facebook

דוח שנתי 61ב לשנת 2010 ולחשבונות שנת הכספים 2009

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 2011/961/B1
תאריך פרסום 17/5/2011
מספר ISSN 0334-9713

דוח מבקר המדינה 61ב לשנת 2010 ולחשבונות שנת הכספים 2009 הוא דוח רחב יריעה הכולל 61 פרקים. כמו קודמיו בשנים האחרונות משקף דוח זה את הטמעת עקרונות הביקורת שאומצו במשרד מבקר המדינה: ביקורת בזמן אמת, פרסום שמות והטלת אחריות אישית, ומעקב אחר תיקון הליקויים. מדיניות זו מוכיחה את עצמה מדי יום ביומו בביצוע תהליכי בדיקה וביקורת בצורה יסודית, מקצועית והוגנת ובפרסומם של דוחות ביקורת ברורים, אפקטיביים ורלוונטיים, אשר יורדים לשורשן של תופעות.

בדוח זה ניתן דגש מיוחד לביקורות מערכתיות בנושאים בעלי השלכות לאומיות רחבות שעל הטיפול בהם מופקדים כמה משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות. אחד הנושאים הללו הוא הטיפול במחלוקות בין-משרדיות מתמשכות. ממצאי דוח זה מלמדים על אחת מבעיות המשילות הקשות של ממשלות ישראל לדורותיהן: קיומן של עשרות מחלוקות ממושכות בין משרדי ממשלה, שחלקן נמשכות שנים ארוכות, בלי שהגיעו לכלל פתרון. מחלוקות אלה פוגעות באזרחים, שכן הם אינם זוכים לקבל את השירותים שלהם הם זכאים, וגורמות נזקים כלכליים-מינהליים. לנוכח ממצאי הדוח נדרשים דיון מעמיק של הממשלה וקבלת החלטה על הסדרת הליך ליישוב מחלוקות ב...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד המשפטים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד הבריאות
 • משרד החינוך
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד האוצר
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד התיירות
 • החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
 • עיריית אילת
 • משרד הביטחון
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • החברה הממשלתית לתיירות
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • שירות התעסוקה

מילות מפתח

 • חלוקת עבודה
 • יישוב מחלוקות
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • בריאות הציבור
 • עומס
 • תפקידים בכירים
 • תאגידים סטטוטוריים
 • יישום הנחיות
 • החלטות ממשלה
 • העדפה מתקנת
 • שיווק קרקעות
 • זרים
 • מסתננים
 • מלונאות
 • נמל אילת
 • הנמל הצבאי
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הבריאות
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד האוצר
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • שירותי בריאות כללית
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מילות מפתח

 • קופות החולים
 • בתי חולים
 • כח אדם
 • מניעת מחלות
 • האגודה למלחמה בסרטן
 • ברוקדייל (מכון מחקר)
 • תמריצים
 • טיפול פליאטיבי (הוספיס)
 • מוסדות גריאטריים
 • רוקחות
 • תרופות
 • עומס
 • מיטות אשפוז
 • סיעוד
 • מחסור בכח אדם
 • זכאי לגמלה
 • מרכז יום
 • מוצרי ספיגה
 • משדרי מצוקה
 • היתר העסקה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • מפעל הפיס
 • משרד האוצר
 • משרד המשפטים
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המועצה להסדר ההימורים בספורט
 • משרד התקשורת
 • משרד התרבות והספורט
 • בנק ישראל

מילות מפתח

 • הרשות לאיסור הלבנת הון
 • פרסומות
 • לוטו
 • פעולות בלתי חוקיות
 • חוק העונשין
 • אירגוני פשיעה
 • אתרים לא מורשים
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • רשות השידור הישראלי
 • משרד האוצר
 • משרד המשפטים
 • הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

מילות מפתח

 • חוק החברות הממשלתיות
 • רפורמה
 • ועד מנהל
 • מליאת רשות השידור
 • תקציב
 • אגרה
 • איתור
 • מינויים
 • חבר מועצה
 • תמלוגים
 • רישיונות וזיכיונות
 • שידורי טלוויזיה
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד האוצר - מינהל הרכב הממשלתי
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד האוצר
 • ענבל חברה לביטוח בע"מ
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד המשפטים:ההוצאה לפועל
 • משרד המשפטים - רשמים
 • חברת נמל אילת בע"מ
 • אגף המכס ומע"מ
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד הפנים
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • " עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע""מ
 • חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ
 • משרד הבריאות
 • משרד המשפטים
 • שירותי בריאות כללית
 • מכבי שירותי בריאות
 • לאומית שירותי בריאות
 • קופת חולים מאוחדת
 • מגן דוד אדום בישראל בע"מ
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד החינוך
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • מכון התקנים הישראלי
 • משרד החוץ
 • משרד ההסברה והתפוצות
 • משרד התיירות
 • מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר
 • עיריית ירושלים
 • עיריית בני ברק
 • עיריית בית שמש
 • עיריית מודיעין עילית
 • החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • שירותים וטרינריים
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • נציבות המים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד המשפטים - סנגוריה ציבורית
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי
 • המשרד לקליטת עלייה
 • הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל
 • המוסד לביטוח לאומי

מילות מפתח

 • גנזך המדינה
 • משרדי ממשלה
 • ארכיון המדינה
 • רשומות אלקטרוניות
 • מערכת סע"ר
 • דואר אלקטרוני
 • חוק הארכיונים
 • דוחות כספיים
 • צי הרכב הממשלתי
 • מכרזים
 • טיפול בתלונות
 • סבסוד
 • מוסכים
 • ליסינג
 • עיקול
 • רשויות מקומיות
 • נכסי מקרקעין
 • סרבני מס
 • הלבנת הון
 • איסוף מידע
 • סנקציות
 • מיסוי בין לאומי
 • חקירות מס
 • ייעוץ לארגונים
 • וועדת בחינה
 • כשירות
 • תואר אקדמי
 • דרישות סף
 • דירוג מינהלי
 • סבב תפקידים
 • מכסות יבוא
 • מקרקעין
 • תכנון מקומי
 • שיתוף הציבור
 • תמ"א 38
 • תמ"א 35
 • השירות לאזרח
 • דיור ציבורי
 • שכר דירה
 • חסרי דיור
 • זכאים לדיור
 • תכנית אב
 • תכנית עבודה
 • ארכיון
 • אבטחת מידע
 • גביית חובות
 • בתי חולים
 • מתן תרומות
 • מימון פרוייקטים
 • אשפוז
 • פריפריה
 • חברות מסחריות
 • אגודות ידידים
 • חברות ביטוח
 • תאונות דרכים
 • שירותים רפואיים
 • רפואה דחופה
 • פינוי מוסק
 • קופות החולים
 • מפעל ההזנה בבתי הספר
 • רפורמת אופק חדש
 • פרסומות
 • תזונה נכונה
 • פעילות גופנית
 • ניתוחים
 • בריאות האוכלוסיה
 • תקינה/תקנים
 • התייעלות אנרגטית
 • מדיניות
 • עידוד ממשלתי
 • גביית קנסות
 • הליכי חקירה
 • המשטרה הירוקה
 • צווים מינהליים
 • מיתוג
 • שיתוף פעולה בין-אגפי
 • תערוכת "אקספו"
 • חינוך מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר)
 • מפקחים מרכזים
 • אפליה
 • מוסדות פטור
 • רישום ושיבוץ
 • מוצא עדתי
 • מסגרות לימודיות משלימות
 • קורסים
 • התקשרויות
 • מענקים
 • הלוואות
 • מלגות
 • שכר לימוד
 • בתי ספר
 • תוצרת חקלאית
 • ייבוא
 • הרשות הפלסטינית
 • מעברים ביטחוניים
 • פיקוח וטרינרי
 • הים התיכון
 • הכינרת
 • עורכי דין (עו"ד)
 • ייצוג משפטי
 • זכאות לסיוע
 • מאגר ביומטרי
 • רישיון נהיגה
 • כלי רכב
 • תחזוקה
 • עסקים קטנים ובינוניים
 • בתי עסק
 • מילואים
 • קרן סיוע
 • רישיון עסק
 • מרכז ההשקעות
 • השקעות הון
 • עידוד השקעות
 • חינוך מקצועי-טכנולוגי
 • מפעלים
 • בגרות אקסטרנית
 • האגף למעונות יום וצהרונים
 • צהרונים
 • פיקוח ובקרה
 • הגדלת היצע
 • ועדת קבלה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד האוצר
 • המשרד להגנת הסביבה
 • אגד אגודה שתופית לתחבורה בישראל בע"מ
 • אוניברסיטת תל אביב
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • משרד המשפטים - רשמים
 • דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
 • אוניברסיטת בר אילן
 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • משרד הבריאות
 • משרד הביטחון
 • המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • המועצה להסדר ההימורים בספורט
 • היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ
 • עיריית תל אביב-יפו
 • משרד הפנים
 • רשות המיסים בישראל
 • כביש חוצה ישראל בע"מ
 • חברת נמל אילת בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ
 • מפעל הפיס
 • משרד המשפטים

מילות מפתח

 • אוטובוסים
 • התקשרויות
 • הצטיידות
 • חבר נאמנים
 • ניגוד עניינים
 • מעונות סטודנטים
 • פרופ' צבי גליל
 • ועד מנהל
 • פניות הציבור
 • בקרה
 • רישיון נהיגה
 • פרסום מידע לציבור
 • הכשרה מקצועית
 • היתר
 • פיקוח וטרינרי
 • וטרינר
 • בעלי חיים
 • תקצוב
 • מימון פרוייקטים
 • תכנון
 • פסטיבלים ואירועים המוניים
 • יורוקום (נוקיה)
 • חוק המתנות
 • השירות הציבורי
 • טובות הנאה
 • רשויות מקומיות
 • נהלים
 • עיריות
 • גבייה
 • דירקטוריון
 • החזר הוצאות
 • פיצויים
 • נמל אילת
 • כח אדם
 • מינויים
 • עובדים בכירים
 • שעות נוספות
 • ניהול פרוייקטים
 • פיקוח
 • ביקורת פנים
 • ניהול סיכונים
 • ספק חלופי
 • הסכם פיתוח
 • הקניית בעלות
 • זכויות מקרקעין
 • הסדרי פרישה
 • הסכם פשרה
 • פטנטים
 • מפעל אקוטק
word
pdf
word
pdf