facebook

מכרז פומבי מספר 3/2019 להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה

מאפיינים :

מספר המכרז:
03/2019
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/09/2019 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

​משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקש לקבל הצעות להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה תמיכה והטמעה למערך המחשוב.

1. המערכת תותקן ברשת המשרדית או תונגש כשירות בסביבת ענן, לפי שיקול המשרד.

2. המערכת תתבסס על מוצר מדף והתאמתו לדרישות של המשרד.

3. האפיון, הפיתוח וההתקנה יבוצעו במחיר קבוע.

4. התנאים המוקדמים המקצועיים להשתתפות במכרז: 

4.1. המציע הביע את רצונו להשתתף במכרז באמצעות שליחת טופס רישום למכרז.

4.2. סך ההכנסות של המציע בתחום השירותים האמורים בתקופה האחרונה הינו 3 מיליון ש"ח ומעלה.

4.3. המציע  הקים בשלוש השנים האחרונות מערכת לניהול תהליכי עבודה אצל שלושה לקוחות לפחות.

4.4. המערכת המוצעת מושתת על תוכנת מדף נפוצה שלה 15 התקנות בארץ  לפחות, המשמשות לניהול תכניות עבודה רבות במקביל, ובכל התקנה ישנם לפחות 40 משתמשים במערכת. 

4.5. המערכת תכיל מנוע ניהול תהליכי זרימת עבודה Work Flow.

5. תקופת ההתקשרות תתחיל במועד הפקת הזמנת המשרד לספק ותסתיים בתום שנה ממועד הפעלת המערכת בסביבת הייצור שמורה למשרד הזכות להארכת תקופת ההתקשרות בעוד ארבע שנים - לחמש שנים בסך הכול.

6. תנאי המכרז המלאים והמחייבים, האופן והמועד האחרון להגשת ההצעות הם אלה המופיעים בנוסח המלא של המכרז.

7. על המציע לשלוח טופס רישום למכרז לנציגו המוסמך של המשרד, כמפורט בכתב המכרז בסעיף 0.3.6 לא יאוחר מיום 22/08/2019 בשעה 12:00.

8. שאלות המציעים יופנו בכתב בלבד לנציגו המוסמך של המשרד, לא יאוחר מיום 29/08/2019 בשעה 12:00.

9. תשובות המשרד על כל השאלות יישלחו בדוא"ל לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז עד לתאריך 12/09/2019.

10. המציע יגיש הצעה אחת במעטפה שעליה ייכתב 'מכרז מספר 03/2019 להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה', שתכלול את טופס הגשת ההצעה מלא וחתום במעטפה סגורה וכן את כל המסמכים הנדרשים במפרט במעטפה סגורה נוספת.

11. את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת המשרד ברח' מבקר המדינה 2 בירושלים בקומת הכניסה עד לא יאוחר מיום 24/09/2019 בשעה 14:00.

12. המשרד שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו.


הנוסח המלא של המכרז - להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה