facebook

מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל

שערpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2016-002
תאריך פרסום 19/4/2016
מספר ISSN 0793-1948
פתח דבר

דוח זה עוסק במערכת ההוצאה לפועל, שמהווה נדבך חשוב בשלטון החוק במדינה דמוקרטית. ממושכלות היסוד של שיטת המשפט בישראל היא שיש למלא את פסיקותיו של בית המשפט, ועיקרון בסיסי בקיומה של מערכת מסחרית וחברתית הוא שחובות יש לפרוע. מנגנון ההוצאה לפועל נועד לשמש כלי למימוש עקרונות אלו, להגשמת אינטרסים ציבוריים חשובים ולהגנה על זכותו הקניינית של הזוכה. מערכת משפט שבה מנגנון ההוצאה לפועל אינו יעיל עלולה לפגוע באמון הציבור במערכת זו, לכרסם בשלטון החוק ולעודד יצירתם של "מסלולים עוקפים", ולעתים בלתי חוקיים, למימוש זכויות. ואולם יעילות האכיפה אין בה כדי לגרוע מזכותו של החייב להליך הוגן. מנגנון ההוצאה לפועל מופעל לא אחת על ידי ארגונים איתנים כלפי חייבים אשר נקלעו למצוקת חובות כוללת, שאינם מיוצגים והם מתקשים לעמוד בעצמם על זכויותיהם, בייחוד מול גופים אלו.   

מכאן שבבסיס דיני ההוצאה לפועל מונחות שתי תכליות הדורשות איזון מתמיד: האחת - להגן על זכות הקניין של הזוכה ולסייע לו לגבות את חובו במהירות וביעילות; השנייה - להגן על החייב אשר בשל מצבו הכלכלי אינו יכול לעמוד בתשלום החוב, תוך...

הגופים המבוקרים בפרק

  • רשות האכיפה והגבייה
  • בנק ישראל
  • משרד המשפטים
  • משרד הפנים
  • מרכז השלטון המקומי בישראל

מילות מפתח

  • ריבית
  • הוצאה לפועל
  • תובענה
  • שטר חוב
word
pdf