לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 

מערך האשפוז בישראל כולל 27 בתי חולים כלליים בבעלות משרד הבריאות, בבעלות שירותי בריאות כללית, בתי חולים ציבוריים-עצמאיים או פרטיים. משרד הבריאות משמש מאסדר (רגולטור) של מערכת הבריאות, לרבות אסדרה כלכלית, ובה בעת הוא גם בעליהם של 24 בתי חולים ממשלתיים (כלליים, גריאטריים ופסיכיאטריים). מכאן שהוא פועל בריבוי כובעים - כמאסדר, כמפעיל וכבעלים, ואף כמבטח בתחומי בריאות שונים. ועדות ציבוריות בחנו בעבר את סוגיית מעמדו המעורב וריבוי כובעיו של המשרד, והן קבעו כי יש לעובדה זו השפעות שליליות והמליצו על דרכים להפרדת תפקידיו.

באוגוסט 2015 ובאוגוסט 2016 התקבלו החלטות ממשלה על הקמת חטיבה במשרד הבריאות אשר תהיה אחראית למרכזים הרפואיים הממשלתיים, והוגדרו תחומי הפעילות והסמכויות של החטיבה וכלי הניהול שישמשו אותה. 

נתוני מפתח

 • כ-50%

  ממיטות האשפוז הכלליות בישראל הן בבעלות משרד הבריאות

 • 11

  בתי חולים כללים-ממשלתיים (מתוך 24 בתי החולים הממשלתיים, כולל הפסיכיאטריים והגריאטריים)

 • 22.7 מיליארד ש"ח (נטו)

  היקף ההכנסות של בתי החולים הכלליים (הממשלתיים, בבעלות קופות חולים וציבוריים-עצמאיים) בישראל ב-2017

 • 28 מיליארד ש"ח

  היקף ההוצאות של בתי החולים הכלליים (ממשלתיים, של קופות חולים וציבוריים-עצמאיים) בישראל ב-2017

 • 600 מיליון ש"ח

  סך הירידה בהכנסות נטו של קופות החולים בשנים 2014 עד 2018 הנובעת מההפרשים בין הכנסותיהן להוצאותיהן, עקב פערים בין מדד מחיר יום אשפוז למדד יוקר הבריאות

 • עלייה של 27%

  בתוך חמש שנים (בשנים 2011 עד 2016), בהיקף טיפולי הרדיותרפיה, מ-450 מיליון ש"ח ל-570 מיליון ש"ח (ברוטו)

 • 1.8 מיליארד ש"ח

  ההיקף הכספי של פעילות צנתורי הלב בשנת 2018, המהווה כ-6% מסך ההכנסות ברוטו של בתי החולים בשנה זו (28.5 מיליארד ש"ח)

 • כ-50%

  הפער בין מחיר צנתור לב טיפולי על פי מחירון משרד הבריאות (39,300 ש"ח) לבין מחיר צנתור לב טיפולי על פי תמחור שירותי בריאות כללית (18,600 ש"ח)

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד אוקטובר 2019 בדק משרד מבקר המדינה היבטים במעמדו המעורב של משרד הבריאות כמאסדר וכבעליהם של 24 בתי חולים ממשלתיים, מהם נבדקו 11 בתי חולים ממשלתיים כלליים. בין הסוגיות שנבדקו: ביטול ההחלטה על הקמת רשות למרכזים רפואיים ממשלתיים והקמת חטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים במשרד הבריאות; השפעת מעמדו המעורב של משרד הבריאות על היבטי כספים ותמחור במערכת הבריאות. 

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  כפל תפקידיו של משרד הבריאות כמאסדר וכבעליהן של כמחצית ממיטות האשפוז הכלליות בארץ יוצר מתח מובנה בין פעולותיו המשפיעות על ההכנסות של בתי החולים שבבעלותו, לבין היותו שותף לעדכון התמחור של הפעולות והשירותים הרפואיים מתוקף מעמדו כמאסדר.
 • dislike
  בשנים 2014 עד 2018 נוצרה שחיקה של כ-600 מיליון ש"ח בין הכנסותיהן של קופות החולים במסגרת סל הבריאות לבין הוצאותיהן המשולמות, בהתאם למחיר יום אשפוז. שחיקה זו נובעת מהפרשי השינויים בין מדד מחיר יום אשפוז למדד יוקר הבריאות, המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  תדירות ההתכנסות של ועדת המחירים אינה מוסדרת. הביקורת העלתה כי בשנים 2018 עד 2016 מיעטה ועדת המחירים להתכנס כדי לתמחר פעולות רפואיות חדשות ולעדכן מחירים. עולה חשש שהסיבה לתדירות הנמוכה להתכנסות ועדת המחירים היא חילוקי דעות המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  הגם שמחיר צנתור לב לפי מחירון משרד הבריאות גבוה פי שניים ממחיר צנתורי הלב לפי תמחור שירותי בריאות כללית (כ-39,000 לעומת כ-19,000), ועדת המחירים לא דנה בצורך לעדכן את מחירי הצנתורים. גם בתחומים אחרים, כגון הפרעות אכילה המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  בשנת 2017 הסתכמו גירעונות בתי החולים הממשלתיים ב-1,550 מיליארד ש"ח. עולה כי עד שנת 2017, למרות הסיוע התקציבי שניתן להם לכיסוי גירעונותיהם, לא דרשו מהם משרדי האוצר והבריאות להתייעל.
 • like
  האגף לפיקוח על מערך האשפוז במשרד הבריאות ניתח את מדדי היעילות לשם השוואת מצבם של כלל בתי החולים הכלליים.

תרשים התקציר

מספר המיטות במערך האשפוז של בתי החולים הכלליים, לפי הבעלות

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ שמשרד הבריאות יחדד את התפקיד שיש לחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים בכל הנוגע להפרדה בין תפקידיו האסדרתיים לבין הניהול והפיקוח על המרכזים הרפואיים. ראוי גם שינחה את החטיבה לנקוט פעולות לשם הגשמת המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  קיימות מחלוקת בין משרדי הבריאות והאוצר בעניין המנגנון לעדכון מדד יוקר הבריאות. ראוי שבהתאם לפסיקת בג"ץ המשרדים יפעלו לגיבוש מנגנון הכרעה ביניהם, זאת בין בהבאת הסוגיה לפתחה של הממשלה ובין בכל דרך אחרת.
 • [alt]
  על משרד הבריאות להשלים את קבלת הנתונים לצורך עדכון התמחור של טיפולי הרדיותרפיה. על ועדת המחירים לשוב ולהתכנס באופן שוטף ובמנותק מהמחלוקת בעניין עדכון מחירי הרדיותרפיה, וכן לדון בנושא עדכון התעריפים בצורה סדורה.
 • [alt]
  על משרד הבריאות לבדוק בהקדם את התמחור של פעולות צנתורי הלב ולהציג את הצורך בעדכונן לפני ועדת המחירים ככל שנדרש.
 • [alt]
  מומלץ כי החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים תיזום ותקדם תוכנית לבחינה שיטתית של כלל תעריפי השירותים הרפואיים של בתי החולים הממשלתיים.

סיכום

דוח זה עוסק בריבוי הכובעים של משרד הבריאות כמאסדר של מערכת הבריאות וכבעליהם של 24 בתי החולים הממשלתיים. תמונת המצב העולה מן הדוח מדגישה את המתח המובנה שבו נמצא משרד הבריאות, גם לאחר הקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. לצורך מתן מענה לסוגיית המתח המובנה ראוי שמשרד הבריאות ינחה את החטיבה לנקוט פעולות לשם הגשמת ייעודה ליצור הפרדה בין תפקידיו בתחום האסדרה לבין תפקידיו בתחום הניהול של בתי החולים והפיקוח עליהם. הדבר יאפשר למשרד לקבל החלטות על בסיס שיקולים ענייניים ואובייקטיביים לטובת מערכת הבריאות כולה ולטובת הציבור כולו, לשפר את הרפואה הציבורית ולהצמיח התנהלות יעילה ומועילה של כלל בתי החולים.