facebook

משרה זמנית - מעצב/ת גרפי/ת

מאפיינים

סוג המשרה:
למילוי משרה פנויה
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
16/09/2019 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

תיאור המשרה

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה ממלא/ת מקום למעצבת גרפית (משרה זמנית). תקופת ההעסקה הצפויה היא עד תשעה חודשים, ואולם המשרד יהיה רשאי להאריכה. העבודה בלשכת המשרד בירושלים.

ההעסקה תהיה בשכר שווה ערך לשכר עובד דרגה 18 בדירוג המינהלי של עובדי משרד מבקר המדינה.


תנאים מוקדמים

1. השכלה או לימוד קורסים בתחומי העיצוב הגרפי והגרפיקה הממוחשבת, תקשורת חזותית ואינפוגרפיקה.

2. ניסיון תעסוקתי של שנתיים לפחות בתחומי העיצוב הגרפי והגרפיקה הממוחשבת, תקשורת חזותית ואינפוגרפיקה.

3. תעודת בגרות מלאה.


תיאור התפקיד

1. ביצוע עבודות גרפיקה ועיבודים גרפיים מיוחדים; ביצוע עבודות בתחומי התקשורת החזותית והגרפיקה הממוחשבת ועיצוב אינפוגרפיקה של נתונים מורכבים בדוחות ופרסומים שונים של המשרד והכנת מצגות; סיוע למנהל תחום ההוצאה לאור והבאה לדפוס בעיצוב והפקה של דוחות הביקורת של המשרד, של מידע המופץ במשרד, של מידע המופץ לגורמי חוץ ושל פרסומים אחרים של המשרד.

2. יצוין שכל עבודות המשרד נעשות במחשבי PC.

 

הכישורים הנדרשים

1. בקיאות בתוכנות הגרפיות Photoshop, InDesign, Illustrator ו-Acrobat Distiller.

2. בקיאות בסריקה ובעיבוד של תמונות, בסגירת קבצים ב-PostScript ו-PDF וכן בפורמטים שונים.

3. ידע בתחומי הדפוס וההוצאה לאור.

4. יחסי אנוש טובים; יכולת עמידה במצבי לחץ וניהול זמן יעיל; ידיעת השפה העברית על בורייה ושליטה טובה בשפה האנגלית (הבנה, קריאה וכתיבה).


תנאים נוספים

1. העבודה היא במשרה מלאה חמישה ימים בשבוע. ייתכן שתידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצורכי העבודה.

2. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר.

3. מועמדים/ות שיעמדו בתנאי הסף ובציון הסף שנקבע לתיק העבודות יופיעו לפני ועדת בחינה.

4. יובהר כי על פי הצורך, המשרד רשאי להפנות את המועמדים/ות לבחינה מקצועית שתהווה כלי עזר לעבודת ועדת הבחינה.

5. המועמד/ת שיתקבל/תתקבל יידרש/תידרש לעבור בדיקה לשם קבלת סיווג ביטחוני כמקובל לפני תחילת העבודה.


המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115) ויצרף/תצרף לו קורות חיים, מסמכים המוכיחים את השכלתו/ה וניסיונו/ה, וכן קישור לתיק עבודות דיגיטלי המוכיח את כישוריו/יה. את כל אלה יש לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש, ולציין: "עבור מילוי מקום למשרת מעצב/ת גרפי/ת". המשרד רשאי לדחות על הסף פנייה שתישלח בלי המסמכים הנדרשים והקישור לתיק העבודות. את הפניות יש לשלוח לא יאוחר מיום 16/09/2019.