לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

המערכת הפיננסית בעולם עוברת בשנים האחרונות שינויים מבניים רבים שמקורם בהתפתחויות טכנולוגיות משמעותיות, התפתחויות המעודדות טרנספורמציה דיגיטלית (דיגיטציה). הדיגיטציה מאפשרת למגוון גופים לספק שירותים פיננסיים, כאלה שאת מרביתם נתנו בעבר התאגידים הבנקאיים, ומרחיבה את התחרות למגוון גופים ממגוון מגזרים, וכך מביאה לחדשנות ולהתייעלות בענף הבנקאות.

בנקאות דיגיטלית משתמשת במגוון כלים ופתרונות שנועדו להטיב עם צרכנים באמצעות צריכת שירותים בנקאיים בערוצים דיגיטליים - בטלפון הנייד ובמרשתת (אינטרנט). היתרונות המרכזיים הגלומים במעבר לבנקאות דיגיטלית הם שיפור הנוחות, המהירות והנגישות לצרכנים, התאמת השירותים הבנקאיים לאופן הצריכה המועדף על הצרכנים, ניצול מבנה רזה של הפעילות להוזלת תעריפים, הגברת התחרות, היעילות והבטיחות של מערך התשלומים, וכן האפשרות לצמצם את השימוש במזומן ואת הכלכלה השחורה. 


נתוני מפתח

 • 1

  תאגיד בנקאי חדש אחד הוקם מאז שנות השבעים של המאה העשרים. זהו התאגיד הבנקאי הדיגיטלי היחיד שפועל בישראל

 • 11.4%

  הגידול השנתי הממוצע ברווח חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בניכוי הפרשה להפסדי אשראי בשנים 2014 - 2021. הרווח השנתי גדל מ-10.4 מיליארד ש"ח ב-2014 ל-22.1..

 • רק 2

  מספר הגופים שצפויים לקבל שירות מלשכת שירותי מחשוב בנקאיים, שהוקמה בעלות של 105 עד 200 מיליון ש"ח, ונועדה לעודד תחרות בשירותים פיננסיים באמצעות כניס...

 • 16

  הדירוג שקיבלה ישראל בתחום השירותים הדיגיטליים בסקר שביעות רצון לקוחות הבנקים מתוך 28 שווקים מובילים. עם זאת הציון הכללי בו דורגה ישראל היה 27 - דיר...

 • 47.2%

  שיעור העסקות החכמות מכלל העסקות במערכת התשלומים של שב"א בנובמבר 2021. שיעור העסקות החכמות מכלל העסקות בכרטיסי חיוב בעולם נאמד ב-88.6% ברבעון השני...

 • 240 מיליון ש”ח

  אומדן עלות הקמת מערכת ניידות בין בנקים מתוך מקורות המערכת הבנקאית

 • 69%

  שיעור ההוזלה הממוצע של תעריף ביצוע פעולה במערכת הבנקאית בערוץ ישיר, ביחס לביצועה בידי פקיד

 • 96%

  שיעור בקשות סגירת הסניפים שאושרו בשנים 2016 - 2021 בחמשת הבנקים הגדולים

פעולות הביקורת

​בחודשים אוקטובר 2021 עד פברואר 2022 בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים הנוגעים להתפתחות הבנקאות הדיגיטלית, ובהם חסמים להטמעת טכנולוגיות חדשות ולכניסת שחקנים חדשים, בפרט בנקים דיגיטליים, ורפורמות שקודמו להגברת התחרות בשירותים פיננסיים ובנקאיים. הבדיקה התמקדה גם בהשפעה של המעבר לבנקאות דיגיטלית על הציבור, בבחינת היקפה, טיב השירות הניתן באמצעותה, דרכי הגישה אליה ועלותה. הבדיקה התמקדה בבנק ישראל, ובמיוחד בחטיבת הפיקוח על הבנקים בתוכו. בדיקות השלמה נערכו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (רשות שוק ההון), ברשות ניירות ערך (רשות ני"ע), באגף התקציבים במשרד האוצר ובסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. 


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  רפורמת הניידות בין בנקים - רפורמת הניידות בין בנקים מסייעת במעבר בין חשבונות בנק ועשויה להגדיל את כוח המיקוח של הצרכן ואת היכולת של שחקנים חדשים להיכנס לשוק. עם זאת, המסמכים ששימשו לקידומה לא הצביעו על חסם בירוקרטי מובהק במעבר בין חשבונות בנק, ששיעורו...
 • dislike
  הקמת בנקים דיגיטליים בישראל - עלה כי בשנים 2017 - 2021 נפח הפעילות המצטבר של ארבעת הבנקים הדיגיטליים המובילים בעולם גדל מ-5.25 מיליון משתמשים לכ-75 מיליון משתמשים, וכי הכנסותיהם המצטברות גדלו בשנים 2018 - 2020 מ-484 מיליוני דולרים ל-1,570 מיליוני דולרי...
 • dislike
  מערכת תשלומים מיידיים - על פי נתוני ה- BIS(Bank for International Settlements), נכון לשנת 2021 יש בעולם יותר מ-60 מערכות תשלומים מהירות, ויש כמה מדינות המתכננות ליישם מערכות כאלה בשנים הקרובות. נמצא כי אף שמשתתפי מערכת שירות התשלום המיידי עמדו בהוראת ב...
 • dislike
  טכנולוגית EMV - טכנולוגית EMV משמשת לאבטחת עסקות באמצעות שימוש בכרטיסי חיוב חכמים ונועדה להחליף את הטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי). הטמעת הטכנולוגיה EMV במדינת ישראל נמוכה יחסית למקובל בעולם (פער של כ-54 נקודות האחוז מהרמה הממוצעת בעולם נכון לממוצע הרבעון...
 • dislike
  איסוף מידע בארנקים דיגיטליים וביישומוני תשלום - לפי נתוני חברת שב"א, ערך העסקות המתבצעות בארנקים דיגיטליים וביישומוני התשלום גדל מכ-2.4 מיליארד ש"ח ברבעון הראשון של 2020 לכ-5.4 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של 2021. עם זאת, סוגיית איסוף המידע על הלקוחות וא...
 • dislike
  אוריינות דיגיטלית - נמצא כי שליש מהישראלים בני ה-20 ומעלה בקירוב אינם מצליחים לבצע פעולות בנקאיות בערוצים ישירים ללא עזרת פקיד בנק. שיעורי הצלחה נמוכים תועדו בקרב האוכלוסייה המבוגרת (יותר ממחצית בני ה-65 ומעלה), במגזר הערבי יחסית למגזר היהודי (פער של...
 • dislike
  סגירת סניפים בבנקים מסחריים - התופעה של סגירת סניפים אופיינית גם למדינות ה-OECD. מגמת הירידה במספר סניפי הבנק המסחריים לכל 100,000 מבוגרים במדינות ה-OECD נמשכת תקופה ארוכה יותר מאשר בישראל, אולם כמות הסניפים בישראל לכל 100,000 מבוגרים הייתה נמוכה בהשוו...
 • dislike
  רווחיות המערכת הבנקאית והתועלות לציבור - הדיגיטציה תרמה רבות לשיפור גיוון השירות הבנקאי וליעילותו לצרכנים וכן הפחיתה את העלויות שמשלם הציבור על עמלות. עם זאת, הדיגיטציה אשר הפחיתה את עלויות המשכורות וההוצאות הנלוות של הבנקים ותרמה לגידול של 10% ברווח ח...
 • dislike
  שביעות רצון הציבור מהשירותים הדיגיטליים - הציבור בישראל שבע רצון מהשירותים הדיגיטליים גם בהשוואה בין-לאומית, ובכל הבנקים תועדו שיעורי שביעות רצון גבוהים (91% בממוצע). אף על פי כן, ההתייעלות הדיגיטלית לא הגבירה את מידת ההוגנות שהציבור מייחס למערכת הבנקא...
 • like
  משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את יוזמות הפיקוח על הבנקים הן להקמת התשתית לקידום הבנקאות הפתוחה, הן לזיהוי חסמי כניסה ולהסרתם אגב התאמת הרגולציה כך שתתמוך בהקמת בנקים חדשים, ובפרט בבנקים דיגיטליים, והן להגברת החינוך הפיננסי והאוריינות הדיגיטלית בציבור בא...

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי משרדי האוצר והמשפטים, בנק ישראל וחברי ועדות, האמונים על קידום התחרות והחדשנות בענף הבנקאות, יתחשבו במכלול הצעדים שהמערכת הבנקאית נדרשת ליישם בבואם להחליט על צעדים חדשים, זאת כדי להבטיח שישתלבו ביעילות. עוד מומלץ כי הפיקוח על הבנקים יגבש תוכנית...
 • [alt]
  נוכח התמשכות ההליכים להסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ובכלל זה העיכוב בפרסום מסקנות הוועדה לבחינת מבנה הפיקוח הפיננסי, שפועלת בימים אלה ונדרשת בין היתר לטפל בתחום זה, לצד הפיגור בהשוואה לנהוג בעולם בהסדרת פעילותם של נותני שירותי התשלום וההשלכות הנובעות מכך...
 • [alt]
  מומלץ כי הפיקוח על הבנקים ימשיך לפעול להסרת חסמים הנוגעים להקמת בנקים דיגיטליים חדשים בישראל ובכלל זה יבחן בשיתוף המאסדרים הרלוונטיים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והבנקים הדיגיטליים הזרים, את החסמים הרגולטוריים המונעים את כניסתם של האחרונים לישר...
 • [alt]
  מומלץ כי בנק ישראל ימשיך בפעולותיו לקידום הטמעת תקן EMV במשק בתיאום עם הפעולות שמקדמים משרד האוצר ומשרד הכלכלה כדי לצמצם את הפער בין ישראל למדינות אחרות ולתמוך בכניסתם של אמצעי תשלום מתקדמים.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד האוצר ורשות שוק ההון יפעלו לקידום החינוך הפיננסי בישראל באמצעות פתרון כולל, שבמסגרתו תיקבע תוכנית מפורטת ויוגדרו המשאבים העומדים לרשות הגורם המאסדר. לנוכח השיעור הגבוה של מתקשים בביצוע פעולות בערוצים ישירים (31%) ושיעור חסרי האוריינות הדי...

סיכום

​בנקאות דיגיטלית כוללת מגוון כלים ופתרונות שנועדו להיטיב עם צרכנים באמצעות הנגשה של השירותים הבנקאיים בנוחות, במהירות ובאופן מאובטח בערוצים דיגיטליים. לפיכך יש להבטיח שהמעבר לבנקאות דיגיטלית ייעשה בשים לב לאוכלוסיות ראויות לקידום, שאין להן את האוריינות הנדרשת להתמצא בעולם הפיננסי והדיגיטלי. השינויים התכופים במערכת הפיננסית, שמקורם בהתפתחויות טכנולוגיות משמעותיות, מחייבים התאמה של האסדרה. על האסדרה להיות כוללת, עניינית וגמישה כדי לקדם חדשנות, להסיר חסמים וליצור ודאות. בנקאות דיגיטלית מזמנת פוטנציאל הגברה של התחרות בשוק שמרן וריכוזי וצמצום של הכלכלה השחורה. מומלץ כי בנק ישראל ומשרד האוצר יפעלו לנתבה כך שתעודד כניסה של שחקנים מקומיים ובין-לאומיים כדי לייעל את הענף ולהיטיב עם הצרכנים ולתרום יותר להפחתת יוקר המחיה בישראל.