facebook

הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים על אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות

מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

 

1. לצורך פעילותן הכלכלית נדרשות מפלגות לא אחת להלוואות ולערבויות הכרוכות בהן.

2. מבקר המדינה קבע כבר בעבר, כי ערבות שניתנה לטובת מפלגה וחולטה תיחשב לתרומה והערב ייחשב לתורם לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן- החוק). על ערבות שחולטה יחולו המגבלות החלות על תרומות, לרבות המגבלות הנוגעות לסכומי התרומות והמגבלות הנוגעות למקור התרומות, כגון האיסור לקבל "במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ לארץ" והאיסור לקבל תרומה כאמור "אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות".

3. הקביעה האמורה וניסיון העבר לגבי חילוט ערבויות עשויים להיות בסיס להטלת מגבלות מלכתחילה על ערבויות, בדומה למגבלות החלות על תרומות. כיוון שאנו נמצאים בעיצומה של תקופת בחירות, החלטתי שאין מקום,  לעת הזו, לשנות מהפרשנות הנוהגת בעניין זה.

4. עם זאת, בשלב זה, החלטתי לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם, בדומה לפרסום זהות התורמים והתרומות.

5. על כל מפלגה המבקשת לקבל ערבות לטובתה להביא תוכן החלטתי זו לידיעת הערבים בכוח לפני הפיכתם לערבים.

 

לקריאת נוסח ההודעה המלא

 

מועד הפרסום: 14 נובמבר