facebook

המבנה החדש של תקציר דוחות מבקר המדינה

התקציר החדש כולל תקציר TOP 10 המתמקד בממצאים המרכזיים בליבת הדוח, "נתוני מפתח" Key Facts  ושימוש נרחב באינפו-גרפיקה אשר יתמצתו את ממצאי הביקורת למספרים ונתונים מרכזיים

התקציר החדש לעומת התקציר הישן


מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השלים את היערכות ל"רפורמת הביקורת הבונה" ובאחרונה המציא, כמתחייב בחוק, כ-25 דוחות מבקר לראש הממשלה. על פי החוק, לאחר שהדוחות יועברו למשרד רוה"מ, הם יתפרסמו לציבור כעבור 10 שבועות. דוחות אלו כוללים התייחסות למגוון רחב של משרדי ממשלה וגופים ציבורים, ובהם: מערכת הביטחון, משרד האוצר, משרדי הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד לשירותי דת, רכבת ישראל, חברת חשמל ועוד.

דוחות המבקר יוצגו לציבור במתכונת החדשה הכוללת תקציר TOP 10 אשר יתמקד בממצאים המרכזיים בליבת הדוח ובהמלצות המרכזיות לצדן. באופן טבעי מרבית הממצאים יצביעו על ליקויים לצד שילוב מידתי של פעולות בולטות לטובה.

בנוסף, התקציר יכלול "נתוני מפתח" Key Facts  ושימוש נרחב באינפו-גרפיקה אשר יתמצתו את ממצאי הביקורת למספרים ונתונים מרכזיים. בעבר תקציר הדוח היה רבוי מלל ולעתים כלל מעל 20 עמודים, דבר אשר הקשה לעתים על הבנת הדוח וביאור הליקויים והמלצות המבקר בדוח. המודל החדש של התקציר, שאורכו עמוד וחצי, מקובל גם במוסדות ביקורת מובילים בעולם כמו ארה"ב, אנגליה ועוד.

Englman-2.jpg

המבקר אנגלמן התייחס לתקציר החדש ואמר: "כפי שהדגשתי עם כניסתי לתפקיד, עבודת הביקורת בהובלתי תעשה בצורה מכבדת ומכובדת. אנו נחתור למצוינות בביקורת, לחדשנות וליצירתיות ונקיים ביקורות יעילות ומועילות לצד הקפדה על נושאי מנהל תקין וטוהר המידות. התקציר החדש הוא צעד ראשון שלנו בדרך להנגשת דוחות המבקר לציבור בצורה הרבה יותר בהירה וממוקדת אשר תאפשר גם לקהלים צעירים יותר להעמיק בדו"חות וללמוד על התנהלות הגופים הציבוריים בישראל".

למידע רחב על רפורמת הביקורת הבונה