לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
חיים משותפים; גזענות; עובדי הוראה; הכשרת מורים; אזרחות

רקע

​"'גזענות' היא כל שנאת חינם של זר בשל היותו זר, על רקע שונות גזעית או לאומית אתנית" . בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953(להלן - חוק חינוך ממלכתי או החוק), נקבע כי מטרותיו הן, בין היתר, חינוך לאהבת אדם, חינוך למתן יחס מכבד לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת וכן חינוך לחתירה לשלום ולסובלנות בין בני אדם ובין עמים. בכך משתקפת השאיפה להיותה של מערכת החינוך גורם משמעותי בקידום ערכים אלה בקרב החברה, בעיצוב דמותה של החברה ובהתוויית השיח הציבורי העתידי, מתוך מתן אפשרות לכל פרט לחיות על פי בחירתו ומתוך כיבוד השונה והאחר. מטרות נוספות של החוק הן הנחלת עקרונות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הקניית יחס של כבוד לזכויות אדם, לערכים דמוקרטיים ולסובלנות וכן הכרת התרבות והמורשת של כל קבוצות האוכלוסייה האחרות במדינת ישראל . במסגרת החוק על משרד החינוך להניח את היסודות לערכים אלה בקרב תלמידי ישראל, ולהוביל להיכרות וליצירת שותפות בין הקבוצות בחברה. שותפות זו עומדת במבחן דווקא בעיתות חירום ומשבר חברתי, דוגמת משבר הקורונה שפרץ בשנת 2020 ברחבי העולם ובכלל זה בישראל.  

נתוני מפתח

 • 4 זרמי חינוך

  פועלים במערכת החינוך הישראלית המשקפים את קבוצות האוכלוסייה העיקריות - יהודים חילונים, יהודים דתיים, יהודים חרדים וערבים

 • 237 מיליון ש"ח

  תקציב משרד החינוך, בפריסה לשנים 2016 - 2019, ליישום תוכנית בין-משרדית לשילוב יוצאי אתיופיה, הכוללת משימות למניעת גזענות (תוכנית "דרך חדשה")

 • 2,000 מורים

  בשנה (בממוצע) משתלמים בנושא מניעת גזענות וחינוך לסובלנות

 • 21 בתי ספר

  השתתפו בתוכנית "תקווה ישראלית" הבוחנת את המוכנות של התלמידים לחיים משותפים לפי ארבעה מרכיבים: סובלנות, רגישות לאי-שוויון, זהות חברתית ומוכנות לקרב...

 • 13,870 תלמידים

  מחטיבות הביניים ומהחטיבות העליונות השתתפו בלימוד משותף של בתי ספר מזרמי חינוך שונים בשנת הלימודים התש"ף (2019 - 2020), מתוך 970,000 תלמידים בשכבות...

 • 717

  מורים יוצאי אתיופיה שולבו עד שנה"ל התש"ף במערכת החינוך במסגרת התוכנית "דרך חדשה", לעומת יעד של 600 מורים

 • 0 מפגשים

  עד מועד סיום הביקורת, אוקטובר 2020, לא התקיימו מפגשי תלמידים מהמגזר החרדי עם תלמידים ממגזרים אחרים

 • 75

  מורים ערבים שולבו בשנה"ל התש"ף בבתי ספר מהמגזר היהודי, לעומת יעד של 50 מורים

פעולות הביקורת

​בשנת 2016 פרסם משרד מבקר המדינה דוח מיוחד בעניין חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות (הדוח הקודם) . בחודשים מאי עד אוקטובר 2020 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב בנושא פעולותיו של משרד החינוך לתיקון הליקויים שעלו בדוח הקודם. הביקורת נעשתה במשרד החינוך - באגף חברה ורוח במזכירות הפדגוגית (להלן - מזה"פ), במטה לחינוך אזרחי, אצל המפקחת המרכזת (מפמ"רית) לאזרחות והמפמ"רית להיסטוריה בזרם הממלכתי; אצל הממונה על מניעת גזענות; במינהל עובדי הוראה; בשירות הפסיכולוגי החינוכי שבמינהל הפדגוגי; במינהל חברה ונוער וכן אצל המשנה למנכ"ל משרד החינוך המובילה את התוכנית "דרך חדשה". בדיקות השלמה נעשו ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים ובמועצה להשכלה גבוהה (המל"ג).


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  יישום מרכיבים מרכזיים בתפיסה המנחה - בדוח הקודם עלה שמשרד החינוך לא קידם מרכיבים שנועדו לחולל שינוי בגישה לחינוך הדמוקרטי, האזרחי והערכי ברוח המלצות ועדה ציבורית שאימץ כבר במחצית שנות התשעים של המאה העשרים . בביקורת המעקב עלה כי לא חלו שינויים בתחום זה...
 • dislike
  היקף תופעת הגזענות בקרב תלמידים - על פי הדוח הקודם, משרד החינוך לא קבע מדד לבחינה אחידה, שיטתית ועקבית של היקף תופעת הגזענות במערכת החינוך, שתכלול פרמטרים של התנהגויות שלפיהן אפשר לדרג את היקף הגזענות ואת פעילויות בתי הספר לקידום חיים משותפים בהם. בביק...
 • dislike
  "התוכנית המערכתית חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות" - בדוח הקודם עלה שבנובמבר 2014 קבעה מנכ"לית משרד החינוך דאז כי התוכנית תופעל בכל מערכת החינוך באופן קבוע ושיטתי החל בספטמבר 2016. בביקורת המעקב עלה שמסמך המלצות בנושא שגיבש המטה לחינוך אזרחי ב-2016...
 • dislike
  "תוכנית מערכתית ייעודית לחיים משותפים בין יהודים לערבים" - בדוח הקודם עלה שמשרד החינוך לא קידם תוכנית לחינוך לחיים משותפים בין ערבים ליהודים אף שהחליט לעשות כן כבר בדצמבר 2009. בביקורת המעקב עלה שהמשרד לא גיבש תוכנית מערכתית ייעודית למניעת גזענות ולחיי...
 • dislike
  תוכנית לקירוב בין תלמידי המגזר החרדי לתלמידי שאר המגזרים - ביקורת המעקב בחנה נושא זה לראשונה, ועלה כי משרד החינוך לא קבע בתוכניות האסטרטגיות שלו מטרות ויעדים ייחודיים לקירוב בין תלמידים חרדים לתלמידי שאר המגזרים למרות הדעות הקדומות והסטראוטיפים השליליי...
 • dislike
  שילוב הנושא בהוראת מקצוע האזרחות - בדוח הקודם עלה שמשרד החינוך לא הפך את לימודי האזרחות במערכת החינוך לעוגן בהנחלת ידע, ערכים ומעורבות רגשית בסוגיות של סובלנות וחיים משותפים. בביקורת המעקב עלה כי לצד שילוב פרקים הנוגעים למיעוטים בחברה הישראלית בספר האז...
 • dislike
  תוכניות לפיתוח מקצועי ועידוד ניהול של שיח מוגן - בדוח הקודם עלה שמשרד החינוך לא גיבש תוכנית לפיתוח מקצועי מחייב לכלל המורים בנושא חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות, ובפועל פחות מאחוז אחד מכלל ההשתלמויות באותה עת הוקדשו לנושא. ביקורת המעקב העלתה כי חל...
 • like
  מינוי ממונה על מניעת גזענות למערכת החינוך - בספטמבר 2019 מונה במטה משרד החינוך הממונה על מניעת גזענות, הכפוף למשנה למנכ"ל משרד החינוך. הממונה היה חבר בצוות משרדי לבניית התוכנית האסטרטגית של משרד החינוך לשנה"ל התשפ"א (2020 - 2021), צוות שאחראי ליישום הע...
 • like
  תוכנית בין-משרדית לקידום ולשילוב יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - דרך חדשה - משרד החינוך הטמיע ויישם יחידת לימוד בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה, הנהיג שבוע קליטה ועלייה בכל שלבי החינוך וביצע פיתוח מקצועי למורים בנושא מיומנויות וכישורים רב-תרב...
 • like
  שילוב נושא מניעת הגזענות בהוראת מקצוע ההיסטוריה בחינוך הממלכתי - בביקורת המעקב עלה כי בשני תחומים עיקריים נעשה תיקון בתוכנית ללימוד היסטוריה בחינוך הממלכתי: הוספת יחידת לימוד לתוכנית הלימודים בנושא ההיסטוריה של הדרוזים והצ'רקסים ופיתוח יחידת לימוד לתלמ...

תרשים התקציר

מידת תיקון עיקרי הליקויים מהביקורת הקודמת (התרשים המלא בקובץ PDF)

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ שמשרד החינוך ימשיך ויישם את המלצות דוח ועדת קרמניצר, שאותן אימץ זה מכבר, ויקים ועדת היגוי עליונה, בראשות מנכ"ל המשרד או נושא משרה בכיר אחר במשרד, אשר תקבע מדיניות, תעקוב אחר מימושה ובה בעת תשמש פורום לקבלת החלטות מחייבות, לרבות החלטות תקציביות וה...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד החינוך ישלים גיבוש מסמך מאושר לחינוך לדמוקרטיה ולאורח חיים דמוקרטי על פני רצף הגילים ויפרסם חוזר מנכ"ל בנושא הסובלנות ומניעת הגזענות. עוד מומלץ כי המשרד ישלים תוכנית עבודה מערכתית, ארוכת טווח אשר תקיף את כלל בתי הספר והצוותים החינוכיים, ו...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד החינוך ישלים את פיתוח מדד הגזענות וייזום אבחון ומיפוי של רמות הגזענות והעידוד לחיים משותפים בקרב כלל התלמידים בבתי הספר. עוד מומלץ שהמשרד יקשור בין ממצאי הסקרים הבודקים את היקף הגזענות בקרב תלמידים ובין תוכניות הלימוד ושאר הפעילויות בבית ...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד החינוך ימפה את מגוון הפעולות שיוזמות יחידות מטה שונות לקירוב בין תלמידים ערבים לתלמידים יהודים ממגזרים שונים ויבחן וינתח את מידת האפקטיביות של פעולות אלה. עוד מומלץ שהמשרד יגבש אסטרטגיה להובלת תפנית ביחסים בין שתי האוכלוסיות שתוביל אותן ל...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד החינוך יפעל לצמצום הסטראוטיפים כלפי המגזר החרדי, ובכלל זה לקיים מפגשים בין תלמידי מגזר זה ובין תלמידי מגזרים אחרים. בה בעת מומלץ כי המשרד ישכיל להטמיע בקרב כלל תלמידי המגזר החרדי ערכים של סובלנות, הכלת האחר, וכיבוד תרבויות שונות לכל המגזר...

סיכום

גם בראשית העשור השלישי של המאה העשרים ואחת נפוצה בארץ ובעולם תופעת הגזענות על גווניה השונים, הדבר מועצם בחברות רב-תרבותיות ומרובות מגזרים כמו ישראל. ממצאי ביקורת המעקב העולים מריכוז הליקויים, כחמש שנים מביצוע הדוח הקודם, מלמדים כי את חלק מהמרכיבים החיוניים לקידום חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות תיקן משרד החינוך במידה רבה וחלק במידה מועטה, וכי נדרש שיפור ניכר ליצירת התשתית החינוכית למתן מענה לאתגרים מורכבים אלה.

מומלץ כי משרד החינוך יוסיף ויפעל לקידום התמודדות מערכתית עם תופעת הגזענות ויקדם חינוך לחיים משותפים, מתוך העברת מסר לכל הזרמים במערכת החינוך - הן לתלמידים והן למורים לאורך כל הרצף החינוכי - לגבי החשיבות הראשונה במעלה של הנושא. מומלץ כי המשרד ישלב את הנושא באופן מובנה בתוכני הלימוד ובפעילויות של כלל התלמידים, בכלי ההערכה והמדידה של בתי הספר ובתוכניות להכשרת מורים.