facebook

דרוש סטודנט למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
01/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף החשבות שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש סטודנט לתואר ראשון בכלכלה, חשבונאות או פכ"מ לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה. 

אגף החשבות ממונה על נושאי הכספים של המשרד ובכלל זה ניהול הפעילות הכספית ותשלום שכר לעובדי המשרד. 

** המשרות מיועדות לגברים ולנשים

תיאור התפקיד:

  1. סיוע לממונה בעבודה מקצועית באגף.

  2. סיוע לגורמים המקצועיים בחשבות השכר בקליטת נתוני שכר, הפקת דוחות שכר ועיבודם.

  3. ביצוע מעקב ובקרה.

  4. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית.

  5. ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי האגף.

כישורים נדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות ודייקנות.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.  

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד או עד 5 שנים לכל היותר.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפיסקה 13.3. בתקשי"ר. 


זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים. 

המועמד שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 1.10.2020 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף החשבות - לשכת ירושלים".