לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

​נציבות שירות המדינה (נש"ם) היא ארגון המטה האחראי והמוסמך לתכנון ולניהול של ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. בהחלטתה מיוני 2013 אימצה הממשלה את דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה, שהמלצותיו העיקריות עסקו במיסוד תהליכי תכנון ההון האנושי בגופים הממשלתיים; במעבר מניהול מרכזי על ידי נש"ם לביזור סמכויות בקרב הגופים הממשלתיים ובהגברת הגמישות הניהולית שלהם ועצמאותם התפקודית; ובהסבת נש"ם לגוף המתמקד בהתוויית מדיניות ובבקרה על הגופים הממשלתיים. 

נתוני מפתח

 • 83,000

  מספר העובדים שהועסקו בשירות המדינה, ב-78 גופים ממשלתיים, בשנת 2019.

 • 265

  מספר העובדים בנש"ם בשנת 2019.

 • 138 מיליון ש"ח

  תקציב נש"ם לשנת 2019.

 • 77%

  שיעור הגופים הממשלתיים (שבהם מועסקים 73% מהעובדים בשירות המדינה) שביולי 2019 טרם הואצלו להם סמכויות בתחום התקן.

 • 26%

  שיעור הגופים הממשלתיים (שבהם מועסקים כ-15% מהעובדים בשירות המדינה) שביולי 2019 טרם הואצלו להם סמכויות בתחום הפרט.

פעולות הביקורת

​בחודשים פברואר-יולי 2019 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות נש"ם להובלה של ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. הבדיקה כללה כמה נושאים ובהם: אצילת סמכויות נש"ם לגופים הממשלתיים ובקרה על פעילותם; קביעת מדיניות ותכנון ארוך טווח; הסדרת המערך של ניהול משאבי האנוש בשירות המדינה. הביקורת בוצעה בנש"ם, ובדיקות השלמה בוצעו במשרד הבריאות ובמשרד האוצר - באגף התקציבים (אג"ת) ובאגף החשב הכללי. 

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  נש"ם יישמה עד כה את הרפורמה בהיקף חלקי בלא מעקב סדור אחר ביצוע המשימות ובלי לוודא שהן הושלמו בהתאם ללוח זמנים לביצוען.
 • dislike
  נש"ם טרם אצלה סמכויות בתחום הפרט לקליטת עובדים ולהארכת תקופת השירות מעבר לגיל פרישת חובה ל-20 (כ-26%) מ-78 הגופים הממשלתיים. לגבי כמחצית מהגופים הממשלתיים (לא כולל מערכת הבריאות) שנש"ם אצלה להם סמכות לקליטת עובדים, האצילה למעשה מרוקנת בחלקה מתוכן.
 • dislike
  נש"ם טרם אצלה סמכויות בתחום התקן ל-60 מ-78 הגופים הממשלתיים (77%), והאצילה שבוצעה היא טכנית ומוגבלת במידה ניכרת יחסית לנדרש, והיא אינה חלה על סמכות מרכזית ומהותית - אישור תנאי הסף לאיוש המשרות הבכירות בשירות המדינה.
 • dislike
  נש"ם טרם השלימה את הטיפול בשמונה (29%) מהנושאים שנכללו בפרויקט גיבוש מסמכי המדיניות "עץ הדעת", לרבות נושאים בעלי מקום מרכזי במדיניות - גיבוש מסלולי קריירה, גיוס עובדים למערכת הבריאות ומיונם ושירות המדינה כמעסיק תחרותי.
 • dislike
  המחלוקות בין שני רגולטורים - משרד הבריאות ונש"ם - עומדות בבסיסו של העיכוב ביישום נדבך מרכזי ברפורמת ניהול ההון האנושי במערכת הבריאות הממשלתית (אצילת סמכויות בתחום התקן), שבה מועסקים כ-40% מכלל העובדים בשירות המדינה. המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  נש"ם ביצעה פעולות מקדימות לצורך תכנון רב-שנתי, אך טרם השלימה גיבוש תוכנית רב-שנתית, תורת תקן מלאה ומסמכי מדיניות בתחומי ליבה של ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, וטרם הסדירה את הסמכויות והפיתוח המקצועי של היחידות המנהלות את ההון האנושי בגופים הממשלתיים.
 • dislike
  בסיס התקציב של נש"ם בשנים 2015 - 2019 עמד על 81.5 מיליון ש"ח בממוצע ולא שיקף את משימות הרפורמה. במהלך כל שנה אג"ת אישר לנש"ם תוספות בסך כ-34 מיליון ש"ח בממוצע לשנה וכן תוספות תקציב ניכרות למימון משרות עובדים. המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  בסוף שנת 2018 ובתחילת שנת 2019 יזם הנציב הקמה של כמה צוותי עבודה לקידום כמה נושאים מרכזיים שנוגעים לניהול ההון האנושי בשירות המדינה. בעניין זה יש להקפיד על פעולה רצופה, עקבית ומבוקרת - כל זאת על מנת להבטיח סיכום של הליכי הבחינה, המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  נש"ם החלה להשתמש במערכת ממוחשבת מתקדמת לניהול פניות של הגופים הממשלתיים אליה (CRM), המתעדת את ממשקי העבודה בין נש"ם לגופים הממשלתיים. עם זאת, נש"ם טרם השלימה ביצוע התאמות במערכת אשר יאפשרו לה לעקוב אחר העמידה בפרקי הזמן שנקבעו המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  בדיקת משרד מבקר המדינה שנעשתה בנובמבר 2019, העלתה כי הטיפול ב-83% מהבקשות שהתקבלו בנש"ם מגופים ממשלתיים בחודשים יוני-ספטמבר 2019 ארך בממוצע 10 ימים. עם זאת, במועד הבדיקה 17% מהבקשות שהוגשו בחודשים האמורים היו עדיין פתוחות, המשך קריאה בקובץ המצורף.

תרשים התקציר

התרשים מציג את השינוי הנדרש בעבודת נציבות שירות המדינה בתחום האצילה והבקרה: ממעורבות נש"ם בניהול שוטף של הגופים הממשלתיים לאצילת סמכויות לגופים הממשלתיים ובקרה של נש"ם על יישום הסמכויות שהואצלו.

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על נש"ם לפעול על פי החלטת הממשלה משנת 2013 ליישום מלא ותכליתי של דוח הרפורמה בנוגע לאצילת סמכויות לביצוע שינויים בתקן, ולקבוע לוח זמנים לביצוע כל המשימות הכרוכות ביישום הרפורמה.
 • [alt]
  על אג"ת לגבש את הצעת התקציב לנש"ם בתיאום עם הנציב בדרך שתתאים לפעילות של נש"ם ותתיישב עם עקרונות היסוד של הרפורמה, וזאת בכפוף לסדר העדיפויות הממשלתי ולמקורות התקציביים שיוקצו לנושא. כן על אג"ת להביא את הצעת התקציב של נש"ם המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  על נש"ם לפעול להשלמת התשתית הנורמטיבית של ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, ובכלל זה עליה לפעול לגיבוש מדיניות במכלול תחומי הניהול; לקביעת כללים ברורים לניהול תחום התקן; לקידום תכנון ההון האנושי בראייה ארוכת טווח; המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  על נש"ם לפעול לשיפור פעילות מערך הרפרנטורה, כדי להעניק שירות יעיל ומקצועי לגופים הממשלתיים, וכדי לוודא שההחלטות יתקבלו על סמך מדיניות אחידה שתעוגן במכלול של כללים והנחיות, וכן עליה לפעול להשלמת ההסדרה של יחידות משאבי אנוש בגופים הממשלתיים.

סיכום

ממצאי דוח ביקורת זה מחייבים את נש"ם להתמודד עם אתגרים משמעותיים הדורשים נקיטת פעולות מעשיות. נש"ם טרם יישמה מרכיבים מרכזיים ברפורמה לניהול ההון האנושי בשירות המדינה. על נש"ם, שהיא הגוף המקצועי המופקד על ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, לפעול להשלמת המימוש של עקרונות היסוד של הרפורמה, שאושרו בהחלטת ממשלה, לקבוע לוחות זמנים מוגדרים ומחייבים להשלמתן ולעקוב אחר יישומן.