facebook

חוות דעת: שימוש משטרת ישראל במכשיר שליטה חשמלי מסוג טייזר

שערwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2014-006
תאריך פרסום 09/12/2014
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

"הצבא הוא בטחון המדינה, המשטרה - כבודה... השוטר הוא הגילוי הראשון, המתמיד והיום-יומי בכפר ובעיר, של שלטון המדינה. בדרך ששלטון זה יתגלה על ידי השוטרים, על ידי נקיון כפיים, חריצות, אהבת המולדת, אהבת האומה, עזרה לעולים חדשים ומסירות לתפקידים הקשים המוטלים על המדינה, יווצר יחס חדש לא רק לשוטר אלא גם למדינה ולחוק."

הכוח והסמכויות שנתנה המדינה בידי משטרת ישראל מצויים בבסיסה של האמנה החברתית הלא כתובה בין המדינה לתושביה. מושכלות היסוד של מדינת חוק מושתתים על כך שאזרחי המדינה מוותרים על כוחות וזכויות המוקנים להם מכוח "המצב הטבעי" לטובת עיצוב "מצב מדיני", שבו ניתן לריבון מונופול להשתמש בסמכויות, בהן אף סמכויות פוגעניות, במטרה לשמור על הביטחון האישי והאינטרס הציבורי. זוהי תפיסת היסוד של הוגי האמנה החברתית, כדוגמת ג'ון לוק, תומס הובס וז'אן ז'אק רוסו. על פי תפיסה זו, המעבר למצב המדיני מתאפשר רק כאשר הפרטים בחברה מוותרים על כוחם הטבעי לשמירה על גופם, רכושם וכבודם שלהם ושל אחרים ולהענשת אלו אשר פגעו בהם ואוצלים כוחות אלה למדינה. המדינה תפעל להגן על השותפים לאמנה ...

הגופים המבוקרים בפרק

  • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
  • משרד המשפטים

מילות מפתח

  • אלימות שוטרים
  • דוברות
  • נהלים
  • המחלקה לחקירות שוטרים
  • משמעת
word
pdf