facebook

נאום מבקר המדינה בכנס ארגון נציבי תלונות הציבור העולמי

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן: "על העולם בכלל ולנציבי תלונות הציבור בפרט להגיד לא לתופעות של גזענות בכלל ולאנטישמיות בפרט"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, נשא דברים בנושא הנגשת הנציבות לקבוצות מיעוט, בכנס המקוון ה-12 של ארגון נציבי תלונות הציבור העולמי שהתקיים בדבלין ב-26.5.21.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הציג נתונים על מבנה החברה הישראלית והדגיש שהוא גאה להיות חלק ממדינה שיש בה מגוון רחב של תרבויות ומוצאים המביא לעושר תרבותי יוצא דופן.

בדבריו עמד על כך, שלצד הברכה הגדולה שמביא עמו הגיוון הרחב באוכלוסייה, מצויים גם אתגרים הנובעים מהבדלים בתפיסות תרבותיות, דתיות, הבדלים במבנה המשפחה, פערי שפה, פער ברמת הנגישות לשירותים מקוונים ועוד.

נציבות תלונות הציבור מקבלת תלונות מכל הקבוצות האתניות שמרכיבות את החברה הישראלית, ובירור תלונות אלו מחייב התחשבות במנהגים התרבותיים המסוימים של הקבוצה האתנית אליה משתייך המתלונן.

בדבריו דן מבקר המדינה באתגרים שעומדים לפני הנציבות בטיפול בתלונות של בני קבוצות מיעוטים, והציג דוגמאות לתלונות שטופלו בנציבות שמשקפות את הרב תרבותיות ואת השימוש בכלים מיוחדים, ובהם גישור וביקורים בשטח, התורמים לבירור התלונות ולפתרון הקשיים שעולים מהן.

המבקר הדגיש שהנציבות נוקטת אמצעים נרחבים כדי להגדיל את נגישות הנציבות לציבור, תוך דגש על אוכלוסיות פגיעות, ובהם מתן שירות במגוון שפות, פתיחת לשכות אזוריות בפריפריה ופעולות פרסום והסברה ממוקדות לאוכלוסיות שונות.

חלק משמעותי מהצלחתה של הנציבות בסיוע למגוון האוכלוסיות נובעת מכך שהיא נהנית ממארג עשיר של עובדים מכל מגוון החברה הישראלית.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן: "אני מאמין שהתפקיד של נציבי תלונות הציבור איננו רק לפתור בעיות של אנשים שהנגישות שלהם למיצוי זכויותיהם מוגבל בשל בעיות שפה או אי הבנות תרבותיות, אלא גם לקדם סובלנות והכלה בקרב הציבור בכללו, לראות את היופי ברב גוניות של החברה ולהגן על המרקם המיוחד שלה.

מבקר המדינה התייחס לדברים שנאמרו בהרצאתו של פרופסור מייקל או'פלאהרטי (Michael O'Flaherty), מנהל הסוכנות לזכויות בסיסיות באיחוד האירופי European Union) Fundamental Rights Agency), שדיבר בין היתר על הצורך של האיחוד האירופי לטפל בגזענות הגוברת בעולם, ובכללה  האנטישמיות, ואמר כי "על העולם ובפרט נציבי תלונות הציבור להגיד לא לתופעות של גזענות בכלל ולאנטישמיות בפרט".

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הודה למנהלת הנציבות ד"ר אסתר בן חיים ולצוות הנציבות על פועלם למען הציבור. בנוסף, הזמין המבקר את משתתפי הכנס להשתתף בכנס 50 שנה לנציבות תלונות הציבור שצפוי להתקיים בנובמבר. כמו כן, הביע את הערכתו והודה לנשיא ה- IOI היוצא, פיטר טינדל. ​