לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

הביקורת הקודמת: מבקר המדינה, דוח ביקורת מיוחד בנושא הסדרי הפנסיה במדינה (2016).

​החיסכון לגיל פרישה מורכב משלושה רבדים: הרובד הראשון הוא קצבת הזקנה; הרובד השני, שהוא בדרך כלל מקור ההכנסה העיקרי לאחר הפרישה מהעבודה, הוא החיסכון הפנסיוני שצבר העובד בשנות עבודתו; והרובד השלישי הוא החיסכון הפרטי של משקי הבית. קרנות הפנסייה החדשות נכללות ברובד השני של החיסכון הפנסיוני - כתוכניות פנסייה מוגדרות צבירה (Defined Contribution - DC). בשיטת DC הגמלה נקבעת לפי צבירת ההפרשות של העובד ושל המעסיק לקרן, בתוספת התשואה שעשתה הקרן ובניכוי דמי הניהול ועל יסוד הנחות לגבי תוחלת החיים. בשיטה זו מוטלים סיכוני התשואה במלואם על העובד. 


נתוני מפתח

 • 464.7 מיליארד ש"ח

  יתרת הנכסים של קרנות הפנסייה החדשות ב-31.12.20 - גידול של כ-15% לעומת שנת 2019

 • 44.9 מיליארד ש״ח

  ההפקדות לקרנות הפנסייה החדשות בשנת 2020 - גידול של 5% לעומת שנת 2019

 • 1.95%

  השיעור הממוצע של דמי הניהול מההפקדות של כלל העמיתים בקרנות הפנסייה החדשות והמקיפות בשנת 2020, לעומת 2.85% בשנת 2016

 • 0.19%

  השיעור הממוצע של דמי הניהול מהנכסים של כלל העמיתים בקרנות הפנסייה החדשות והמקיפות בשנת 2020, לעומת 0.26% בשנת 2016

 • 56%

  שיעור החוסכים הלא פעילים ששילמו דמי ניהול מרביים בשנת 2021, לעומת 90% בשנת 2015

 • 93%

  שיעור הפנסיונרים מקבלי הקצבה ששילמו דמי ניהול מרביים בחמש קרנות הפנסייה החדשות הגדולות בשנת 2021, לעומת 100% בשנת 2015

 • 41.5% - 43.2%

  התשואה המצטברת של קרנות ברירת המחדל, לעומת תשואה ממוצעת בשיעור של 35.56% בכלל קרנות הפנסייה החדשות בשנים 2019 - 2021

 • 479

  מספר בעלי הרישיון לייעוץ פנסיוני בשנת 2020 - לעומת 922 בשנת 2015 - ירידה של כ-48%

פעולות הביקורת

בשנת 2016 פרסם משרד מבקר המדינה דוח מיוחד בעניין הסדרי הפנסייה במדינה  (הדוח הקודם) בעקבות ביקורת שביצע בנושא זה (הביקורת הקודמת). בחודשים ינואר עד מרץ 2022 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (רשות שוק ההון) לתיקון הליקויים העיקריים שצוינו בדוח הקודם בתחומי הפנסייה הצוברת ושוק ההפצה הפנסיוני. ביקורת המעקב נעשתה ברשות שוק ההון. בדיקות השלמה נעשו בכמה משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות, ובכלל זה במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד האנרגייה, משרד החינוך, משרד המשפטים, המשרד לביטחון הפנים, משרד הפנים, משרד התקשורת, נציבות שירות המדינה, חברת נמל חיפה בע"מ (נמל חיפה), חברת החשמל לישראל בע"מ (חברת החשמל), חברת נמל אשדוד בע"מ (נמל אשדוד), חברת רכבת ישראל בע"מ (רכבת ישראל) ונתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (נתיבי ישראל). 


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  שיעור דמי הניהול של חוסכים לא פעילים - בביקורת הקודמת נמצא כי כ-90% מהחוסכים הלא פעילים בחמש קרנות הפנסייה החדשות הגדולות שילמו דמי ניהול מרביים. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי תוקן במידה חלקית - בשנת 2021 כ-67% מהחוסכים הלא פעילים בחמש קרנות הפנסייה החד...
 • dislike
  מבנה הבעלות בשוק ההפצה הפנסיוני - בביקורת הקודמת נמצא כי רשות שוק ההון לא בחנה את מבנה הבעלות של סוכנויות הביטוח וההסדר ולא קבעה הוראות הכוללות מגבלות מתאימות בעניין הפצת מוצרי חברת האם באמצעות סוכנויות שבבעלות גופים מוסדיים. בביקורת המעקב נמצא כי הלי...
 • dislike
  מודל התגמול לסוכנים - בביקורת הקודמת נמצא כי רשות שוק ההון לא הסדירה כללים ברורים למתן תמריצים כלכליים בשיטת התגמול של סוכני הביטוח שיש בהם כדי למזער את השפעתם של שיקולים זרים בנוגע להפצת חיסכון פנסיוני ללקוח. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי לא תוקן, וכי...
 • dislike
  מסמך ההנמקה - סעיף 14 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), מחייב את בעל הרישיון למסור ללקוח בעת מתן המלצה בעניין חיסכון מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצה בדבר כדאיות החיסכון...
 • dislike
  שוק הייעוץ הפנסיוני - בביקורת הקודמת נמצא כי שיעור בעלי הרישיון לייעוץ פנסיוני מכלל בעלי הרישיון לשירותי ייעוץ ותיווך הנוגעים למוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוני היה כ-9% בלבד בשנת 2014, וכי לגבי מרבית האוכלוסייה קיים חשש להיעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי הבוח...
 • dislike
  אפקטיביות האכיפה - בביקורת הקודמת נמצא כי לא בוצעה עבודת מטה ברשות שוק ההון הבוחנת את אפקטיביות האכיפה של סעיפי חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי לא תוקן - הרשות לא ביצעה עבודת מטה לבחינת אפקטיביות האכיפה שהיא מבצעת, חוץ מבחינת...
 • dislike
  תדירות מתן ייעוץ או שיווק פנסיוני במהלך חיי העובד - בכל הגופים שנבדקו בביקורת המעקב, פרט לרכבת ישראל, ובכלל זה משרדי ממשלה, חברת החשמל, נמל חיפה, נמל אשדוד ונתיבי ישראל, העובדים אינם מקבלים ייעוץ פנסיוני בתקופת עבודתם, שבה עשויים לחול שינויים במצבם האי...
 • like
  שיעור דמי הניהול של פנסיונרים - בביקורת הקודמת נמצא כי בשנת 2015 שילמו כל הפנסיונרים בחמש קרנות הפנסייה החדשות הגדולות את שיעור דמי הניהול המרבי הקבוע בחוק. ביקורת המעקב העלתה כי בכל הנוגע לפורשים שיצאו לפנסיה החל מפברואר 2022 הליקוי תוקן באופן מלא אול...
 • like
  בחירת קרנות נבחרות על ידי רשות שוק ההון - בדוח הקודם המליץ משרד מבקר המדינה לרשות שוק ההון לחזור ולשקול, כחלק מבחינת השפעת ההסדר על השוק הפנסיוני, את הצורך בהוספת קריטריונים נוספים לבחירת קרנות ברירת המחדל , מלבד שיעור דמי הניהול, כגון קריטריונים הנוגע...
 • like
  בחירת קופת ברירת מחדל על ידי מעסיק או ארגון עובדים - בביקורת הקודמת נמצא לגבי ההליך התחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל על ידי מעסיק או ארגון עובדים כי רשות שוק ההון לא התאימה את קריטריון התשואה לרמת הסיכון של תיק ההשקעות, דבר שעלול לגרום להשוואה לא נאותה ב...

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי רשות שוק ההון תמשיך לעקוב אחר הרכב יתרות החוסכים הלא פעילים המשלמים דמי ניהול מרביים ותבחן כיצד ניתן לצמצם את סכומי היתרות.
 • [alt]
  מומלץ כי רשות שוק ההון תקבע כללים ברורים למתן תמריצים כלכליים בשיטת התגמול של סוכני הביטוח שיש בהם כדי למזער את השפעתם של שיקולים זרים בנוגע להפצת חיסכון פנסיוני ללקוח.
 • [alt]
  מומלץ כי רשות שוק ההון תשלים את הבחינה של מסמך ההנמקה ותתאימו לצרכים המשתנים ולהתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות. כן מומלץ שהרשות תבחן דרכים וכלים נוספים כדי להתמודד עם ניגודי העניינים בפעילותם של סוכני הביטוח ולמזער את השפעתם של שיקולים שאינם...
 • [alt]
  מומלץ לרשות שוק ההון להמשיך לפעול כדי לפתח ולשכלל את שוק הייעוץ הפנסיוני, ובכלל זה לקדם אסדרה שתאפשר מתן ייעוץ פנסיוני באופן דיגיטלי, מתקדם ונוח, ולבחון את מודל התמחור לייעוץ פנסיוני בראייה כוללת של הכדאיות לכלל השחקנים בשוק.
 • [alt]
  מומלץ כי רשות שוק ההון תבחן דרכים להגביר את תדירות הייעוץ הפנסיוני הניתן לעובדים, ובפרט בנקודות זמן מרכזיות, כגון במועד תחילת העבודה, בעת שחלים שינויים במצבו האישי או המשפחתי של העובד ובמועד פרישתו לגמלאות. זאת כדי להבטיח את התאמת הביטוח הפנסיוני וייעו...

סיכום

​החיסכון הפנסיוני נועד לשמש מקור הכנסה עיקרי לאחר הפרישה מהעבודה ולאפשר לחוסך להתקיים בכבוד ולשמר, עד כמה שניתן, את רמת החיים שהיה רגיל אליה לפני הפרישה. לבחירת סוג החיסכון הפנסיוני והתאמתו להעדפות ולצרכים האישיים של העמית יש השפעה ניכרת על סכום הקצבה שהוא צפוי לקבל. היעדר חיסכון פנסיוני מספק עלול להביא לעוני לאחר גיל הפרישה, דבר שיחייב השקעת משאבים ציבוריים לתמיכה בציבור הגמלאים. הממצאים בדוח זה מלמדים כי רשות שוק ההון תיקנה חלק מהליקויים שעליהם הצביע הדוח הקודם, בעיקר בתחום קופות ברירת המחדל ודמי הניהול שמשלמים פנסיונרים שפרשו החל מפברואר 2022. ואולם היא לא תיקנה את הליקויים בתחום שוק ההפצה הפנסיוני, המתבטאים בניגודי העניינים המובנים בפעילותם של סוכני ביטוח פנסיוניים ובהיעדר שוק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. על רשות שוק ההון לטפל בליקויים בשוק ההפצה הפנסיוני ולפעול לפיתוחו ולשכלולו של שוק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ומתקדם, לטובת ציבור החוסכים לפנסייה.