facebook

דרוש/ה מזכיר/ה זמנית (משרה מיועדת לאוכלוסייה מגוונת) - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
מזכיר/ה / קלדנ/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
25/07/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

לאגף לביקורת מערכת הבטחון שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה עובד/ת במילוי מקום למשרת מזכיר/ה, לששה חודשים (עם אפשרות להארכה) בהיקף של משרה מלאה. ההעסקה תהיה בדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה. 

תיאור התפקיד:  

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות מנהל אגף הביקורת, ובכלל זה יעסוק/תעסוק בריכוז אגף הביקורת; תיאום פגישות ודיונים; הכנת מסמכים, קובצי אקסל ומצגות; עבודה מול גופים הנתונים לביקורת משרד מבקר המדינה; מתן שירות ליחידות אחרות במשרד ארגון מסמכים וחומרים ממוחשבים בארכיון ובמערכות ממוחשבות; וכן ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת מנהל האגף.

תנאים מוקדמים:

 1. תעודת בגרות מלאה. 

 2. המשרה מיועדת למועמדים/ות מהאוכלוסייה החרדית או לאנשים עם מוגבלות או למועמדים/ות שהם/הן או אחד מהוריהם/הן נולדו באתיופיה.

הכישורים הנדרשים:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה

 • ידע בתוכנות אופיס: word, excel, outlook, powerpoint

 • יחסי אנוש טובים

 • תודעת שירות גבוהה 

 • יכולת לעבוד במצבי לחץ


תחילת העסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.

תנאים נוספים:

 1. 5 ימי עבודה בשבוע, 42 שעות שבועיות.

 2. שעות העבודה יהיו בין השעה 07:30 לשעה 16:00.

 3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.

 4. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.

 5. המשרה מיועדת הן לנשים והן לגברים.

 6. עובד/ת יידרש/תידרש לעבור בדיקת סיווג בטחוני ברמה סודי ביותר בטרם כניסתו לעבודה, שעשויה להמשך כ-3 חודשים.

 7. המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 8 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן מקצועי ממוחשב שיערך ולפי שיקול דעתו של המשרד בהתאם להערכת המועמד/ת על בסיס קורות חיים.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות. כמו כן על המועמדים לצרף את האישורים שלהלן: 

מועמדים העומדים בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר:

יצרפו אסמכתה ברת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר.

מועמדים מהאוכלוסייה החרדית:

אישה שמתקיים לגביה אחד מאלו לפחות:

 1. ילדיה עד גיל 18 לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או "מוסדות  פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
   
 2. בעלה למד בישיבה קטנה.

 3. היא למדה בסמינר חרדי.

גבר שמתקיים לגביו אחד מאלו לפחות:

 1. ילדיו עד גיל 18 לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או "מוסדות  פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

 2. הוא למד בישיבה קטנה.

 3. הוא התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

 4. הוא היה זכאי בחמש השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה "הבטחת הכנסה לאברכים"), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מדי פעם בפעם.  

יצרפו אסמכתה ברת תוקף של מוסדות הלימוד / השירות הלאומי אזרחי / משרד החינוך בהתאם לאמור לעיל ולמקרים הרלוונטיים.

מועמדים מהקהילה האתיופית:

יצרפו צילום תעודת זהות המעיד שהם או אחד מהוריהם נולדו באתיופיה.

המשרד יפנה את המועמדים/ות המתאימים/ות, בהתאם לשיקול דעתו, לבחינות מיון וראיון אישי בפני ועדת קבלה.

למועמדים עם מוגבלויות ייערכו, ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. המבקשים שתיערך לגביהם התאמה כאמור, יצרפו לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות, יציינו את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

יובהר כי העסקת עובד/ת שנבחר/ה כממלא/ת המקום תוגבל לתקופת מילוי המקום ובכל מקרה לא יותר משנה והעובד/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לעבור למשרה קבועה בתקן ו/או להתמודד במכרזים פנימיים או להשתבץ במשרה פנויה בתקן הדורשת התמודדות במכרז פומבי כנדרש בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), יצרף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות במרוכז למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור משרת מזכירה זמנית באגף א' לביקורת מערכת הבטחון". מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה ואישורים רלוונטיים המעידים על השתייכותו לאחת מהאוכלוסיות המגוונות המצוינות לעיל, יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 25.7.22.