facebook

פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה

מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017.

ביום 4.7.17 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה וביום 10.7.17 בחירות מקדימות חוזרות. מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות היה 52,504.

סכום התרומות המרבי שהיה כל מועמד רשאי לקבל וסכום ההוצאות המרבי שהיה רשאי להוציא בבחירות המקדימות הראשונות הוא 1,170,272 ש"ח. סכום התרומות המרבי שהיו רשאים לקבל בבחירות המקדימות החוזרות וכן סכום ההוצאה המרבי שמותר היה להם להוציא בבחירות המקדימות החוזרות היה 292,568 ש"ח.

להלן  עיקרי  הממצאים:

אבנר בן- זקן

ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

עמר בר-לב

 

ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. כיסה את הגרעון  בתרומות ממימון עצמי.

אבי גבאי

נקנס בסך 90,000 ₪.

הוצאותיו חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה בחוק בשתי מערכות הבחירות בסכום של 513,329 ש"ח לפחות. הגירעון של מר גבאי הסתכם על פי דיווחיו ב-537,103 ש"ח. הוא כיסה אותו בתרומות ממימון עצמי. סה"כ הוציא מכיסו יותר ממיליון ₪.

דינה דיין

נקנסה בסך 750 ₪.

הגירעון הסתכם על פי דיווחיה ב-77,741 ש"ח. היא הגישה את הדוח הכספי באיחור בניגוד לחוק. לא פעלה מחשבון בנק שיוחד למערכת הבחירות, ולא הציגה אסמכתאות שיש בהן לבסס את הדיווח הכספי.

יצחק הרצוג

נקנס בסך 60,000 ₪.


הוצאותיו חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי חוק בסכום של 400,832 ש"ח. הגירעון הסתכם על פי דיווחיו ב-362,381 ש"ח. הוא כיסה את הגירעון בתרומות ממימון עצמי. סה"כ הוציא מכיסו יותר מ-415,000 ₪.

עמירם לוין

נקנס בסך 20,000 ₪.

מר לוין פרש מההתמודדות לפני יום הבחירות. הוא לא הגיש דוח כספי בטענה שבשל הפרישה לא חלה עליו חובת דיווח במקום זאת הגיש תצהיר לפיו הוצאות הבחירות שהיו לו מומנו ממקורות עצמיים וכן הגיש הבהרה בכתב כי תרומות שקיבל הוחזרו לתורמים ולא נעשה בהן שימוש. יודגש כי הגשת התצהיר האמור אינה באה במקום החובה בחוק להגיש דוח כספי.

אראל מרגלית

נקנס בסך של 30,000 ₪.

הגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו ב-40,732 ש"ח. אותו כיסה בתרומות ממימון עצמי. סה"כ הוציא מכיסו כ-800,000 ₪.

הוצאותיו חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה בחוק בסכום של 30,526 ש"ח לפחות.

מר מרגלית שלא ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה, לא שיקף את מלוא ההוצאות בגין פעילותו הפוליטית בתקופת הבחירות. לכן הדוח הכספי שהגיש לא היה שלם והוצאות הבחירות בפועל חרגו מתקרת ההוצאות בסכום גבוה יותר מדיווחיו. בנוסף, לא צירף את כל האסמכתאות לגבי שירותים שקיבל במסגרת פעילותו הפוליטית. בהעדר תיעוד כאמור, לא ניתן לקבוע מהו סכום ההוצאות האמיתי של השירותים שקיבל בקשר לבחירות המקדימות.

עמיר פרץ

ניהל את חשבונותיו לפי הנחיות מבקר המדינה.

הוד קרובי

ניהל את חשבונותיו לפי הנחיות מבקר המדינה.

בפרק השני של הדוח מופיעים  נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים.

לקריאת הדוח המלא