לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

מעצרים פליליים בישראל - התנהלות מייצגי המדינה בערכאות בתיקי מעצרים

רקע

היכנסו לצפייה בנתונים מתוך דוח הביקורת על גבי מפה אינטראקטיבית באתר המפות הממשלתי

מבוא כללי לדוחות הביקורת "מעצרים פליליים בישראל" 

לקריאת הקובץ הנגיש 

בשלב החקירה, ובטרם החליטו גורמי התביעה על הגשת כתב אישום, נערכים דיונים בבתי משפט השלום הנוגעים למעצרים לצורכי חקירה - מעצרי ימים. בשלב זה מייצגים את המדינה חוקרים מיחידות החקירה של המשטרה, הנקראים טועני מעצרים.

לאחר שהוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים או לשחררו בתנאים מגבילים. מייצגי המדינה המופיעים לפני בית המשפט בשלב זה הם תובעים המשתייכים למינהל התביעות במשטרה או פרקליטים מפרקליטות המדינה.

נתוני מפתח

 • 41

  טועני מעצרים קבועים המופיעים בבתי משפט השלום

 • 42,216

  תיקי מעצר ימים שנפתחו בבתי המשפט בשנת 2018

 • 14,831

  תיקי מעצר עד תום ההליכים שנפתחו בבתי המשפט בשנת 2018

 • 29%

  מהעצורים במעצר ימים בשנת 2018 נכלאו במעצר עד תום ההליכים

 • 120,000 ש"ח

  העלות השנתית להחזקת כלוא - פי שניים מעלות החזקת עצור בפיקוח אלקטרוני ופי שלושה מעלות הקמת מסגרת ממשלתית למי שמשוחרר בתנאים מגבילים

 • 600

  מערכות אזיקים לעצורים בפיקוח אלקטרוני; כ-25% מהאזיקים הללו אינם מנוצלים

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד יוני 2019 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול המערכתי של גורמי האכיפה השונים בתחום המעצרים. חלק זה של הדוח מתמקד בהתנהלות מייצגי המדינה בהליכי המעצר המתנהלים בבתי המשפט, בין בהארכה של מעצר ימים במהלך החקירה המשטרתית ובין במסגרת בקשה של התביעה למעצר עד תום ההליכים לאחר שהוגש כתב אישום. במסגרת הבדיקה ביקרו נציגי משרד מבקר המדינה בארבעה בתי משפט שונים.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  נוהלי עבודה - לא נקבעו נהלים ארציים לעבודת טועני המעצרים במטרה להסדיר בין היתר את תנאי העבודה שלהם, את סמכויותיהם, את כפיפותם המקצועית והפיקודית ואת ממשקי העבודה בינם ובין היחידות החוקרות.
 • dislike
  שיעור הגשת הבקשות למעצר עד תום ההליכים - ממועד חקיקת חוק המעצרים עד שנת 2018 גדל השיעור היחסי של המעצרים עד תום ההליכים מ-11% ל-35% מסך כל המעצרים. לא חל שינוי בשיעור הנמוך של בקשות לשחרור בתנאים מגבילים שגורמי התביעה יוזמים.
 • dislike
  בקרה על הליך המעצר - אין בידי גורמי התביעה יכולת להפיק נתונים מלאים על הליכי המעצר עד תום ההליכים לשם עריכת בקרה וניתוח מערכתי בנוגע למדיניות המעצרים.
 • dislike
  שירות המבחן למבוגרים - המשרות שנקבעו בתקן של קציני המבחן בתחום המעצרים אינן מאוישות במלואן; לכל אורך שנת 2018 כ-7 תקנים בממוצע ארצי לא היו מאוישים. בשני מחוזות הגיע המחסור לפי שניים מהממוצע הארצי. לפיכך שירות המבחן מתקשה להגיש המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  עצורים בפיקוח אלקטרוני - החזקת עצורים במעצר בפיקוח אלקטרוני מצליחה במקרים רבים לקיים את תכלית המעצר והיא פוגעת פחות בחירות העצורים. למרות זאת, כ-25% מאמצעי הפיקוח האלקטרוני על העצורים אינם מנוצלים.
 • like
  דוח הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים - משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את עבודתו של צוות התביעה, בראשות המשנה לפרקליט המדינה (פלילי), ליישום דוח הוועדה הציבורית בנושא. הצוות הציב כמטרה ראשית לשקול את שינוי המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  מסגרת ממשלתית לשחרור בתנאים מגבילים - משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את פעילות שירות המבחן למבוגרים להקמת מסגרת ממשלתית שאליה ישוחררו עצורים בתנאים מגבילים.
 • like
  יחידת מעוז - משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את פעילות יחידת מעוז בשירות בתי הסוהר, העוקבת אחר עצורים בפיקוח אלקטרוני שהפרו את תנאי הפיקוח. בכל אחת מהשנים 2017 - 2019 עלה שיעור העצורים שלא הפרו את תנאי הפיקוח בכ-10%; בשנת 2019 לא הפרו המשך קריאה בקובץ המצורף.

תרשים התקציר

ההליכים המשפטיים בשלב הבקשה למעצר עד תום ההליכים

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  ראוי כי דרך הפעולה המצופה מטועני המעצרים בבית המשפט תובהר בנוהל מסודר, שבו יונח בסיס אתי ומקצועי לעבודתם.
 • [alt]
  על גורמי התביעה לבחון את המדיניות בנושא המעצרים עד תום ההליכים ולהמשיך ביישום המלצות הוועדה הציבורית בנוגע לכך.
 • [alt]
  מוצע כי גורמי התביעה ינתחו את הגורמים לניצול החלקי של חלופת המעצר בפיקוח אלקטרוני וינקטו פעולות שיהיה בהן כדי לממש חלופה זו מימוש מלא.
 • [alt]
  יש למצוא פתרונות לבעיית גיוס כוח האדם, לרבות בחינת האפשרות להשוואת תנאי ההעסקה של קציני שירות המבחן בתחום המעצרים. מוצע כי אגף השכר במשרד האוצר ושירות המבחן יפעלו יחד כדי למצוא פתרונות מוסכמים.

סיכום

​חלק ניכר מעבודת מייצגי המדינה בהליכים הפליליים מיוחד להליכי מעצר הימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. על משטרת ישראל לפעול להסדרתו של תפקיד טוען המעצרים ולהגדרת סמכויות הטוענים הקבועים, הנמצאים בצומת שבין היחידה החוקרת ובין בית המשפט. מבחינת דרכי הענישה והטיפול, על גורמי התביעה להטמיע את המלצות הוועדה הציבורית לעניין זה: לצמצם את המעצרים שמאחורי הסורגים ולהגביר את השימוש בחלופות מעצר שיאפשרו שיקום ומניעת חזרה לפשע.