facebook

דוח שנתי 68ג

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
כריכהpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 968C-2018
תאריך פרסום 08/5/2018
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח שנתי זה מונח על שולחן הכנסת על פי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. הדוח, הכולל 33 פרקים, מציג את ממצאי הביקורות שנעשו במשרדי ממשלה, במוסדות המדינה, בחברות ממשלתיות, בתאגידים ובגופים נוספים.

משרד מבקר המדינה פועל לביצוע תהליכי בדיקה וביקורת מעמיקים, יסודיים, מקצועיים והוגנים ולפרסום דוחות ביקורת אובייקטיביים, אפקטיביים, רלוונטיים וברורים, אשר יורדים לשורשם של אירועים ומנתחים ביסודיות את תפקודם של המבוקרים, ועל כך נתונה תודתי לעובדי המשרד.

כל אחד מפרקי הדוח השנתי פותח לפני הציבור צוהר לפעילות הגופים המבוקרים ומסייע לכולנו להבטיח את תקינות השירות הציבורי ואת העמידה בכללי מינהל תקין. מטבע הדברים מבוא זה עוסק רק במקצת פרקי הדוח, כמפורט להלן:

בשנים האחרונות אנו שמים דגש מיוחד על ביקורות מערכתיות בנושאים בעלי השפעות נרחבות שעל הטיפול בהם מופקדים כמה משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות ומחייבים תכנון ותכלול. אחד הנושאים האמורים הוא שקיפות הממשל - פעולות לקידום הממשל הפתוח. ממשל הנוהג בשקיפות מגביר את אחריותו לפעולותיו, מצמצם את היקף השחיתות השלטונית וכן מאפשר לקיים ביקורת ...

word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf