facebook

יום עיון מקצועי ראשון מסוגו למבקרים פנימיים ראשיים במגזר הציבורי (6.12.22)

כ-85 מבקרות ומבקרים ממשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, מוסדות השכלה גבוהה ועוד השתתפו בכנס שערך משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

​צילום: שלומי אמסלם

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אירח לראשונה יום עיון מקצועי למבקרים פנימיים ראשים במגזר הציבורי. בכנס, שנערך ב-6 בדצמבר בירושלים, השתתפו כ-85 מבקרות ומבקרים פנימיים מגופים מבוקרים ובהם משרדי ממשלה, גופי מערכת הביטחון, חברות ממשלתיות ויחידות סמך מרכזיות, מוסדות השכלה גבוהה, גופי מערכת הבריאות ועוד.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פתח את הכנס והציג בפני המשתתפים היבטים חברתיים בביקורת המדינה. מנכ"ל המשרד, ישי וקנין, סקר את פעילות המשרד ואת תפיסת ביקורת המדינה. מאיה מנחם, מנהלת אגף ב' בנציבות תלונות הציבור, הציגה את פעילות הנציבות תוך התייחסות להגנה על חושפי שחיתות במגזר הציבורי.

מנהל חטיבת ביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון, יובל חיו, הסביר למבקרים הפנימיים כיצד נבחרים ומתועדפים הנושאים שעליהם נערכת ביקורת המדינה. מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, ליאורה שמעוני, תיארה את תהליך התכנון והיישום של תוכנית הביקורת התלת-שנתית של המשרד.

בחלקו השני של הכנס נערכו הרצאות קצרות, במתכונת הרצאות TED, בנושא שיטות וכלים מתקדמים בביצוע עבודת הביקורת.

מורן וולף, עוזרת למנהלת החטיבה לביקורת תחומי ורווחה, הציגה את הליך שיתוף הציבור. זהר בר-אליעזר, סגנית מנהל אגף א' לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון, תיארה כיצד מתבצע הניטור הרשתות החברתיות.

שרית קרני, מנהלת אגף כ' לביקורת מערכות מידע וסייבר, סיפרה למשתתפים על השימוש בבדיקות החדירה במהלך ביקורות הסייבר ומערכות המידע. ודוד בר, מנהל אגף ח' לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, הציג למבקרים הפנימיים כיצד מזהים סיכונים ומאתרים ליקויים מתוך ביקורת פיננסית על הדוחות הכספיים.

​צילום: שלומי אמסלם