facebook

דוח ביקורת על פיתוח משק הגז הטבעי

שערpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2015-005
תאריך פרסום 20/7/2015
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

לאחר שנות דור שבהן כלכלת המדינה התבססה, צמחה ופרחה בעיקרו של דבר על ההון האנושי, אנו עומדים בפתחו של עידן חדש בכלכלת ישראל אשר מביא עמו הזדמנויות היסטוריות למדינה הן בתחום הכלכלי והן בתחום הגאופוליטי. בשטח המים הכלכליים של ישראל התגלו בשנים האחרונות מצבורי גז טבעי בכמויות גדולות. הגז הטבעי עשוי להקים מקור הכנסות חשוב ולאפשר לממן את מילוים של צרכים מגוונים של החברה. השימוש בו עשוי להפחית את זיהום האוויר; לצמצם עלויות ייצור וכך להביא להורדת יוקר המחיה ולתרום לתחרותיות של המשק הישראלי בעולם; להרחיב את אפשרויות התעסוקה ולהביא לשיפור ניכר באיכות החיים במדינת ישראל.

מדינת ישראל היא הבעלים של משאבי טבע הנמצאים בשטחה, ובכללם מצבורי הגז הטבעי הגדולים שנתגלו במימיה הכלכליים . כמו לגבי כל נכס המוחזק בידיה של המדינה, גם בנוגע לאוצרות הגז הטבעי חובה על המדינה ועל כל גורמי האסדרה לפעול בנאמנות מלאה למען הגשמת האינטרס הציבורי; שהרי "לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה היא עושה, ברצותה מעניקה וברצותה מסרבת, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל, ומשלה אין לה ולא כלום...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האנרגיה והמים
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד הכלכלה
 • משרד המשפטים
 • רשות לשרותים ציבוריים - חשמל
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • רשות המיסים בישראל
 • נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

מילות מפתח

 • המועצה הלאומית לכלכלה
 • פיקוח על מחירים
 • גז טבעי
 • נפט
 • מדיניות
 • אסדרה
 • מונופול
word
pdf