לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
רשות החדשנות; תשתיות מחקר לאומיות

רקע

מחקר מדעי מתקדם זקוק לשני מרכיבים קריטיים - האחד, חוקרים מצוינים החותרים לפרוץ את גבולות ההבנה המדעית, והשני - תשתיות מחקר עדכניות שיאפשרו לחוקר לבצע את עבודתו. תשתיות המחקר הנדרשות לצורך עריכת מחקרים "פורצי דרך" בחזית המדע הופכות גדולות, מורכבות ויקרות מאוד. הן נועדו לקדם מחקר חדשני, ועלות הקמתן והפעלתן חורגת פעמים רבות מיכולותיה של אוניברסיטה אחת. תשתיות מחקר אלו נתפסות כבסיס לפוטנציאל הצמיחה המחקרית וכמנוע צמיחה כלכלית. 

בעשור הראשון של שנות האלפיים החלה בעולם ההתמודדות עם אתגר מורכב זה. במסגרת התמודדות זו עברו מדינות מתקדמות ליצירת "מפות דרכים" המגדירות את סוגי תשתיות מחקר הלאומיות הנדרשות ואת הקריטריונים להערכת חשיבותן ותרומתן, וקובעות מודל תקצוב שיבטיח גם את ניהולן, תפעולן ושדרוגן. 

נתוני מפתח

 • 1.73 מיליארד ש"ח

  תקציב מענקי הסיוע של רשות החדשנות בשנת 2019 לכ-1,600 פרויקטים בתחום המחקר והפיתוח.

 • 486 מיליון דולר

  הסכום שהשקיעו הגופים החברים בפורום תשתיות לאומיות למחקר (תל"ם) בהקמת 13 תשתיות מחקר לאומיות מאז הקמתו ב-1997 עד שנת 2020.

 • 133.7 מיליון ש"ח

  הסכום שהעבירה הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (הוות"ת) בשנים התשע"ו-התשע"ט (2016 - 2019) להקמה ולתפעול של תשתיות מחקר מרכזיות.

 • 100%

  שיעור סגני הנשיא למחקר באוניברסיטאות הסבורים שיש להקים ועדה מייצגת קבועה של אנשי אקדמיה שתייעץ לוות"ת על תשתיות מחקר מרכזיות נחוצות לאקדמיה ושנדרש...

 • 7.5%

  שיעור עלות תשתיות המחקר המרכזיות שעליהן המליצה ועדת הור , שהוקמו או הוחלט על הקמתן, מתוך עלות כל תשתיות המחקר שהמליצה הוועדה.

 • 11

  מספר תשתיות המחקר המרכזיות שהמליצה עליהן ועדת הורן ב-2013.

 • 4

  מספר תשתיות המחקר המרכזיות שהוות"ת קידמה מאז 2013.

 • 1/3

  שיעור ניצול שעות ההפעלה הפוטנציאליות של מכשיר MRI¬-T-7 לחקר המוח שבמכון ויצמן.

פעולות הביקורת

בחודשים ינואר - אוקטובר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הנושאים האלו: מדיניות התכנון של הקמת תשתיות מחקר מרכזיות, ובכלל זה בחינת קיומה של תוכנית אסטרטגית להקמת תשתיות לאומיות ובחינת פעילות הוות"ת לתכנון ולהקמה של תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה; הסדרת השימוש בתשתיות מחקר מרכזיות ואופן ההפעלה של תשתיות מחקר קיימות לרבות היבטים של פיקוח, תקצוב והנגשה.

במסגרת זו נבדקו המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (להלן - המולמו"פ), המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב; שמונה אוניברסיטאות המחקר - אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת אריאל, הטכניון ומכון ויצמן למדע; וארבע תשתיות מחקר מרכזיות השייכות למוסדות המחקר בהשכלה הגבוהה - המרכז הישראלי לחקר הים התיכון (אוניברסיטת חיפה), המרכז למחקר ודימות המוח האנושי (מכון ויצמן), המרכז הארצי לעכברים טרנסגניים (האוניברסיטה העברית) ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט (אוניברסיטת תל אביב). כמו כן, פנה משרד מבקר המדינה לסגני הנשיאים למחקר של אוניברסיטאות המחקר בבקשה לקבלת מידע על היבטים הנוגעים לצורך בתשתיות מחקר מרכזיות ולאופן הניהול והתחזוקה של תשתיות מחקר מסוג זה והשימוש בהן.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  תמונת מצב של הטיפול בתשתיות מחקר לאומיות - לפי תמונת המצב שהציגה המולמו"פ בנובמבר 2019 אין לישראל לא תוכנית אסטרטגית כוללת לתשתיות מחקר לאומיות ולא תקציב המיועד לכך, ואין גורם המתכלל הקמה ושדרוג של תשתיות מחקר מרכזיות ולאומיות.
 • dislike
  שימוש המולמו"פ בכלים שברשותה לקידום תשתיות מחקר לאומיות - ביוזמת המולמו"פ הוצגו בפניה במשך עשור סקרי צרכים המפרטים את הצרכים העתידיים בתשתיות מחקר לאומיות . בדצמבר 2019 הציג המולמו"פ לוועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה המלצות להקמת מערך תשתיות לאומיות...
 • dislike
  פעילות הוות"ת לתכנון ולהקמה של תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה - לשם מתן מענה על צורכי האקדמיה בתשתיות מחקר מרכזיות הקימה הוות"ת ועדה מייעצת לנושא - ועדת הורן. הוועדה הגישה הצעות למפת דרכים ב-2013 וב-2016 והמלצות ליישומן, מתוך כוונה שמפות הדרכים יהיו בסיס...
 • dislike
  פעילות הוות"ת למימוש תקצוב תשתיות מחקר במסגת התכנית הרב שנתית הנוכחית - עד לסוף שנת התש"ף (אוקטובר 2019 - ספטמבר 2020) מומשו 352 מיליון ש"ח למימון תשתיות מחקר מתוך 935 מיליון ש"ח שהוקצו לכך במסגרת התוכנית הרב שנתית של הוות"ת לשנים התשע"ז - התשפ"ב (2017...
 • dislike
  פעילות הוות"ת להקמת ועדת היגוי לתשתיות מחקר - מאז מינויה של ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר באוקטובר 2018 ועד מועד סיום הביקורת היא לא עסקה בתשתיות מחקר מרכזיות; היא לא ערכה מיפוי צרכים בנושא זה בקרב האוניברסיטאות ובקרב החוקרים, היא לא פעלה לגיבוש הצעות לתשתי...
 • dislike
  תקצוב הקמת תשתיות מחקר מרכזיות על ידי הוות"ת - הוות"ת תקצבה הקמתן של שמונה תשתיות בסכום כולל של כ-156.6 מיליון ש"ח - המרכז לחקר הים התיכון (MERCI); המכון למחקר ודימות המוח האנושי במכון ויצמן; המרכז לגידול עכברים טרנסגניים; מאגר גנומי-קליני "פסיפס"; המר...
 • dislike
  תכנון אסטרטגי של תשתיות מחקר גדולות באוניברסיטאות - לפי המענה של סגני הנשיאים למחקר על הבקשה לקבלת מידע, האוניברסיטאות אינן נותנות דגש לצורך בתכנון אסטרטגי של תשתיות המחקר הגדולות בתחומן, לרבות תשתיות מחקר מרכזיות, והן לא העלו צורך זה בפני הוות"ת או גו...
 • dislike
  ההסדרה של הפעלת תשתיות המחקר - ניהול, שימוש ותחזוקה - לוות"ת אין מסמך המציג את תשתיות המחקר המרכזיות הקיימות באקדמיה ואת מאפייניהן. היא לא הסדירה את אופן השימוש בתשתיות אלו, ולא הגדירה את האחריות בכל הנוגע להנגשתן לחוקרים מחוץ למוסד האקדמי, לגיוס כוח א...
 • dislike
  מעורבות הוות"ת בניהול תשתיות מחקר מרכזיות ובשימוש בהן - לאחר שתשתיות המחקר המרכזיות מוקמות הן עוברות לאחריותם הבלעדית של המוסדות המקימים, והוות"ת אינה עוקבת אחר ניצולן ואחר התפוקות האקדמיות של מרכזי מחקר אלו שהוקמו בהשתתפותה.
 • like
  יוזמת הוות"ת לגיבוש מפת דרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה ומימושה - בסוף 2012 החליטה הוות"ת לקיים תהליך אסטרטגי לטווח ארוך שיאפשר לה להקים ולפתח תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, והיא הקימה ארבע תשתיות מרכזיות, בתקצוב של 22.3 מיליון ש"ח, מבין 21 התשתיות המ...

תרשים התקציר

התחומים שבהם המליצה ועדת הורן להקים תשתיות מחקר מרכזיות

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על משרד המדע והטכנולוגיה, בשיתוף הוות"ת, נציגי התעשייה ומשרד האוצר, לבחון דרכים לקידום המלצת המולמו"פ להקמת מערך לתשתיות לאומיות, כפי שהוצג בוועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה בדצמבר 2019; ובכלל זה, יקבעו את הרכב הגוף שינהל את הנושא (לרבות בחינת הסדרת...
 • [alt]
  על הוות"ת לגבש מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח, סדורה ושקופה להקמת תשתיות מרכזיות לאקדמיה. המדיניות תכלול הגדרת קריטריונים ברורים על בסיס סדרי עדיפויות ויעדים, תתבסס על צרכי המחקר של האוניברסיטאות והחוקרים, תתחשב במגבלות המשאבים ותעודכן בכל תקופה בהתאם לכל...
 • [alt]
  על הוות"ת לחזק את התיאום בינה ובין אוניברסיטאות המחקר באמצעות שיתופן במיפוי צרכיהן ועמדותיהן בנוגע לתשתיות המחקר הלאומיות והמרכזיות הנדרשות, ולהביאן לידי ביטוי במדיניות האסטרטגית שהיא תגבש להקמת תשתיות מחקר מרכזיות.
 • [alt]
  על הוות"ת לגבש נוהל מחייב לגבי פיקוח ובקרה על תשתיות מחקר מרכזיות שהיא מתקצבת, ותקבע בו מנגנון למעקב ובקרה אחר אופן השימוש בתשתית, ניהולה והנגשתה לחוקרים מחוץ למוסד הזוכה, וכן תהיה מעורבת בסיוע לתשתיות בפתרון קשיים רגולטוריים לצורך ניצול מיטבי של השקעו...
 • [alt]
  בטרם יוחלט על מסירת ביצוע פרויקט תשתית למוסד כלשהו על הוות"ת לוודא מול המוסד שיש לו את הכוח אדם המקצועי לניהול, לתפעול ולתחזוקה של התשתית. מומלץ כי המוסדות האקדמיים המפעילים את התשתיות יפעלו לגיוס כוח האדם הנחוץ להפעלתן עם זכייתם בקולות הקוראים ובמהלך...

סיכום

גיבוש מדיניות ותוכנית אסטרטגית להקמה ולשדרוג תשתיות מחקר מרכזיות הכרחי בייחוד במדינות שהמשאבים שעומדים לרשותן לצורך כך מוגבלים. מדינות אלו נדרשות לקבוע מדיניות אסטרטגית שתוביל לסדר עדיפויות מושכל בבחירה איזה תחום מדע לקדם ובאיזו תשתית מחקר להשקיע. מדינות מפותחות רבות נוהגות בשני העשורים האחרונים לגבש "מפות דרכים" המציגות סדרי עדיפויות לפיתוח תשתיות המחקר הלאומיות.

בדוח זה עלו ליקויים הנוגעים לפעילותם של המולמו"פ ומשרד המדע ושל הוות"ת ואוניברסיטאות המחקר, בכל הנוגע לקידום נושא תשתיות המחקר המרכזיות.

משרד מבקר המדינה ממליץ כי משרד המדע - המולמו"פ, בשיתוף הוות"ת, נציגי התעשייה ומשרד האוצר, יבחנו דרכים לקידום המלצת המולמו"פ להקמת מערך לתשתיות לאומיות, כפי שהוצג בוועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה בדצמבר 2019. עוד ממליץ משרד מבקר המדינה שהוות"ת תגבש מדיניות אסטרטגית להקמת התשתיות שתעוגן בתוכנית רב-שנתית, על בסיס סדרי עדיפויות ויעדים ומיפוי תקופתי של צרכי האוניברסיטאות והחוקרים ובהתחשבות במגבלות המשאבים, ותקבע מהן תשתיות המחקר המרכזיות הקיימות ותפרסם אותן לצורך הגדלת זמינותן לחוקרים מחוץ למוסדות שבהם הן ממוקמות.