facebook

מכרז מסגרת פומבי 21/2022 - למתן שירותי ביקורת על הבחירות לשלטון המקומי

מאפיינים :

מספר המכרז:
21/2022
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
30/04/2023 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

​מצ"ב נוסח שאלות ותשובות למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם


משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מעוניין לבחור בזוכי מסגרת למכרז זה המופנה לרואי חשבון, שבהם יוכל להסתייע בביצוע תפקידיו של מבקר המדינה בתחום הביקורת על הבחירות לשלטון המקומי שיתקיימו ב-2023, ובמידת הצורך בבחירות חדשות או מיוחדות לשלטון המקומי, בהתאם לסמכויות הנתונות למבקר על פי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] וחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993.

האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות (להלן- האגף) שבמשרד, אחראי, בין היתר, על עריכת ביקורת על חשבונותיהם של הגורמים המתמודדים במערכות הבחירות לשלטון המקומי, ובהם סיעות ורשימות ברשויות המקומיות ומועמדים לראשי מועצות אזוריות. 

אין הגבלה למספר הזוכים במכרז מסגרת זה. 

מודגש כי רואי חשבון שנכללו במאגר רואי החשבון של המשרד ומעוניינים לתת שירותים במכרז זה, נדרשים להגיש הצעה למכרז זה.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז
 מועד / מועד אחרון 
מקום/דרך ביצוע
פרסום מכרז 
 6.3.2023
באתר המשרד

קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
20.3.23 עד השעה 14:00
לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין
​ 3.4.23  עד השעה 16:00
באתר המשרד
מקום הגשת ההצעות

תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13.
המועד האחרון להגשת ההצעות
30.4.2023  עד השעה 14:00
​על המעטפה יירשם - 

"מכרז מסגרת פומבי  21/2022 - למתן שירותי ביקורת על הבחירות לשלטון המקומי"   

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב


המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.