facebook

ביקורת ובקרה

הביקורת הפנימית מבצעת בחינה והערכה אובייקטיבית של פעולות המינהל במשרד מבקר המדינה

תפקיד הביקורת הפנימית במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הוא לבצע בחינה והערכה אובייקטיבית של פעולות מינהל משרד מבקר המדינה, פעולות נושאי המשרה וממלאי תפקידים במשרד, שמירה על החוק ועל הניהול התקין, טוהר המידות, החיסכון, היעילות והאפקטיביות של פעולות שנעשות להשגת יעדי המשרד. מטרת הביקורת היא לבחון ולהעריך, בין היתר, את הבקרות הפנימיות הקיימות בתחומים האמורים, וכן לבחון את קיומם של אלה: תרבות ארגונית התואמת את מטרות הארגון, מתן דין וחשבון ונשיאה באחריות, איזונים ובלמים ראויים בין בעלי תפקיד שונים, הוראות ונהלים מתאימים ועדכניים, תהליכים ממוחשבים ואחרים שבהם מובנות בקרות מתאימות, ועוד.

נוכח עקרון השקיפות וזכות הציבור לדעת יפורסמו, בשינויים המחויבים, דוחות הביקורת הפנימית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

פרסום דוחות הביקורת הפנימית לציבור הרחב הוא נדבך נוסף בתהליך הלמידה, ההתפתחות ותיקון הליקויים של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מאמץ את קביעת בית המשפט העליון ולפיה:

"פרסומם בציבור של ממצאי ביקורת המתבצעת בגוף שלטוני הוא עניין חיוני כחלק מזכות הציבור לדעת וכנגזר מזכותו לקבל דין וחשבון על אודות מהלכי תפקודו של מוסד ציבורי. ערובה לקיומו של ממשל תקין היא בהעמדתו לביקורת, וכדי שביקורת תהיה יעילה, על ממצאיה להיות גלויים וחשופים לעיני הציבור ולביקורתו. על כן פרסום דוח הביקורת הוא תנאי הכרחי לאמון הציבור במוסדות השלטון וליעילות הפיקוח הציבורי עליו" (בג"ץ 7805/00 אלוני, חברת מועצת עיריית ירושלים נ' מבקרת עיריית ירושלים).