facebook

בג"צ מחק את עתירת עיריית אשדוד נגד משרד מבקר המדינה

לאור המלצת השופטים הודיעו העותרים כי הם אינם עומדים על העתירה, והעתירה נמחקה

ביום 8.6.20 דן בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בעתירה שהגישו עיריית אשדוד, ראש עיריית אשדוד ומנכ"ל עיריית אשדוד נגד משרד מבקר המדינה.

לאור המלצת השופטים הודיעו העותרים כי הם אינם עומדים על העתירה, והעתירה נמחקה.

מדובר בעתירה שהוגשה מטעם עיריית אשדוד, ראש עיריית אשדוד ומנכ"ל עיריית אשדוד נגד משרד מבקר המדינה. במסגרת העתירה התבקש בית המשפט לבטל את הממצאים, המסקנות, ההערות וההמלצות שבדו"ח מבקר המדינה שפורסם ביום 24.6.19 בעניין "אשדוד – היבטים ביישום פרויקט 'עיר מודל לתחבורה בת קיימא', במסגרתו נבחנה התנהלות עיריית אשדוד בנוגע ליישום פרויקט זה. בתוך כך, ביקשו העותרים מבית המשפט לבטל את ההמלצה בדוח, לפיה על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ומנכ"ל העירייה.

בניסיון לבסס את הסעדים המבוקשים בעתירה, נטען ע"י העותרים בכתב העתירה כי נפל פגם מהותי בהליך גיבוש הדו"ח משלא הועמדה לרשותם הזדמנות נאותה להשמעת טענותיהם נגד טיוטת הדו"ח, במיוחד נוכח ההמלצות לשקול הטלת חיוב אישי.

לאחר שנשמעו טיעוניהם של העותרים בפני בית המשפט, המליץ בית המשפט לעותרים שלא לעמוד על עתירתם.

העותרים קיבלו את המלצת בית המשפט והעתירה נמחקה.

פסק הדין - מחיקת העתירה בהסכמה בהמלצת בית המשפט