facebook

הגנה על חושפי מעשי שחיתות

הודעה לפי סעיף 45ו' לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] בעניין ההגנה על חושפי מעשי שחיתויות

מובא בזאת לידיעת העובדים, כי עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

על-פי הוראות חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. הוראות החוק חלות על עובדים בגופים המבוקרים בידי מבקר המדינה, ובהם משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, הרשויות המקומיות וחברות ממשלתיות.

מטרתו של החוק לאפשר לעובד להודיע על מעשי שחיתות במקום עבודתו בלי לחשוש שעבודתו תיפגע עקב כך. ההגנה ניתנת לעובד שהודיע בתום לב ועל-פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות במקום העבודה, ובתגובה על כך עשה הממונה עליו מעשה הפוגע בעובד במישרין, והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט. הודעה על מעשי שחיתות "על-פי נהלים תקינים" פירושה הודעה למי שבסמכותו לבדוק אותם מעשים אם במינהל הפנימי של הארגון (מנהל, מבקר פנימי וכד') ואם מחוצה לו (מבקר המדינה, משטרת ישראל, נציבות שירות המדינה וכד'). "תום לב" פירושו שהעובד האמין כי אכן בוצעו מעשי השחיתות שעליהם הוא מדווח, והיה לו יסוד סביר להאמין בכך.

תנאי להגנה שתינתן לעובד הוא כי הפגיעה שפגע בו הממונה עליו באה בתגובה לחשיפת מעשי השחיתות. כלומר, צריך שיתקיים קשר סיבתי בין החשיפה ובין הפגיעה, ולא כך הוא הדבר כאשר הודעת העובד על מעשי השחיתות באה רק לאחר הפגיעה בו או ללא קשר אליה.

מצא נציב תלונות הציבור כי תלונתו של העובד מוצדקת, רשאי הוא לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק כדי להגן על זכויות העובד ולמנוע את הפגיעה בו. בכלל זה רשאי הוא לבטל את פיטוריו של העובד שפוטר עקב חשיפת מעשי שחיתות, ולצוות על מתן פיצויים מיוחדים לעובד או על העברתו למשרה אחרת בשירות מעבידו.

החוק גם נותן הגנה למבקר פנימי בגוף מבוקר שהממונה עליו פגע בו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו. הגנה לעובדים שנפגעו עקב חשיפת שחיתויות יכולה להינתן גם בידי בית הדין לעבודה מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין), התשנ"ז-1997. אין באמור בהודעה זו כדי למצות את כל הוראות החוק על פרטיהן, והעובדים מופנים לעיין בהוראות החוק עצמן. אפשר לפנות אל נציבות תלונות הציבור בכתב לפי הכתובות המפורטות באתר, בפגישה בשעות הקבלה, באמצעות טופס הפנייה האלקטרוני שבאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה או בדואר האלקטרוני שכתובתו ombudsman@mevaker.gov.il.