facebook

נציב תלונות הציבור - דוח שנתי 42 לשנת 2015

שערpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות נציב תלונות הציבור
מספר קטלוגי 2016-842
תאריך פרסום 18/7/2016
מספר ISSN 0579-2770

פתח דבר

מוגש בזה לכנסת הדוח השנתי הארבעים ושניים של נציב תלונות הציבור.

הדוח השנתי של נציב תלונות הציבור סוקר את פעילותה של נציבות תלונות הציבור בשנת 2015. בשנה זו המשיכה הנציבות בפעילותה למען הציבור בישראל, ובייחוד למען השכבות החלשות בחברה, שלהן, בראש וראשונה, צריכה הנציבות לשמש פה במגעיהן עם רשויות השלטון.

נושא כיבוד זכויות האדם והאזרח, קידומן וההגנה עליהן הפך לחלק בלתי נפרד מכל פעילות שלטונית במשטר דמוקרטי. נוכח חשיבותו ומרכזיותו של נושא זכויות האדם והאזרח בחיינו, החלטתי כי בתקופת כהונתי כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ישים מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דגש בקידומו של נושא זה. לגבי פעילותה של הנציבות, הייתה החלטה זו קלה יחסית ליישום, שכן מיום היווסדה פועלת הנציבות כדי להגן על זכויותיהם של הפונים אליה. המעיין בדוח זה ימצא דוגמאות למכביר של תלונות שבהן מנעה הנציבות פגיעה חמורה בזכויות יסוד: הזכות לפרטיות, זכות הקניין וזכויות חברתיות וכלכליות, כגון הזכות לדיור והזכות לחינוך.

במסגרת הפעולות לקידום זכויות האדם ולהגנה עליהן, ניתן דגש מיוחד בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. שיל...