לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
גירעון; הפרדה מבנית; שכר עובדים; נכסי מקרקעין; הפרטת חברות ממשלתיות

רקע

​חברת דואר ישראל בע"מ (חברת הדואר או החברה) היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, שהחלה לפעול במרץ 2006 על פי רישיון שניתן לה מכוח הוראות חוק הדואר, התשמ"ו-1986. החברה כפופה לפיקוחה של רשות החברות הממשלתיות (רשות החברות) ובתחומים מסוימים של פעילותה היא כפופה גם לפיקוחו של משרד התקשורת. החברה מתמודדת בשנים האחרונות עם קשיים פיננסיים. בחינה וניתוח רב-שנתיים של דוחותיה הכספיים של החברה, ובכלל זאת ניתוח היחסים הפיננסיים המרכזיים, יש בהם כדי להצביע על מצבה הפיננסי של החברה, על המגמות והסיכונים בפעילותה, על הקשיים שעימם החברה מתמודדת, על הדרכים והפעולות שהיא נוקטת על מנת להתמודד איתן ועל מידת הרווחיות של כל אחד ממגזרי הפעילות שלה. במסגרת ביקורת זו בוצעה בחינה רב-שנתית של הנתונים שבדוחותיה הכספיים של החברה. 


נתוני מפתח

 • 229 מיליון ש"ח

  הגירעון בהון החוזר של החברה בסוף שנת 2019. בסוף שנת 2020 עמד הגירעון בהון החוזר על 519 מיליון ש"ח.

 • 4.95% שיעור

  הרווח הגולמי של החברה בסוף שנת 2019. בשנת 2017 שיעור זה עמד על 8.06%.

 • 45% שיעור

  הצמצום, בין השנים 2013 - 2020, במספר משלוחי הדואר המסורתי.

 • 200%

  שיעור הגידול, בין השנים 2012 - 2019, בהיקף יבוא משלוחי הסחר המקוון הבין-לאומי.

 • 1.13 מיליארד ש"ח

  הוצאות השכר של החברה בשנת 2019.

 • 578 מיליון ש"ח

  סך התחייבות החברה לעובדיה בגין פנסיה תקציבית, נכון ל-31.12.19.

 • 240 נכסים

  שטרם הושלם רישומם על שם החברה נכון ליום 31.12.19.

 • 8.65%

  שיעור הריבית השנתית המשוקללת מעל הפריים שאותה גובה בנק הדואר בעת פריסת תשלומים.

פעולות הביקורת

​בחודשים מאי-דצמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה היבטים פיננסיים שונים בפעילות חברת הדואר. נבחנו, בין היתר, המגמות והסיכונים המסתמנים לנוכח ממצאי הדוחות הכספיים, פיתוח מנועי הצמיחה של החברה וכן מערכות המידע התפעוליות והכספיות שעליהן מבוססים, בין היתר, הנתונים שבדוחות. בביקורת זו נבדקו גם סדרי הפיקוח והבקרה של רשות החברות הממשלתיות ושל משרד התקשורת על החברה בתחום זה. הביקורת נעשתה בחברת הדואר ובחברת הבת שלה, חברת בנק הדואר בע"מ (בנק הדואר). בדיקות השלמה נעשו ברשות החברות ובמשרד התקשורת.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  גירעון בהון החוזר - לחברה גירעון בהון החוזר בסך של 229 מלש"ח נכון ל-31.12.19, גידול בשיעור 44% ביחס לשיעורו נכון ל-31.12.18. בסוף שנת 2020 היתה הרעה נוספת בפרמטר של הגירעון בהון החוזר - במועד האמור הגירעון הסתכם בכ-519 מיליוני ש"ח.
 • dislike
  שיעור הרווח הגולמי והתפעולי - במשך השנים 2017 - 2019 מסתמנת מגמה של הפחתה בשיעור הרווח הגולמי של החברה מ-8.06% ל-4.95%, והדבר מעיד על שחיקה מתמשכת בתוצאות הכספיות של פעילותה העסקית של החברה בשנים שנבדקו. שיעור הרווח התפעולי של החברה בשנת 2019 עמד על 2....
 • dislike
  תזרים המזומנים - בסוף שנת 2019 היה לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 46.2 מיליוני ש"ח לעומת 95.5 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2017. קיטון של יותר מ-50%. התמשכות מצב זה תפגע ביכולתה של החברה לשמר יכולת תפעולית שוטפת נאותה ולבצע השקעות חדשות ללא פנייה ...
 • dislike
  דיווח לפי מגזרים - הדיווח לפי מגזרים מעלה כי החברה ירדה ברווחיות בכלל מגזרי פעילותה בשנת 2019. בפעילות מגזר הדואר והקמעונאות הפסדיה השנתיים הגיעו לכ-69.5 מלש"ח ורווחיה ממגזרי הסחר והשירותים הכספיים ירדו מכ-67.5 מלש"ח בשנת 2018 לכ-37 מלש"...
 • dislike
  שירותי הדואר המסורתי - במסגרת שירותי הדואר המסורתי פחת מספר המכתבים שנשלחו באמצעות החברה מ-521 מיליוני מכתבים בשנת 2013 ל-286 מיליוני מכתבים בשנת 2020, קיטון של 45%. ההכנסות בגין תחום פעילות זה קטנו מ-912 מיליוני ש"ח בשנת 2013 ל-632 מיליוני ש"ח בשנת 20...
 • dislike
  יישום הפרדה מבנית מלאה בין חברת הדואר לחברת בנק הדואר (תיקון 11 לחוק הדואר) - תיקון 11 משנת 2012 טרם יושם, לא בוצעה הפרדה מבנית בין חברת הדואר לבנק הדואר ולא הורחבו תחומי פעילות בנק הדואר. הדבר פוגע בפוטנציאל הפיתוח של בנק הדואר ובפוטנציאל ההכנסות שלו ...
 • dislike
  הוצאות השכר בחברה - למרות הוצאתה לפועל של תכנית הפרישה בחברה, אשר מומנה על ידי המדינה ב-477 מלש"ח, ומספר המשרות הכולל שירד ל-5,050, הוצאות השכר של החברה היו במגמה של עליה בארבע השנים 2016 - 2019 (מועד חתימת ההסכם עם המדינה היה ב-2015) מכ-1.08 מיליארד ש...
 • dislike
  רישום נכסי החברה - בהתאם לדוחות החברה לשנת 2019, טרם הסתיים רישום במרשם המקרקעין של 240 (כ-71%) מ-339 נכסי החברה, והליך הרישום המשפטי הושלם במלואו רק לגבי 99 (כ-29%) מהנכסים. אי-רישומם המלא של 71% מנכסי המקרקעין של החברה על שמה עלול לפגוע בזכויות החברה.
 • dislike
  היערכות להפרטת החברה - במועד סיום הביקורת (דצמבר 2020), כשש שנים לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה בנושא, טרם החלה רשות החברות לבצע בחינה כלכלית להערכת שוויה של החברה והפרטת החברה טרם הושלמה.
 • like
  דיווח על פי מגזרים - החברה החלה לראשונה לדווח על פי מגזרי פעילות בדוחותיה לשנת 2019.

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  שיפור נזילות החברה - על החברה לפעול לשיפור נזילותה ולפעול לסגירת הגרעון בהון החוזר, עוד מומלץ כי החברה תפעל לטיוב פעילותה בכלל מגזרי הפעילות ולאתר מנועי צמיחה לפעילותה על מנת להשיא רווחים מפעילותה השוטפת.
 • [alt]
  בחינת התאמות בתנאי הרישיון - מומלץ כי משרדי האוצר והתקשורת ישלימו בחינת הצורך בביצוע התאמות בתנאי הרישיון וגיבוש תכנית להתפתחות עתידית של החברה בשים לב למחויבויות הרגולטוריות שלה, למתן אפשרות לעידוד תחרות החברה בחברות עסקיות אחרות הפועלות בשוק ולצורך ב...
 • [alt]
  קידום תיקון 11 לחוק הדואר - לנוכח השפעת מצב חברת הדואר על פיתוח בנק הדואר ועל היכולת לתת מענה באמצעותו לאוכלוסיות הראויות לקידום ולקדם בכך גם את התחרות בין הבנקים בישראל, גובר הצורך לפעול להתאמת תנאי הרישיון של החברה לשוק תחרותי, ועם השלמת התהליך, מומל...
 • [alt]
  הפקת לקחים לגבי מבנה השכר בחברה - מומלץ כי החברה, משרד האוצר - אגף התקציבים ואגף השכר והסכמי עבודה ורשות החברות יקיימו הליך הפקת לקחים אודות יישום הסכם ההבראה שנחתם ב-2015 וכי הגופים יפעלו לשלב בהסכמי הבראה, לצד יעדי צמצום מספרי עובדים, גם מבנה שכר שית...
 • [alt]
  הסדרת זכויות המקרקעין - מומלץ כי חברת הדואר בסיוע רמ"י והאגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים, תשלים את הפעולות להסדרת זכויותיה בנכסי המקרקעין שלה, תשלים את הסכמי החכירה מול רמ"י, ותרשום את זכויותיה בנכסי המקרקעין במלואן בלשכת רישום המקרקעין. זאת ביי...

סיכום

דוח הביקורת הנוכחי מפרט את המגמות והסיכונים המהותיים העולים מהדוחות הכספיים של החברה, ובכללם סיכוני רגולציה ותנאים משתנים בשוק הדואר, שעלולים להקשות על החברה להמשיך לספק לציבור לאורך זמן את השירותים שהיא נותנת לו. הדוח מעיד על מגמת הרעה בתוצאותיה הכספיות והפיננסיות של החברה במשך השנים. כמו כן הדוח מלמד על חוסר במידע חשבונאי מהותי בתחומים שונים בפעילותה של החברה ומפרט ליקויים נוספים הקשורים לפעילותה הפיננסית של החברה. 

מומלץ כי חברת הדואר, רשות החברות ומשרדי התקשורת והאוצר יפעלו לתיקון הליקויים העולים בדוח זה ולבחינת יישום ההמלצות בהתאם.