facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן מקיים ביקורת עמיתים לאומבודסמן הבריטי (20-21.11)

אנגלמן: "הדבר מלמד על מעמד משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הישראלי כמשרד מוביל בקרב עמיתיו בעולם"

אומבודסמן הפרלמנטרי הבריטי, רוב בהרנס, יזם ביקורת עמיתים שבה יבדוק חֶבֶר מבקרים את תהליכי העבודה של משרד האומבודסמן הבריטי על פי קווים מנחים (terms of reference) שנקבעו. בחבר המבקרים ישתתפו ארבעה מומחים, ובכללם מבקר המדינה ונציג תלונות הציבור של ישראל מתניהו אנגלמן. בשבוע שעבר המבקר והנציב אנגלמן וסגנית מנהלת הנציבות עו"ד רונית זנדברג השתתפו בפגישות לקראת הכנת ביקורת העמיתים.

חבר המבקרים נבחר מתוך מאגר שמות של מבקרים/בעלי תפקידים שאושרו לביצוע ביקורת עמיתים על ידי ד"ר טום פראולי, בעבר האומבודסמן של צפון אירלנד. בראש חבר המבקרים עומד ד"ר אנדראס פוטאקיס (האומבודסמן של יוון ונשיא המועצה האירופית של ה-IOI). משתתפים נוספים בחבר המבקרים הם רו"ח מתניהו אנגלמן (מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור של ישראל), אנדריאה קינוי (מנהלת התפעול של אומבודסמן הדיור בבריטניה), ופרופ' רוברט תומאס (פרופסור למשפט ציבורי באוניברסיטת מנצ'סטר בבריטניה), שיכהן כמזכיר חבר המבקרים.

האומבודסמן של בריטניה הודיע כי הוא מצפה מחבר המבקרים לבחון במסגרת הביקורת את פעילותו כנגד אמות המידה של "עקרונות ונציה" (עקרונות ונציה מהוות סדרת סטנדרטים בינלאומיים ובלתי אמצעיים של מוסדות אומבודסמן. האומבודסמן הבריטי מעוניין שחבר המבקרים יבחנו, בין היתר, את  מידת הלימת פעילות משרדו עם עקרונות אלו). זאת, תוך התבוננות בתמורה לעלות הטיפול ביחס לתוצאה, וכן את השינוי הארגוני שנעשה במשרדו לנוכח האסטרטגיה הארגונית החדשה שלו. כמו כן ביקש האומבודסמן הבריטי כי ייבדק כיצד טיפל משרדו בנושאים הנוגעים למגפת הקורונה. 

בסיום עבודת הביקורת יוכן דוח סיכום, ובו נקודות חוזקה שזוהו בביקורת, נושאים לשיפור והמלצות שיינתנו על בסיס שיטות עבודה מיטביות בנושאים דומים במקומות אחרים. לאחר הגשת הדוח לאומבודסמן, הוא יידון בפני הפרלמנט בבריטניה.

במסגרת הביקורת על משרד האומבודסמן של בריטניה נפגש חבר המבקרים עם בעלי תפקידים שונים במשרד, ובהם בכירים במשרד והמבקרים הפנימיים של הארגון. כמו כן יקיים חבר המבקרים קבוצות מיקוד עם מתלוננים ועם ארגונים שעליהם מברר האומבודסמן הבריטי תלונות.  

במוסד האומבודסמן של בריטניה נעשתה ביקורת עמיתים ראשונה בשנת 2018. מאז הוביל האומבודסמן הבריטי את המאמץ הבין-לאומי לבסס ביקורת עמיתים ככלי קריטי להערכת האפקטיביות בצורה רחבה יותר, כולל מול עקרונות ונציה. מאמץ זה הביא לגיבוש ניירות עמדה, קווים מנחים והדרכה של ה־IOI בנושא. 

המבקר והנציב אנגלמן כי "הפנייה אלינו לקחת חלק בבקרת העמיתים והכנסתנו למאגר השמות שאושרו לביצוע בקרת עמיתים בבריטניה היא הבעת אמון משמעותית כלפי משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור הישראלי כמשרד מוביל בקרב עמיתיו בעולם. הסטנדרטים המקצועיים שלנו זוכים להכרה בעולם, ואני שמח שגם בבריטניה רואים בנו פרטנרים למתן ביקורת עמיתים על פעילות הנציבות הבריטית".