facebook

מבקר המדינה יקיים כנס הסברה למועמדים בפריימריז לקראת הכנסת ה- 25

על מפלגות ועל מועמדים מטעמן חלות הוראות על פי חוק המפלגות וכן הנחיות מבקר המדינה על פי החוק, בדבר ניהול חשבונות ודיווח בבחירות המקדימות. בכנס יובהרו כלל ההיבטים והכללים בהם נדרשים לעמוד המתמודדים בפריימריז לקראת הבחירות לכנסת

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן יקיים כנס הסברה למועמדים בבחירות המקדימות (פריימריז) לקראת הבחירות לכנסת ה- 25.  הכנס יתקיים ביום ב', ה- 11 ביולי 2022 ב- 12:00. תתאפשר השתתפות מקוונת.

ב- 30 ליוני 2022 התקבל חוק התפזרות הכנסת ה- 24 ונקבע כי הבחירות לכנסת ה- 25 יתקיימו ב- 1 בנובמבר 2022. על מפלגות ועל מועמדים מטעמן חלות הוראות על פי חוק המפלגות וכן הנחיות מבקר המדינה על פי החוק, בדבר ניהול חשבונות ודיווח בבחירות המקדימות. בכנס יובהרו כלל ההיבטים והכללים בהם נדרשים לעמוד המתמודדים בפריימריז לקראת הבחירות לכנסת.

המבקר אנגלמן: "המועמדים בפריימריז מתמודדים לכהן כנציגי הציבור בכנסת ישראל ואלו המכהנים או יכהנו כחברי כנסת אף יזכו במימון ציבורי משמעותי למימון התמודדותם ומשכך עליהם לפעול בהתאם לחוק ובשקיפות. דוחות מבקר המדינה מעלים ליקויים רבים בפעילות המועמדים בפריימריז ואנו נציג למועמדים השונים את הדרישות והכללים אשר בהם הם נדרשים לעמוד."

להשתתפות פיזית בכנס המשרד יש להירשם בדוא"ל: Tony_hak@mevaker.gov.il

נא להירשם עד יום חמישי 7.7.2022.

הכנס ישודר גם באופן מקוון.