוהל ההשקעות שאושר בווע...
 • like
  הנחייה שלא להשקיע באגרות חוב של בעל שליטה שלא החזיר את החוב למלווים: מפעל הפיס החליט לא להשקיע באגרות חוב של בעל שליטה שלא החזיר את החוב למלווים ("תספורת").

תרשים התקציר

תשואת תיק ההשקעות של מפעל הפיס לעומת תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, 2017 - 2020

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי משרד האוצר יבחן את נושא ניהול ההשקעות ויקבע עקרונות לעניין סדרי עבודתם של הדירקטוריון וועדת ההשקעות; את השיקולים בהקצאת ההשקעות באפיקים השונים; את אופן בחירת מנהלי השקעות; את הבקרה על ניהול ההשקעות על ידי מנהלים חיצוניים ובאמצעות מנהלי השקעות...
 • [alt]
  נוכח סכום הכספים המנוהל בתיק ההשקעות של מפעל הפיס, מומלץ שמפעל הפיס ייבחן הקמת ועדת השקעות ייעודית, נפרדת מוועדת הכספים, שתעסוק בניהול מדיניות ההשקעה, תקבע את רמת החשיפה לסיכונים ואת ההגנות הפיננסיות של תיק ההשקעות, תבחן חלופות השקעה ותיזום תהליכים; וכ...
 • [alt]
  מומלץ שקובעי מדיניות ההשקעות במפעל הפיס יבחנו אימוץ בנצ'מרק לתיקי ההשקעות של מפעל הפיס וימשיכו לבחון מעת לעת את הרכב תיק ההשקעות וכניסה לאפיקי השקעה נוספים הקיימים בשווקים, הן ככלי ליצירת פיזור הסיכון של התיק והגדלת הפוטנציאל שלו, והן ככלי ליצירת הגנה...
 • [alt]
  מומלץ כי מפעל הפיס יבחן את האפשרות לאמץ את כללי ESG ("השקעות אחראיות") ולשלבם במדיניות ההשקעה שלו. זאת הן בשל ההיקף הכספי המנוהל והן בשל ההשפעות החיוביות על דימוי מפעל הפיס בציבור. עוד מומלץ כי משרד האוצר יבחן הכללת הנחיות בדבר אימוץ כללי השקעות אחראיו...
 • [alt]
  מומלץ כי בהמשך לדוח מבקר הפנים בנושא ניהול השקעות מ-2017 ישקול מפעל הפיס להחתים את חברי ועדת ההשקעות על הצהרת היעדר ניגוד עניינים ממוקדת יותר מזו שחותמים עליה כלל הדירקטורים של מפעל הפיס, וייתן את הדעת גם על זיקות פוטנציאליות בין ניהול תיקי ההשקעות האי...

סיכום

​מפעל הפיס מנהל תיק השקעות בסכום כולל של כ-3 - 4 מיליארד ש"ח (בנתוני 2019 - 2020). סכומים אלה והתשואות השנתיות שהם מניבים מסייעים לרשויות המקומיות במימון פרויקטים בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, התרבות והאומנות. העיסוק בהשקעות מצריך הבנה מקצועית, עבודה סדורה ומובנית המתבססת על בקרות ראויות, ניתוח סיכונים ושקיפות בין הגורמים השונים המעורבים בניהול תיק ההשקעות של מפעל הפיס. על מפעל הפיס לתקן את הליקויים ולבחון את ההמלצות שעלו בדוח זה כדי לנהל באופן מיטבי את השקעות הכספים העומדים לרשותו.