facebook

הוועדה לאיתור מועמדים לתפקיד היועץ\ת המשפטי\ת למבקר המדינה

מאפיינים

סוג המשרה:
ועדת איתור
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
05/11/2019 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

תיאור המשרה

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מר מתניהו אנגלמן (רו"ח), מינה ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד היועץ\ת המשפטי\ת למבקר המדינה. בראש הוועדה עומד שופט בית המשפט העליון (בדימוס) צבי זילברטל, וחברים בה מר אייל גבאי, גב' דלית שטאובר, פרופ' דודי שוורץ והמנהל הכללי של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מר ישי וקנין.

תיאור התפקיד

מנהל\ת המחלקה המשפטית במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן: המשרד), המונה כעשרה עובדים, ואחראי\ת לכל תחומי הייעוץ המשפטי במשרד, הן בתחום עבודת ביקורת המדינה והן בתחום המינהל ומשאבי האנוש, ולביצוע כל מטלה בתחום הייעוץ המשפטי.
היועץ\ת המשפטי\ת מוקבל בתנאי העסקתו\ה לשופט בית משפט מחוזי.

תנאי הכשירות

אזרח\ית ישראל ותושב\ת ישראל הכשיר\ה להתמנות לשופט בית משפט מחוזי (נא ראו סעיף 3 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984).

יתרון

יינתן יתרון למועמדים\ות בעלי תואר שני (מוסמך) בתחום כלשהו ("תואר" משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958).

כישורים רצויים

ידע וניסיון משפטי

ידע נרחב וניסיון בתחומי המשפט הציבורי (המשפט המינהלי, המשפט החוקתי).
ידע וניסיון בתחום דיני העבודה ודיני המכרזים.
ידע בתחומי משפט נוספים.
ניסיון רלוונטי בייעוץ משפטי לגוף ציבורי או עסקי בעל היקף פעילות משמעותי.
יכולת מעולה בניסוח מסמכים משפטיים ולמתן הערות על מסמכים משפטיים.
ניסיון בניהול תיקים משפטיים.

ניסיון ניהולי

ניסיון בניהול והדרכה של צוות עובדים\ות משפטנים\ות.
יכולת טיפוח והנעה של עובדים\ות.
יכולת גבוהה לנהל קונפליקטים ולפתור בעיות.
יכולת קבלת החלטות.

כישורים נוספים

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאוד.
יכולת לייצג את המשרד בכנסת, בפורומים בכירים, בוועדות ציבוריות ובפורומים אקדמיים.
יושר, יושרה ואמינות.
יחסי אנוש מעולים ותקשורת בין-אישית טובה מאוד.
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה מאוד המאפשרת קריאת ספרות מקצועית.

תקופת הכהונה בתפקיד

מובא לידיעת המועמדים כי מבקר המדינה החליט לקצוב את תקופת הכהונה בתפקיד למשך שבע שנים. המתמנה לתפקיד זה יהיה כפוף להחלטה עתידית של מבקר המדינה בנוגע לקדנציות, תנאי השכר ותנאי סיום ההעסקה בשל השלמת קדנציה, כפי שייקבעו מפעם לפעם. בעצם הגשת המועמדות לתפקיד זה המועמד\ת מוותר\ת על כל טענה כנגד החלטה עתידית, אם תתקבל.

הנחיות להגשת מועמדות

המעוניין\ת להגיש מועמדות למשרה ימלא\תמלא את ה"שאלון למועמד לתפקיד היועץ\ת המשפטי\ת למבקר המדינה" באמצעות המחשב בלבד (טופס אלקטרוני) בהתאם להוראות המפורטות בשאלון, וישלח\תשלח אותו עם כל החומרים הרלוונטיים סרוקים בקבצים בפורמט PDF לכתובת הדוא"ל Legaladv@mevaker.gov.il. יש לצרף לשאלון מסמכים אלה: תצלום תעודת חבר בלשכת עורכי הדין, קורות חיים, תעודות ואישורים המעידים על השכלה (בעלי\ות תעודות מחוץ לארץ חייבים\ות להמציא תרגום נוטריוני מאושר של התעודות, וכן אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך), וכן אישורים בדבר ניסיון קודם. 

התאריך האחרון להגשת המועמדות: ז' במרחשוון התש"ף, 5 בנובמבר 2019

לקבלת הבהרות ניתן לפנות למרכז הוועדה עו"ד אלון רודס, לשכת המנהל הכללי, משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665360.