facebook

עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה - תמונת מצב

סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 001-2011
תאריך פרסום 23/3/2011
מספר ISSN 0793-1948

מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידת אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים לרכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן, ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארוך.

מצאתי לנכון לפרסם דוח מיוחד זה העוסק בהיערכות לרעידות אדמה מבחינת עמידות המבנים והתשתיות, נוכח חשיבותו הרבה של הנושא והשפעתו הישירה על חיי אדם ורכוש, לאור הממצאים המשמעותיים והחמורים שעלו בביקורת זו, ונוכח הדחיפות והנחיצות הרבה בקידום הטיפול בנושא.

לדאבון הלב, מוצא את עצמו משרד מבקר המדינה מתריע בשער, זה כעשרים שנה, בסדרה ארוכה של דוחות , בנושא מחדל ההיערכות לרעידות אדמה בישראל. בביקור...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד הפנים
 • המשרד להגנת הסביבה

מילות מפתח

 • פעולות מניעה
 • פינוי אוכלוסייה
 • חומרים מסוכנים
 • תקצוב
 • בתי חולים
 • גשרים
 • תמ"א 38
word
pdf