facebook

סיפורה של תלונה לרגל פתיחת שנת הלימודים

נציבות תלונות הציבור מסייעת להורים ולילדים בנושאי חינוך לאורך כל השנה

יום פתיחת שנת הלימודים הוא יום מרגש להורים ולתלמידים. עם זאת, לא פעם הורים ותלמידים נתקלים בקושי לממש את זכויותיהם לסביבה לימודית נאותה ולתנאי לימוד ראויים - בפרט כאשר מדובר בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. נציבות תלונות הציבור מסייעת לפונים אליה במגוון נושאים בתחומי החינוך ובהם תחום החינוך המיוחד, כגון שיבוצים, הסעות ושירותים מיוחדים במוסדות חינוך לתלמידים עם צרכים מיוחדים. בעקבות התערבות הנציבות, פועלות הרשויות הרלוונטיות לביצוע התאמות בתנאי הלימודים וסביבתם על מנת לספק לתלמידים סביבת לימודים ראויה כפי המגיע להם על פי דין.

להלן כמה דוגמאות לתלונות שבהן טיפלה נציבות תלונות הציבור:

הצהרון סירב לבצע התאמות לילדה בעלת אלרגיה למזון מסכנת חיים

אמא לילדה הסובלת מאלרגיה למזון מסכנת חיים התלוננה על כך שהצהרון שבו הילדה לומדת סירב לבצע את ההתאמות הנדרשות עבורה. נציבות תלונות הציבור פנתה לחברה המפעילה את הצהרון והבהירה כי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, אין למנוע מתלמיד שסובל מרגישות למוצרי מזון להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית במוסד חינוכי או בצהרון. מוסדות חינוך, ובהם צהרונים, חייבים לבצע התאמות כדי לאפשר לתלמידים שיש להם אלרגיה למזון מסוים להשתתף בפעילויות שהם מקיימים. בעקבות התערבות הנציבות, מסרה החברה למתנ"סים לנציבות כי הצהרון החל ליישם בהדרגה את הכללים שנקבעו בחוזר המנכ"ל, והחל לפעול ליצירת סביבה בטוחה עבור המתלוננת ולהכשרת הסייעות לטפל בה בשעת חירום.

כיתות הלימוד לא הותאמו לתלמידים לקויי שמיעה וראייה

הורים לילדים הסובלים מליקויי שמיעה וראייה הגישו תלונה לנציבות על כך על כך שבכיתות הלימוד של ילדיהם לא בוצעה הנגשה אקוסטית, חודשים ארוכים לאחר פתיחת שנת הלימודים, למרות שהם פנו למועצה המקומית בנושא כחמישה חודשים לפני תחילת שנת הלימודים. בעקבות התערבת הנציבות, המועצה התנצלה על העיכוב שחל בטיפול בבקשתם וציינה כי נלמד הלקח מאי ההיערכות המוקדמת. המועצה הודיעה כי בדקה כבר עתה היכן ילמדו ילדי המתלוננים בשנת הלימודים הבאה וביצעה את התאמות הנגישות הנדרשות בכיתה שהם ילמדו בה עוד לפני תחילת שנת הלימודים. עוד הודיעה המועצה כי הנחתה את כל מוסדות החינוך בתחום שיפוטה לבדוק אם יש בהם בעיות נגישות ולהביא בעיות אלה לידיעת מנכ"ל המועצה כדי שיעקוב אחר הטיפול בהן.

צפיפות בכיתות לימוד של תלמידים עם מוגבלות

בתלונה אחרת פנה לנציבות אב לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי ולומד בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר שבו משולבים תלמידים עם מוגבלות בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות רגילות. האב התלונן שהרשות המקומית אינה מקצה מספיק כיתות לימוד, חדרי טיפול פרה-רפואיים וכולי המתאימים לצורכיהם הרבים של תלמידים אלה. הוא סיפר כי בבית הספר לומדים תלמידים רבים עם מוגבלות, והצפיפות הרבה בכיתות גורמת להם אי-שקט ועצבנות ומקשה את הטיפול בהם.

הרשות המקומית מסרה בתגובה על התלונה כי יש תוכנית להוסיף לבית הספר שלוש כיתות לימוד, אולם בירור הנציבות העלה כי תוספת זו אינה מספיקה ולא תפתור את בעיית הצפיפות בבית הספר ולא תבטיח סביבת לימוד ראויה. בעקבות התערבות הנציבות הסכימה הרשות המקומית להוסיף בתוכנית חמש כיתות לימוד, במקום השלוש שתוכננו, כדי לאפשר מענה הולם לצורכי בית הספר וכדי להגביר את רווחת התלמידים.

היעדר סייעת מחליפה לתלמיד נכה הסובל ממוגבלות שכלית

אב לילד נכה הסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית ולומד בבית ספר לחינוך מיוחד התלונן על כך שהמועצה המקומית בה הוא מתגורר אינה דואגת לספק לבנו סייעת בכל שעות פעילות בית הספר, ובפרט בימי שישי. המתלונן סיפר שבנו נאלץ להישאר בבית בימים שבהם הסייעת אינה עובדת. בעקבות פניית נציבות תלונות הציבור, המועצה המקומית החליטה לממן שעות שבועיות נוספות של סייעת, נוסף על 30 השעות השבועיות שאישר משרד החינוך. המועצה איתרה סייעת מחליפה אשר החלה ללוות את הילד לבית הספר בימי שישי באופן קבוע.