facebook

כנס בינלאומי לאתגרים מנהיגותיים של האומבודסמן במציאות משתנה

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן השתתף השבוע בכנס נציבי תלונות הציבור (אומבודסמנים) בינלאומי שנערך בבריטניה

להלן עיקרי דבריו בכנס:

"משרדו של נציב תלונות הציבור פועל באופן אקטיבי כדי להגיע לאוכלוסיות שראויות לתשומת לב מיוחדת - אוכלוסיות הנדרשות להתמודדות עם חסמים בדרך למימוש זכויותיהם, כגון חסמים גיאוגרפיים, חסם של שפה, חסם תרבותי וחסם כלכלי. נציב תלונות הציבור חייב לנסות לעזור לאוכלוסיות אלה להתגבר על החסמים:

החסם הגיאוגרפי: נציב תלונות הציבור צריך לתת מענה לאוכלוסיות פגיעות, על ידי הגעה פיזית אליהם. לכן, נציב תלונות הציבור פח לשכות לקבלת קהל בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, והתחיל לאחרונה לקבל תלונות מקוונות.

חסם השפה: נציב תלונות הציבור פעל כדי לאפשר לפנות אליו בשפה שבה הפונים מרגישים בנוח. נציב תלונות הציבור הישראלי מעסיק אנשי צוות הדברים במגוון שפות וגם שולח תלונות שהגיעו בשפות שונות לתרגום על ידי מתרגמים מקצועיים.

החסם התרבותי: אנחנו פועלים לרכישת אמון של אוכלוסיות פגיעות בנציבות תלונות הציבור הישראלי:

  • פעילות משותפת עם גורמים בקהילה, כגון פעילים חברתיים וארגוני מגזר שלישי העוסקים במיצוי זכויות. בשנת 2019 השיק נציב תלונות הציבור הישראלי את פרויקט "הנציבות בקהילה" - פרויקט שמטרתו למיסוד שיתוף פעולה בין ארגונים חברתיים העוסקים במיצוי זכויות לבין המשרד.
  • ארגון פעילויות הסברה וימי עיון לגופים העוסקים במיצוי זכויות.
  • גיוס תלמידי כיתות י"א ו- י"ב כ"שגרירים" של נציב תלונות הציבור.
  • הקמת קליניקה בפקולטה למשפטים בצפון הארץ.
  • ארגון סדנאות לצוות נציבות תלונות הציבור למתן כלים יישומיים להתמודדות עם רגישות תרבותית והתמודדות עם הטיות תרבותיות וחברתיות.
  • חניכה והכשרה לצוות המשרד כדי להדגיש "את חוויית הפונה" ולא רק את התוצאה של החקירה.

החסם הכלכלי: השירות שנותנת הנציבות - בירור תלונה באופן מקצועי, יעיל ויסודי, ניתן לכל פונה ללא תשלום.

נציב תלונות הציבור, האוכלוסיות הפגיעות והקורונה:

נציבות תלונות הציבור אימצה אמצעים גמישים ויצירתיים כדי להנגיש את השירותים לציבור, לסייע למתלוננים ולטייב את בירורי התלונות במהלך מגפת הקורונה.

לסיכום, דווקא שהאנשים השייכים לאנשים מאוכלוסיות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת, מתקשים לממש את זכויותיהם וניהולם במבוך הביורוקרטי של המדינה. מוסד נציב תלונות הציבור משחק תפקיד חברתי חשוב בהפיכת השירותים הניתנים על ידי המדינה נגיש לאנשים אלה. הסיוע חייב להיות פרואקטיבי להגיע אל האנשים האלה ולעזור להם להתגבר על מכשולים וחסמים".