facebook

מבקר המדינה בכנס הנדל"ן של "מקור ראשון"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "אפרסם בחודשים הקרובים דוח ביקורת על רשות מקרקעי ישראל בעניין השירות הניתן לאזרח וכן דוח מעקב על יישום הרפורמה ברישום הזכויות והקניית הבעלות"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, התארח בכנס הנדל"ן של "מקור ראשון" שהתקיים היום וציין כי משרדו יפרסם בקרוב דוח ביקורת על רשות מקרקעי ישראל בהיבטי השירות לאזרח וביקורת מעקב בנושא רישום זכויות מקרקעין. 

המבקר הציג את גישתו בנוגע לתפקיד ביקורת המדינה בהתמקדות בנושאים בעלי ערך מוסף לכלל אזרחי ישראל, כגון הביקורת ברמ"י הנוגעת בשירות שניתן לאזרח ובוחנת את הנגשת השירותים והטיפול בתלונות הציבור, השירותים המקוונים של רמ"י במיוחד בתקופת הקורונה, פעילות מוקדי השירות המהיר וכן דוח מעקב על טיפול רמ"י ברישום הזכויות על שם החוכרים וביישום הרפורמה ברמ"י בעניין הקניית הבעלות לחוכרים בהתאם להחלטות הממשלה ועוד.

המבקר ציין כי "השירות הניתן לאזרח ברמ"י, כמו גם המעקב אחר טיפול רמ"י ברישום הזכויות בספרי המקרקעין (טאבו) ובהעברת הבעלות לחוכרים משפיע ישירות על שוק הנדל"ן ויש לכך חשיבות כדי לייעל תהליכים שונים הנוגעים לשוק הדיור בישראל. בעשור האחרון נעשו שינויים טכנולוגיים רבים שמאפשרים קידום ופיתוח של כלים ותהליכים לטובת השירות לציבור ורמ"י נדרשה ליישם רפורמה בעניין רישום המקרקעין והקניית הבעלות. בפרט, בעת משבר הקורונה, הגופים הממשלתיים נדרשו לשנות את תפיסתם בכל הנוגע למענה לציבור, לשפר שירותים ולפתח שירותים מתקדמים חדשים".

בנוסף, פרט המבקר את מכלול הדוחות שעסקו בתחום הנדל"ן בשנת 2020, ואשר עסקו בליקויים של המשרדים הממשלתיים: יישום התכנית הממשלתית לדיור "מחיר למשתכן", פעילות הממשלה בעניין רכישה ומכירה של דירות הדיור הציבורי; הפיקוח על הבנייה בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה, פעולות קציני המטה במינהל האזרחי ביהודה ושומרון - בפרט בענייני תכנון ובניה ורישום המקרקעין וכן בעניין זכויות העובדים הפלסטינאים.

כמו כן, עידכן המבקר כי ביקורת נוספת המתבצעת בימים אלו במשרדו, עוסקת בנושא הרוחבי של המשילות בנגב. במסגרת ביקורת זו  נבדקים תוכנית החומש לפיתוח ההתיישבות הבדואית, סוגיות באכיפת החוק לצד אספקת השירותים הסדירים ביישובי הפזורה הבדואית, הפגיעה בתשתיות ממשלתיות, גביית ארנונה ועוד.