facebook

פרסום דוחות ביקורת בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות

כל הסיעות שהתמודדו בבחירות לכנסת (למעט עלה ירוק) סיימו את מערכת הבחירות בגירעונות

 

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא פרסם היום דוחות ביקורת בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות.

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים.

גירעונות המפלגות - כל הסיעות שהתמודדו בבחירות לכנסת (למעט עלה ירוק) סיימו את מערכת הבחירות בגירעונות שהיקפם נע בין כ-200,000 ש"ח לבין 16 מיליון ש"ח. כלומר הוצאות הסיעות על מערכת הבחירות גבוהות באופן משמעותי מהמימון הממלכתי שהמחוקק הקצה לצורך זה. 

בלוח שלהלן נתונים על פי הדוחות הכספיים שהגישו הסיעות (סדר הסיעות נקבע על פי סכום הגירעון). הסכומים בלוח מוצגים בש"ח.

הסיעה​מימון ממלכתי​סה"כ הכנסות​סה"כ הוצאות​עודף / (גירעון)
יש עתיד​21,889,600​21,889,600​38,003,458​(16,113,858)​
ש"ס​13,681,000​13,681,000​24,804,026​(11,123,026)​
הליכוד​35,636,822​35,637,422​45,616,159​(9,978,737)​
ישראל ביתנו​12,996,950​13,055,618​21,901,775​(8,846,157)
יחד​1,375,100​1,570,121​9,950,633​(8,380,512)​
הבית היהודי​15,049,100​15,049,100​19,376,483​(4,327,383)​
מרצ​8,892,650​10,114,604​13,576,715​(3,462,111)​
המחנה הציוני​32,150,350​32,745,694​35,607,670​(2,861,976)
יהדות התורה והשבת​10,260,750​10,263,964​11,895,900(1,631,936)​
הרשימה המשותפת​16,417,200​16,487,432​17,584,131​(1,096,699)​
כולנו​15,049,100​16,483,762​16,708,535​(224,773)
עלה ירוק​1,368,706​1,605,038​1,466,807​138,231 ​
סה"כ183,392,228188,469,368246,512,325

 

פעילות גופים חוץ מפלגתיים - דוגמה אחת בולטת שהסעירה את הרוחות במהלך מערכת הבחירות ועדיין לא יורדת מן הכותרות, קשורה לפעילות של הארגון V15.

המבקר קבע כי משלא הועלו ממצאים המצביעים פוזיטיבית על קשר אירגוני בין הגופים הללו לאחת מהסיעות, אין בפעילות פוליטית או בפרסומים הקוראים להחלפת הממשלה וכן בפרסומים אחרים המעודדים הצבעה עבור גושים שונים תעמולה מובהקת, כדי להצדיק קביעה שסיעה מסוימת קיבלה תרומה, לא כל שכן תרומה אסורה, מגוף חוץ-מפלגתי.

פרסום עיתון כתרומה לסיעה -  המבקר התייחס בהרחבה לסוגיה זאת, בעקבות פניות אליו במהלך תקופת הבחירות ולאחריה. בפניות התבקש המבקר לקבוע שעיתונים מסוימים מהווים תרומה מתאגיד לסיעה.

באשר לקביעה כי פרסום תכנים פוליטיים על ידי עיתונים מסוימים מביא לכך שאותם העיתונים בכללם מהווים תרומות אסורות לסיעות - מדובר בסוגיה המעלה שאלות מורכבות ויסודיות ביותר בכל הנוגע לחופש הביטוי, חופש העיתונות ותעמולה פוליטית.

קביעה כי מי מהעיתונים המפורסמים בישראל מקדם סיעה ספציפית, מחייבת בדיקה מערכתית של כלל העיתונים בעלי ההשפעה על הציבורים השונים ומצריך כלי חקירה ומחקר שחלקם אינו במסגרת הכלים העומדים לרשות מבקר המדינה והסמכויות המוקנות לו בחוק.

התוצאה המעשית של קביעה, כי עיתון מסוים מהווה תרומה אסורה לסיעה, פירושה שפרסום העיתון במתכונתו הנוכחית אסור. לחילופין, תגרור את התערבותו של מבקר המדינה בפעולות ובהחלטות המערכת של אותו עיתון, דבר שהיה מהווה תקדים במדינה דמוקרטית.

לדעת מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, ראוי כי המחוקק יידרש לסוגיה מורכבת זאת תוך קביעת האיזונים הראויים.

שימוש בתשתיות של עצרת המונים כקבלת תרומה על ידי סיעה - במסגרת הפעילות הפוליטית בתקופת הבחירות  התקיימו שתי עצרות  בחירות:

עצרת "ישראל רוצה שינוי" - אישים המזוהים עם הסיעות המחנה הציוני ומרצ לא נאמו מעל בימת העצרת. לפיכך, ולמרות שסיעות אלה הפיקו תועלת פוליטית מסוימת מנוכחותם בעצרת הרי שמדובר בהשתתפות פסיבית גרידא שאינה מצדיקה לראות בשימוש המועט בתשתיות העצרת כקבלת תרומה על ידי הסיעות הללו.

עצרת "המחנה הלאומי" - התקיימה יומיים לפני יום הבחירות. נאמו בה מעל בימת העצרת מועמדי הסיעות (ראש הממשלה, השר נפתלי בנט, וחברי הכנסת לשעבר אלי ישי ושרון גל) ועל כן השתמשו בהוצאות שמימנו אחרים לארגון וקיום העצרת, כדי להשפיע על ציבור הבוחרים, מבלי שנשאו ולו בחלק מעלויות ארגון העצרת. כל אחת מהסיעות הללו השתתפו בעצרת השתתפות אקטיבית עד כדי שיוך העצרת, לפחות במידה מסוימת, לכל אחת מהן, ובכך קיבלו תרומות אסורות.

סיעות שקיבלו דוח שלילי:

הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - הסיעה לא כללה בחשבונותיה את מלוא הוצאותיה, וכללה בחשבונותיה הוצאות בלתי תקינות עבור תשלום קנסות בסכומים ניכרים בגין תעמולה בניגוד להוראות חוקי העזר של הרשויות המקומיות. כמו כן הכנסות הסיעה לא היו בגבולות שנקבעו בחוק בכך שהסיעה השתמשה בתשתיות עצרת המחנה הלאומי ובתעמולת הבחירות של מר נפתלי בנט בבחירות המקדימות לראשות המפלגה, שמומנה באמצעות תרומה מחו"ל. סכום הקנס על הסיעה בגין התנהלותה הינו 850,000 ₪.

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה - הוצאות הסיעה חרגו מתקרת ההוצאות הקבועה בחוק, בנוסף, הכנסות הסיעה לא היו בגבולות שנקבעו בחוק בכך שהשתמשה בתשתיות עצרת המחנה הלאומי. סכום הקנס על סיעת הליכוד בגין התנהלותה הינו 850,000 ₪.

סיעת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן - הכנסות הסיעה לא היו בגבולות שנקבעו בחוק בכך שהשתמשה בתשתיות עצרת המחנה הלאומי. הקנס 195,000 ₪.

הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – בחשבונות הסיעה נרשמו ליקויים רבים. הוצאות בגין שכירות מטות בסכום של כ-1.4 מיליון ₪. הסיעה הציגה לביקורת 541 חוזי שכירות אשר בדיקתם העלתה חשש כי מדובר בחוזים פיקטיביים לשם תשלום הוצאות שמהותן אינה ידועה. הסיעה דיווחה הוצאות בסך 567,000 ₪ עבור רכישת תלושי דלק לשימוש ביום הבחירות.זאת ללא אסמכתאות (מדובר על נסיעות בהיקף של כ-800,000 ק"מ. דבר שאינו סביר). סכום הקנס בגין התנהלותה הינו 1,231,000 ₪.

המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני; ש"ס - בחשבונות הסיעות נכללו הוצאות שאינן תקינות עבור תשלומי קנסות בסכומים ניכרים בגין תעמולה בניגוד להוראות חוקי העזר של הרשויות המקומיות. הסיעות קיבלו דוח לא חיובי אבל בהתחשב בנסיבות ובפעילות הסיעות אלא הוחלט להסתפק באזהרה בלבד.

יחד - העם אתנו בראשות אלי ישי - חשבונות הסיעה נוהלו שלא על פי כללי חשבונות מקובלים ואסמכתאות רבות לא הוצגו לביקורת. כמו כן מאחר שסכומי הערבויות שחולטו בידי הבנקים המלווים, עלו על תקרת התרומה שרשאית סיעה לקבל מתורם יחיד, נקבע כי הסיעה קיבלה תרומות בסכומים העולים על סכום התרומה בחוק. סכום המימון שנשלל הינו 18,000 ₪.

עלה ירוק - בחשבונות הסיעה לא נכללו מלוא ההוצאות בגין ייעוץ וניכוי מס מפעילים וחלק מהאסמכתאות שהוצגו בנוגע להתקשרויות עם נותני שירותים היו חלקיות בלבד. סכום המימון שנשלל  10,000 ₪.

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה לתקופה 1.2.13 עד 31.12.14 ולתקופה 1.1.15 עד 31.3.15.

בשל חקירת המשטרה, לא הושלמה הביקורת על החשבונות השוטפים של בל"ד ולכן לא נכללה בדוח.

סיעות שקיבלו דוח שלילי:

הבית היהודי - בחשבונות הסיעה נכללו הוצאות בסכומים חריגים המגיעים למיליוני ש"ח שמקורם במערכות בחירות קודמות ללא אסמכתאות כנדרש. עוד נמצאו בחשבונות הסיעה  הוצאות בלתי תקינות בסכומים מהותיים עבור תשלום קנסות ופעילות שביצעה שלא לפי הוראות הדין. הסיעה הגישה התייחסות לממצאי הביקורת באיחור רב ורק בסמוך להגשת הדוח הסופי ליו"ר הכנסת ולכן לא ניתן היה לבחון את תגובתה. סכום המימון שנשלל מהסיעה בגין התנהלותה הינו 1,000,000 ₪.

האיחוד הלאומי - תקומה - בחשבונות הסיעה נכללו הוצאות שאינן תקינות בגין תמיכות והלוואות שהעניקה לעמותות. הסיעה קיבלה דוח לא חיובי אולם לאחר בחינת הנסיבות שבהן פעלה הסיעה ונוכח התחייבות הסיעה להימנע בעתיד ממתן תמיכות והלוואות לא הומלץ על שלילת מימון אלא הוחלט להסתפק באזהרה בלבד.

יש עתיד - החשבונות הסיעה נרשמו הוצאות בסכום של כ- 1.5 מיליון ש"ח בגין הוצאות משנים קודמות בלא שהוצגו אסמכתאות שיש בהם להסביר את הרישומים . סכום המימון שנשלל מהסיעה בגין התנהלותה הינו 244,000 ₪.

רשימת האיחוד הערבי - בחשבונות הסיעה נכללה יתרת חוב לזכאים מהבחירות לכנסת ה-19 בסכום של כ- 170,000 ש"ח  וכן התקשרות לקבלת שרותי פרסום בסך של כ-400,000 ש"ח, בלא שהוצגו הסברים או אסמכתאות כנדרש. סכום המימון שנשלל מהסיעה בגין התנהלותה הינו 81,000 ₪.

מד"ע - המפלגה הדמוקרטית הערבית ; סיעת קדימה – השתיים חדלו להתקיים. הסיעות נוהלו שלא על פי כללי חשבונות מקובלים וכי אסמכתאות רבות לא הוצגו לביקורת. כמו כן לסיעות גירעונות נצברים שאין ביכולתן לכסותם ולפרוע את חובותיהם ולפיכך יש לראות בחובותיהם של הסיעות תרומות אסורות. בהתאם לחוק נקבע כי על נציגי סיעת מד"ע להחזיר לאוצר המדינה סכום של 454,082 ש"ח ועל נציגי סיעת קדימה להחזיר לאוצר המדינה סכום של 798,309 ₪.

נתונים על תרומות וערבויות שקיבלו הסיעות - לדוח צורפו טבלאות מפורטות עם התרומות והערבויות שקיבלו הסיעות בתקופת הבחירות לכנסת ה-20 ובתקופות השוטפות.

לקריאת הדוח המלא: דוחות ביקורת בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות

 1. להאזנה לראיון עם חנה רותם, מנהלת האגף לביקורת מימון מפלגות במשרד מבקר המדינה.
  18/10/2016 | גלי צה"ל | וילנסקי את ברדוגו

 2. להאזנה לראיון עם שלמה רז, דובר משרד מבקר המדינה. לקריאת תמלול הראיון עם שלמה רז.
  18/10/2016 | רדיו ללא הפסקה | חמש

 3. להאזנה לראיון עם ארז אופיר, סגן מנהל האגף לביקורת מימון מפלגות במשרד מבקר המדינה. לקריאת תמלול הראיון עם ארז אופיר
  18/10/2016 | רשת ב | כל היום

 4. להאזנה לראיון עם ארז אופיר, סגן מנהל האגף לביקורת מימון מפלגות במשרד מבקר המדינה.
  18/10/2016 | רדיו א שמס | משדר