לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
דלק; נפט; טרמינל קריית חיים

רקע

​מוצרי הדלק חיוניים לפעילות התקינה של המשק כולו, ויש להם כיום תפקיד מרכזי בפיתוחו של המשק ובצמיחתו הכלכלית. חברת תשתיות אנרגייה בע"מ (להלן - תש"א או החברה)* היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, שהוקמה כדי לספק את צורכי משק הדלק, לרבות אחסון, הזרמה ואספקה של מוצרי דלק. תש"א עוסקת בפעילות זו עם חברת הבת שלה - קו מוצרי דלק בע"מ (להלן - חברת קמ"ד). תש"א נוסדה בשנת 1959, ואליה הועברו הזכויות והנכסים של חברת הנפט העיראקית. חברת הנפט העיראקית קיבלה זיכיון של 70 שנה מהמנדט הבריטי, וזיכיון זה הוכר על ידי מדינת ישראל. הזיכיון פג בתחילת שנת 2001. מאז פג הזיכיון ועד יוני 2022 לא חתמו המדינה והחברה על הסכם הפעלה המגדיר את הנכסים שיישארו בידי החברה, הנכסים שיוחזרו למדינה, הסדרי המיסוי, הסדרי תשלום התמלוגים (להלן - דמי שימוש), הסדרי הבעלות על מקרקעין וסוגיות אחרות החיוניות להמשך פעילות החברה. 

*שם זה התקבל בשנת 2021. שמה הקודם של החברה - תשתיות אנרגייה ונפט (תש"ן).

נתוני מפתח

 • 800 ק"מ

  אורך הצינורות להזרמת דלק גולמי ותזקיקי דלק

 • 1.37 מיליארד ש״ח

  יתרת העודפים והקרנות של החברה הראויים לחלוקה, נכון ל-31.12.20

 • 0 ש"ח

  הדיבידנדים שהחברה העבירה למדינה בגין השנים 2017 עד 2021

 • 15%

  שיעור הרווח הנקי בממוצע לשנים 2018 - 2020. זאת לעומת רווח נקי של 2% בממוצע באותן השנים בחברות בין-לאומיות בענף שבו פועלת החברה

 • 350 מיליון ש״ח

  סכום שגויס בהנפקה של איגרות חוב מהגופים המוסדיים למימון תוכנית הרציפות התפקודית בשנת 2020

 • 316 מיליון ש”ח

  מחזור ההכנסות השנתי של תש"א בשנת 2020

 • 216 - 659 מיליון ש״ח

  אומדן הנזק למשק מאי-חתימה על הסכם הפעלה 2021

 • 20 שנה

  עברו מפקיעת הזיכיון לחברה, אולם החברה והמדינה טרם חתמו על הסכם הפעלה

פעולות הביקורת

​בחודשים אוגוסט 2021 עד ינואר 2022 ערך משרד מבקר המדינה ביקורת בנושאים פיננסיים הקשורים בחברה. הביקורת התמקדה בנושאים האלה: הדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018 - 2020; מגזרי הפעילות; היחסים הפיננסיים והכלכליים; סעיפים מהותיים מן המאזן ומדוח הרווח וההפסד; עבודת רואה החשבון המבקר; וסוגיות בנושאי ממשל תאגידי. הביקורת נעשתה בתש"א, במשרד האנרגייה וברשות החברות הממשלתיות. בדיקות השלמה נעשו בעיריית חיפה, ברשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), במשרד להגנת הסביבה, באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר ובמינהל התכנון שבמשרד הפנים. 


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  רווח נקי ותשואה על נכסים לפי מגזרי פעילות - עלה כי הרווח הגולמי במגזר אחסון וניפוק של תזקיקים עלה בשנת 2020 ב-35%, לעומת שלוש השנים שקדמו לה. לעומת זאת, הרווח הגולמי במגזרי ההזרמות, שירותי הנמל ואחסון נפט גולמי ירד בשנת 2020 ב-62%, לעומת שלוש השנים שקד...
 • dislike
  הסכם הפעלה עם המדינה - מתום הזיכיון של החברה בינואר 2001, לפני יותר מ-20 שנים, אין לחברה ולמדינה הסכם הפעלה חתום. אי-חתימה על ההסכם פוגעת בתכנון הפעולות העתידיות של החברה, וכן פוגעת בהכנסות המדינה מהחברה. אילו היה נחתם הסכם הפעלה בהתאם להסכמות משנת...
 • dislike
  החזרת נכסים למדינה - החברה לא החזירה בתום הזיכיון את הנכסים שאינם בליבת הפעילות שלה למדינה, ובהם מחצית בניין מסחרי בטירת הכרמל, שטחי אחסון באזור התעשייה עטרות בירושלים ושטח של 24 דונם בחוף שמן במפרץ חיפה. במועד סיום הביקורת המשיכה החברה להחזיק בנכסים א...
 • dislike
  חלוקת דיבידנד למדינה - על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, בסוף שנת 2020 מבחינה חשבונאית יותר ממיליארד ש"ח היו ראויים לחלוקה כדיבידנד (מיתרת הרווחים שנצברו ומהקרנות), ושיעור ההון העצמי של החברה בסוף שנת 2020 מסך המאזן היה 64%. ואולם עלה כי החברה לא...
 • dislike
  שיעור הרווח הנקי - שיעור הרווח הנקי הממוצע של החברה בשנים 2017 - 2020 (15%) היה גבוה במידה ניכרת משיעור הרווח של ארבע החברות המובילות באותו הענף בארצות הברית (2%) ודומה לשיעור הרווח של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל. שיעור ההון הזר של החברה (36% בשנת 2020...
 • dislike
  הוצאות הנהלה וכלליות - שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהכנסות החברה בשנים 2018 - 2020 (13%) היה גדול מהשיעור שקבעה ועדת המחירים אנרגייה (כ-9%). יצוין כי סכום ההוצאה של החברה (45 מיליון ש"ח) גדול בכ-17 מיליון ש"ח מסכום ההוצאה המחושב בהתאם לנורמה שקבעה ועדת...
 • dislike
  •חוות המכלים ("הטרמינל") קריית חיים - באפריל 2022 היו בחוות המכלים קריית חיים 42 מכלי דלק. 22 מהמכלים (כמחצית), שהם שליש מסך קיבולת האחסון באתר, לא היו כשירים לשימוש. יוצא אפוא שהשימוש בשטחי החווה הוא חלקי בלבד. עולה כי התשתיות לאחסון דלקים ישנות וכי...
 • dislike
  שטח בבעלות החברה במפרץ חיפה - קרקעות הצפון - במשך עשרות שנים שטח של 1,147 דונם בבעלות החברה במפרץ חיפה (קרקעות הצפון) אינו מניב כל ערך למדינה ולחברה; בדוחות הכספיים אין מידע על שווי הקרקעות ועל חלקה של המדינה בקרקעות אלה.
 • dislike
  נמל הדלק בחיפה - נמל הדלק בחיפה מיושן ואינו עומד בתקני בנייה מודרניים. ברם, חוסר הסכמה בין מקבלי ההחלטות מקבע את המצב של המשך הפעלת נמל הדלק הישן והתכנית לשיפוצו לא יושמה. הדבר עלול לחשוף את הציבור בתרחישים מסויימים, לנזק סביבתי ואף לפגיעה בנפש.
 • dislike
  רישום זכויות בקרקע - מנתונים שסיפקו רמ"י והחברה למשרד מבקר המדינה עולה כי השימוש בקרקעות של 8 מ-12 נכסים שבליבת פעילות החברה אינו מוסדר עם רמ"י.

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   על משרד האוצר, בהובלת החשב הכללי, רשות החברות הממשלתיות, משרד האנרגייה, רמ"י ורשות המיסים להשלים גיבוש נוסח מוסכם של הסכם הפעלה עם החברה, זאת כדי להסדיר את תשלומי דמי השימוש במקרקעין ושומת מס ההכנסה ואת העברת הדיבידנדים והנכסים למדינה ולאפשר את פעילותה...
  • [alt]
   מוצע לרשות החברות הממשלתיות ולמשרד האוצר לפעול להסדרת התשלומים למדינה עבור השימוש בנכסים הפעילים, לרבות הסדרת חובות העבר. על רמ"י והחברה להסדיר הסכמי חכירה תקפים לגבי כלל נכסי החברה, כדי שלחברה תהיה ודאות בנוגע לזכויותיה וחובותיה כלפי המדינה בנושאי מקר...
  • [alt]
   על החברה לממש את החלטת הדירקטוריון שלה מיוני 2021 ולפעול לחלוקת דיבידנדים למדינה בשיעור שנקבע לה על ידי רשות החברות הממשלתיות (50% מהרווח הנקי). מומלץ כי רשות החברות הממשלתיות תוודא עמידת החברה ביעדי חלוקת הדיבידנד שרשות החברות הממשלתיות הציבה לה, באופ...
  • [alt]
   משרד מבקר המדינה ממליץ לדירקטוריון החברה ולרשות החברות הממשלתיות לבחון את שיעורו הגבוה של הרווח הנקי של החברה במשך השנים. עוד מומלץ כי ועדת המחירים-אנרגייה תבחן את התעריפים שאושרו לחברה גורם מרכזי או מונופול בתחומי בליבת הפעילות שלה, כמשפיעים על ההכנסו...
  • [alt]
   מומלץ כי שרת האנרגייה, שר האוצר ורשות החברות הממשלתיות יפעלו לייצוג הולם של נשים בדירקטוריון החברה. עוד מומלץ כי שרת האנרגייה ושר האוצר ימנו דירקטורים לחברת קמ"ד, כדי שהיא תוכל לקבל החלטות כדין.

  סיכום

  תש"א משמשת גורם מרכזי בענף הדלק בישראל בעיתות שגרה ובמצבי חירום, והיא מונופול או גורם מרכזי ברוב תחומי פעילותה. המתקנים והצינורות של החברה פרוסים לאורכה ולרוחבה של הארץ. שיעור הרווח הנקי של החברה במשך השנים גבוה יחסית (10% - 20%), והיא איתנה מבחינה פיננסית. עם זאת, מצבה הפיננסי בטווח הארוך לוט בערפל, זאת מאחר שבמרץ 2022 הממשלה החליטה על סגירת ענף הפטרוכימיה באזור חיפה. להחלטה כזו יש השפעות רחבות על החברה, כולל העתקת תשתיות ופוטנציאל לפגיעה בהיקפי פעילותה. נוסף על כך, התוכנית האסטרטגית של החברה לא תוקפה על ידי שרת האנרגייה ומשרד האנרגייה.

  מהביקורת עולה כי החברה פועלת יותר מ-20 שנים ללא הסכם הפעלה בינה ובין המדינה המסדיר את היחסים ביניהן ואת הבעלות על הנכסים שהחברה מתחזקת ומפעילה. בעקבות כך בין היתר נגרם הפסד משקי (למדינה ולחברה) בתקופה זו בסכום הנאמד במאות מיליוני ש"ח (מ-216 עד 659 מיליון ש"ח). בנוסף על כך, יש מחלוקת בבית משפט בין החברה ובין רשות המיסים בסכום של עשרות מיליוני ש"ח של חבות מס של החברה בנוגע לנכסי נדל"ן האמורים לעבור למדינה. כמו כן, עלה כי בחברה יש יתרת עודפים הראויים לחלוקה כדיבידנד למדינה של יותר ממיליארד ש"ח וכי בגין השנים 2017 - 2020 החברה לא חלקה דיבידנדים למדינה.

  על משרד האוצר, בהובלת החשב הכללי, משרד האנרגייה, רשות החברות הממשלתיות, רשות המיסים ורמ"י, בסיוע היועץ המשפטי לממשלה, להשלים את גיבושו של נוסח מוסכם של הסכם הפעלה עם החברה. על רשות החברות הממשלתיות לפעול עם דירקטוריון החברה לחלוקת דיבידנד למדינה.