facebook

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
06/07/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף א' בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון שבמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע לצוותים אשר עורכים דוחות ביקורת במשרדי ממשלה ובמוסדות שלטון.  

הסיוע יינתן בהתאם לצרכים של צוותי הביקורת, לרבות:

  1. איתור נתונים, סיוע בעיבודם, ניתוחם והצגתם בכתב.

  2. איתור נורמות וסטנדרטים בינלאומיים בנושאים שבהם מתקיימת ביקורת.

  3. ניתוח מידע אחר שייאסף לצורכי הביקורת.

רקע כללי 

אגף א' בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון מקיים ביקורת בגופים כגון משרד ראש הממשלה, משרד התקשורת וגופי השידור וכן מינהל הכנסת וועדת הבחירות המרכזית. הביקורת כוללת בין היתר איתור מידע ונתונים ממאגרי נתונים פומביים וממאגרים של גופים מבוקרים בידי משרד מבקר המדינה, איסוף נרחב של מידע ונתונים באמצעים שונים, בחינת ההיבטים הנבחנים בביקורת בפעילות גופים בעלי מאפיינים דומים בארץ ובעולם, והצגת המידע שנאסף על פי צורכי הביקורת.  

הכישורים הנדרשים 

  1. אנגלית ברמה גבוהה. 

  2. היכרות עם תוכנת אקסל. 

  3. יכולת ניתוח של מידע רב, יכולת עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות ודייקנות.

תנאים מוקדמים 

סטודנטים/ות לתואר ראשון בשנה ב' ומעלה /  סטודנטים/ות לתואר שני / סטודנטים/ות לתואר שלישי.

דרישות רצויות

  1. סיום תואר ראשון יהווה יתרון.

  2. ניסיון מוכח בכתיבת עבודות מחקר (להוכחת היכולת יש לצרף מסמכים כגון עבודה סמינריונית).

  3. ניסיון בניתוח מסדי נתונים.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות.

הסטודנט/ית יהיה/תהיה זכאי/ת, בין השאר, לימי היעדרות בשכר עבור ימי מחלה, ימי חופשה, ימי בחינה וימי בחירה.

תנאי שירות נלווים לשכר: הסטודנט/ית יהיה/תהיה זכאי/ת, בין היתר, להפרשות לקופת גמל לקצבה על פי בחירתו/ה, להפרשות לקרן השתלמות על פי בחירתו/ה, לקצובת הבראה ולקצובת ביגוד  והכל בהתאם לכללי העסקת סטודנט החלים במשרד מבקר המדינה.  

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים. 

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר, העוסקת בסייגי העסקה של עובד מדינה מטעמי קרבת משפחה. 

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. 

על המועמדים לצרף להגשת המועמדות אסמכתאות לתחומי הלימוד, לרבות קורות חיים וגיליונות ציונים עדכניים. אם יש ברשותם המלצות, יש לצרפן. כמו כן רצוי לצרף עבודות קודמות שהוגשו בזיקה לנושאים שפורטו בהצעה זו.

למשרד שמורה הזכות לבחון את המועמדים ולזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים שיעמדו באמות המידה שהמשרד קבע, ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים שפורטו לעיל יש להעביר בתוך שבועיים (עד 6.7.22) לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף א' - לשכת ירושלים".