לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
זיהום מים; זיהום הקרקע ומי התהום

רקע

​מי התהום בעולם הם מקור מים אסטרטגי ראשון במעלה: הם מספקים לאוכלוסיית העולם כמחצית ממי השתייה וכ-40% מהמים לחקלאות. המקור העיקרי של מים טבעיים שפירים במשק המים בישראל הוא מי התהום. בישראל שני אקוויפרים מרכזיים של מי תהום - אקוויפר החוף ואקוויפר ירקון תנינים (המכונה גם אקוויפר ההר). מקורות המים הטבעיים של ישראל ובעיקר מי התהום נתונים בסכנת זיהום והמלחה הולכת וגדלה, כתוצאה מפעילות תעשייתית, דלקים, פעילות חקלאית ושאיבת יתר של האקוויפרים השונים, המביאה לירידת מפלסיהם וחדירת מים מלוחים לתוכם. הרשות הממשלתית למים וביוב מופקדת על שמירת איכות מקורות המים הטבעיים והלא טבעיים, על שיקומם, על טיובם ועל מניעת זיהומם. 


נתוני מפתח

 • 2.24 מיליארד מ"ק

  סך צריכת המים בישראל בשנת 2019.

 • 17

  מספר חוות מכלי הדלק שאינן מנוטרות (מתוך 35 חוות בסה"כ) נכון לנובמבר 2020.

 • 2.3 מיליארד מ"ק

  סך כל הנפח הידוע של המים המזוהמים, שהם כ-6.5% מנפח אקוויפר החוף (שנפחו הכולל כ-35 מיליארד מ"ק), נכון לשנת 2020.

 • 1 מיליארד ש"ח

  עלות שיקומם של שלושה מבין האתרים בהם פעלה תעש, על פי אומדן משנת 2015.

 • 72%

  שיעור אתרי הניטור שהתגלה בהם זיהום נכון לנובמבר 2020.

 • 8.3%

  שיעור אזורי התעשייה המנוטרים מתוך כלל אזורי התעשייה בישראל; ב-77% מהאתרים שבהם זיהום תעשייתי לא נעשות פעולות שיקום. נכון לנובמבר 2020.

 • 13.5%

  שיעור מתקני הדלק המנוטרים מתוך 2,184 מתקני דלק הידועים; ב-79% מהם נמצא זיהום. נכון לנובמבר 2020.

 • 21%

  שיעור האתרים מתוך כלל 130 האתרים המזוהמים במומסי דלק הנתונים בתהליך שיקום. נכון לנובמבר 2020.

פעולות הביקורת

​בחודשים יוני-דצמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות של הרשות הממשלתית למים ולביוב ושל המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, חברת נצר השרון בע"מ ומשרד האוצר לניטור מקורות המים הטבעיים של ישראל, למניעת זיהומם ולשיקומם, תוך התמקדות במאגרי מי התהום. בדיקות השלמה נעשו במשרד הבריאות.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  אסדרה בתחום זיהומי דלק שמקורם בחוות מְכָלִים - למרות החשיבות של חוות מכלי הדלק, ולנוכח פוטנציאל הנזק הרב מהן הכולל זיהומי דלקים בדרגות חומרה גבוהות, טרם הושלמה התקנת תקנות הנוגעות למניעת זיהום מחוות מכלי דלק וזאת אף שפורסמה טיוטה ב-2004.
 • dislike
  ניטור ומיפוי הזיהומים במקורות המים הטבעיים - ב-98 (כ-24%) מתוך 408 מאתרי הניטור בוצעו או מתבצעות פעולות שיקום ורק ב-12 אתרים (כ-3%) הסתיימו פעולות השיקום. ב-48 (כ-12%) מהאתרים נוכחה רשות המים לדעת כי לא נמצא זיהום המצריך פעולות נוספות. יתר 262 אתרי הני...
 • dislike
  ניטור אקוויפר ירקון תנינים ויתר האקוויפרים לעומת הניטור באקוויפר החוף - עיקר הניטור התעשייתי מבוצע באקוויפר החוף (21 אזורי תעשייה מתוך 157 הנמצאים מעל אקוויפר החוף) עלה כי באקוויפר ירת"ן אין פעולות ניטור תעשייתי משמעותיות. בתחום הזיהום שמקורו בתעשייה ל...
 • dislike
  ניטור הזיהום מדלקים - ב-69% מהאתרים המנוטרים, 203 במספר, התגלה זיהום במקור המים, וב-36% מהאתרים המנוטרים נמצאו זיהומים חמורים וחמורים מאוד. עוד עולה כי ביצוע פעולות הניטור ב-295 אתרים בשנים 1999 - 2020 מהווה כיסוי של 13.5% מכלל האתרים הידועים וכי על אף...
 • dislike
  ניטור זיהום תעשייתי - חלפו 12 שנים ממועד דוח תה"ל אשר הצביע על 23 אזורי תעשייה כבעלי פוטנציאל גבוה לזיהום; עד מועד הביקורת לא נוטרו שני אזורי תעשייה מתוכם. עוד עולה כי מתוך כ-157 אזורי תעשייה מעל אקוויפר החוף ובסה"כ כ-253 אזורי תעשייה בישראל, מנוטרים ...
 • dislike
  שיקום זיהומי דלקים במקורות המים הטבעיים - מתוך כ 261 אתרי דלק -שבהם נדרשו או עשויות להידרש פעולות שיקום , הסתיימו פעולות השיקום ב-8 (כ-3%) מ-261 האתרים בלבד. לעניין 253 האתרים האחרים, ב-77 (כ-30%) מהם מתבצעות כיום פעולות שיקום. משמעות הדבר היא, שמלבד ש...
 • dislike
  הטיפול באתרים שבהם זיהום מי התהום נובע מפעילות תעש ומערכת הביטחון - ב-12 מתוך 14 אתרים אלו טרם בוצעו פעולות שיקום וזאת על אף היקפי הזיהום הגדולים המגיעים לכ-1.4 מיליארד מ"ק וסוגי המזהמים המסוכנים, ואף שחלף זמן רב מאז תחילת החקירה לאיתור היקף הזיהום ולנ...
 • dislike
  שימוש רשות המים במתן צו לתיקון המעוות - רשות המים ממעטת לעשות שימוש במנגנון של מתן הצו לתיקון המעוות המאפשר לה לצוות על מי שגרם לאותו זיהום לעשות את כל הדרוש להפסקת זיהום המים, לרבות שיקום הזיהום באמצעות החזרת המצב לקדמותו, לפני שנגרם הזיהום ולמניעת הי...
 • dislike
  ייעול השימוש בחנקות - הגם שריכוז ההחנקה בישראל באקוויפר החוף הינו במגמת עליה וישראל ממוקמת במקום גבוה בכמות החנקן הממוצעת לשטח ביחס למדינות ה-OECD, הגורמים הרלוונטיים - משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ורשות המים - טרם גיבשו תוכנית להפחתת השימוש בחנקות...
 • like
  ניטור אזורי תעשייה בעלי פוטנציאל גבוה לזיהום - רשות המים פועלת על מנת לבצע ניטור באזורי התעשייה קריית אריה ורמת סיב, אשר הוגדרו לפני כ-12 שנים כבעלי פוטנציאל גבוה לזיהום.

תרשים התקציר

נפח המים המזוהמים במיליארד מ"ק, וכשיעור מנפח האקוויפר

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי רשות המים תבחן הגדלה של מערך ניטור הדלקים, תגבש תכנית רב שנתית לניטור ותיזום עם המשרד להגנת הסביבה ועם הרשויות המקומיות תהליך של מיפוי מתקני דלק לא מורשים וניטורם.
 • [alt]
  מומלץ כי רשות המים תקדם הכנת תוכנית ניטור כוללת ומקיפה אשר תאפשר לבסס מערך ניטור יעיל, לרבות איתור מתקני דלק פיראטיים (לא מורשים) ומיקוד הניטור בחוות המכלים, ותפעל לקבלת מידע על היקף הזיהומים שמקורם בשטחי הרשות הפלסטינית. כן מומלץ כי בה בעת תפעל הרשות ...
 • [alt]
  מומלץ כי רשות המים, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה יקדמו גיבוש ויישום של תוכנית לייעול השימוש בדשנים ולהפחתתו, בשים לב לפעולות שנקטו מדינות ה-OECD בתחום ולהשפעה האפשרית על היקף הפעילות החקלאית ולגבש פתרון מתאים לכך. זאת כדי לצמצם את פגיעה החנקות במי ...
 • [alt]
  מומלץ כי רשות המים תפעל לגיבושה של תוכנית לשיקום האתרים הסובלים מזיהום שמקורו בפעילות תעשייתית תוך ביצוע בדיקת התועלות ביחס לכלל האתרים שבהם נמצאו זיהומים, תפעל להגברה של פעולות השיקום של האתרים המזוהמים בדלקים ובהתאם לממצאי ניטור כלל חוות הדלקים תפעל ...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד הביטחון, משרד האוצר, רשות החברות, חברת נצר השרון ורשות המים, יפעלו בשיתוף פעולה לפתרון המחלוקות ביניהם בכל הקשור לאחריות לביצוע ומימון פעולות שיקום הזיהומים מפעילות תעש. בכלל זה יפעלו: למימונן של פעולות השיקום, להשלמת ביצוע חקירת הזיהומים...

סיכום

​פעילות העבר של התעשיות הביטחוניות ושל מחנות צה"ל היא המקור העיקרי לזיהומו של אקוויפר החוף, שהוא מקור חיוני לאספקת מים שפירים למשק המים בישראל. רשות המים, משרד האוצר ומשרד הביטחון, שהם הגורמים האחראיים לטיפול בזיהום, בעיקר זה הנובע מפעילות התעשיות הביטחוניות ומחנות צה"ל, טרם השלימו את ביצוע פעולות השיקום לשם הטיפול בזיהום. על הגופים הנוגעים בדבר - רשות המים, משרד הביטחון, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר - לפעול לתיקון הליקויים המפורטים בדוח זה ולבחון את יישום המלצותיו ובכללן, גיבוש תוכנית רב-שנתית לטיפול בזיהומים, הקצאת מקורות למימונה בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו ולפעול לסילוק החומרים המזהמים מן האקוויפרים השונים.