facebook

יום זכויות האדם הבינלאומי

היום מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי לזכויות אדם. משרד מבקר המדינה שם דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל

​היום (10.12) מציינים בארץ ובעולם את יום זכויות האדם. יום זה נועד להעלאת המודעות בקרב האוכלוסייה לזכויות היסוד הטבעיות שיש לכל אדם ואדם, ובהן: הזכות לחיים ולביטחון, לחירות, לשוויון ולכבוד.

נוכח חשיבותו ומרכזיותו של נושא זכויות האדם והאזרח בחיינו, החליט מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא, לשים דגש על הנושא בתקופת כהונתו. בשנים האחרונות יצאו דוחות ביקורת העוסקים בהתמודדות המדינה עם נושאי זכויות האדם, כגון: סיוע המדינה לניצולי השואה ; הסדרי הפנסיה במדינה ; חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות ; הטיפול בזרים שאינם בני הרחקה מישראל.

גם נציבות תלונות הציבור פועלת מדי יום בכדי להגן על זכויותיהם של הפונים אליה. הנציבות רואה בנורמות החוקתיות במדינת ישראל בדבר זכויות האדם אבן יסוד בכל הנוגע לבירור תלונות.  דוגמא לכך היא תלונה שהופיעה בדוח שנתי 44 של הנציבות שהתפרסם השנה.

בן מיעוטים הזכאי לדיור ציבורי פנה למשרד השיכון בבקשה לקבל דירת ארבעה חדרים בעיר מגוריו. כאשר התפנתה דירה לאכלוס, היא לא הוצעה לו על אף שהוא עמד בראש רשימת הממתינים, מכיוון שמיקום הדירה היה ברחוב בעלי צביון יהודי. 

לאחר בחינת העניין, הודיע מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשר הבינוי והשיכון שאי-הענקת דירה לאדם בשל השתייכותו לקבוצת המיעוט הערבי בישראל, והענקת אותה הדירה ממש לאחר בשל השתייכותו לקבוצת הרוב היהודי, היא בגדר החלטה מינהלית מפלה הפוגעת בכבוד האדם.

השיקולים הרלוונטיים להבחנה בין זכאים לשאינם זכאים נוגעים למצב הכלכלי, חברתי ו/או בריאותי של הזקוקים לשירותי הדיור הציבורי, וההשתייכות הלאומית שלהם אינה רלוונטית לעניין הזכאות.

לנוכח עמדתו של הנציב, הודיע משרד הבינוי והשיכון כי הפרקטיקה הלא-שיוויונית של הקצאת דירות דיור ציבורי על בסיס מפלה של השתייכות לאומית - בוטלה לאלתר.