facebook

מכרז למתן שירותי ניהול הבניין, לרבות: תפעול, תחזוקה, ניקיון, הדברה, מודיעין ואבטחה ואחזקת חניון

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/05/2022 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

 
מצ"ב נוסח  מענה לשאלות הבהרה - הודעת עדכון מס' 3 למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם.​
 
מצ"ב נוסח מענה לשאלות הבהרה - הודעת עדכון מס' 2 למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם.​
 
 

​​מצ"ב נוסח מענה לשאלות הבהרה - הודעת עדכון מס' 1 למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם. ​


  1. משרד מבקר המדינה (להלן: "מבקר המדינה"), החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), מרכז השלטון המקומי (להלן: "מש"מ")  ונציגות בעלי הזכויות (להלן: "הנציגות") במגדל התיכון, ברחוב הארבעה 19 בתל אביב (להלן: "הבניין"), מבקשים לקבל הצעות למתן שירותי ניהול הבניין, לרבות: תפעול, תחזוקה, ניקיון, הדברה, מודיעין ואבטחה וניהול החניון לשטחים ולמערכות המשותפים בבניין וכן שירותים נוספים עבור השטחים הפרטיים של מבקר המדינה, משכ"ל ומש"מ, והכל כמובהר בהרחבה במסמכי המכרז

  2. ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר משרד מבקר המדינה – www.mevaker.gov.il ; אתר משכ"ל – www.mashcal.co.il ; או אתר מש"מ -   www.masham.org.il.  

  3. סיור משתתפים הינו חובה ויתקיים בתאריך 5.4.2022 בשעה 11:00 בתל אביב, רחוב הארבעה 19, מגדל תיכון, בלובי קומת הכניסה. מציע שלא ישתתף בסיור, בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו, הצעתו – תיפסל!

  4. מציעים שהשתתפו בסיור, רשאים להעביר שאלות ובקשות להבהרות בהקשר למכרז זה, באמצעות בקשה בכתב אשר תופנה למשרד עוה"ד גרוס ושות', המלווה את הליכי המכרז, לתיבת דוא"ל: 
    sigalr@gkh-law.com, וזאת לכל המאוחר עד ליום 26.4.2022 בשעה 16:00

  5. ההצעות למכרז יוגשו כמפורט במסמכי המכרז לתיבת המכרזים שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב  [לא לשלוח בדואר] עד ליום 24.5.2022 בשעה 14:00

  6. ההצעה הזוכה תבחר על ידי ועדת המכרזים מטעם המזמין, בהתאם לכל תנאי המכרז.
  7. לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד אחרון 
מקום / דרך ביצוע
מועד סיור משתתפים (חובה)
5.4.2022 
שעה 11:00
תל אביב, רחוב הארבעה 19, מגדל תיכון, בלובי קומת הכניסה 
קבלת שאלות ובקשות להבהרות המציעים כאמור במסמכי המכרז  26.4.2022 
עד השעה 16:00
לדוא"ל: sigalr@gkh-law.com
הפצת תשובות המזמין לשאלות ובקשות להבהרות של המציעים
12.5.2022
שעה 16:00
בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתרי האינטרנט בהם פורסמו מסמכי המכרז (כמפורט בסעיף 2 לעיל)
המועד האחרון להגשת ההצעות​
24.5.2022 
עד השעה 14:00
 
ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים של משרד מבקר המדינה המצויה  ברחוב הארבעה 19 תל אביב, מגדל תיכון, קומה 13.
על המעטפה יירשם "מכרז למתן שירותי ניהול הבניין, לרבות: תפעול, תחזוקה, ניקיון, הדברה, מודיעין ואבטחה ואחזקת חניון".

 

בכבוד רב,
נציגות בעלי הזכויות,
מגדל התיכון תל אביב


מסמכי המכרז: