facebook

מכרז 49/2021 – לאספקת שוברי שי לעובדי המשרד

מאפיינים :

מספר המכרז:
49/2021
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
19/10/2022 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

מצ"ב נוסח שאלות ותשובות למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם. ​


המשרד מעוניין להתקשר עם ספק לקבלת שירותי לקבלת הצעות לאספקת שוברי שי לעובדי המשרד, הכל בהתאם לדרישת המשרד כאמור במסמכי המכרז.

  1. המשרד מעוניין כי הזוכה במכרז זה יספק שוברי שי, בסכומים שונים, עבור אירועים שונים שקבע המשרד המזכים את העובד בקבלת שובר.

  2. השוברים הינם למעשה תווי קנייה מגנטיים או שוברים דיגיטליים, שיחולקו לעובדי המשרד על מנת לרכוש מוצרים ברשתות קנייה שונות, ברחבי הארץ.

המשרד מעוניין לבחור בזוכה אחד שיספק את השוברים לכלל האירועים השונים.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז
 מועד / מועד אחרון 
מקום/דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
 20.9.22 עד השעה 14:00
לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין 
6.10.22 עד השעה 16:00
בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד בכתובת: WWW.MEVAKER.GOV.IL.

מקום הגשת ההצעות
תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13.
המועד האחרון להגשת ההצעות
 19.10.22 עד השעה 14:00
​על המעטפה יירשם

"מכרז מס' 49/2021 – לאספקת שוברי שי לעובדי המשרד". 

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב


המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.