facebook

תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה לגבי הבחירות לכנסת העשרים ואחת החלה בתאריך 25/12/18.