facebook

דוח שנתי 68א

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 968A-2017
תאריך פרסום 25/10/2017
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח זה הוא החלק הראשון בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה על תוצאות הביקורת שנעשתה בגופים המבוקרים בשנת 2017. הדוח עוסק בעיקר בתחומי הכלכלה והתשתיות, בדגש על נושאים חברתיים-כלכליים.

הדוח משקף את חזון מבקר המדינה ואת יעדיו, ובכללם התמקדות בהבטחת הזכויות של האזרח ובאיכות חייו, הגברת האחריותיות, הטמעת נורמות של תקינות בסדרי הממשל והמינהל הציבורי ומעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בביקורות קודמות.

מן המפורסמות הוא שמשרד מבקר המדינה פועל לביצוע תהליכי בדיקה וביקורת מעמיקים, יסודיים, מקצועיים והוגנים ולפרסום דוחות ביקורת אובייקטיביים, אפקטיביים רלוונטיים וברורים, אשר יורדים לשורשם של אירועים ומנתחים לעומק את התנהלותם של המבוקרים.

הכנת דוח זה, כקודמיו, הצריכה מאמץ רב של עובדי משרד מבקר המדינה, אשר עמלו על הכנתו בקפדנות, ביסודיות ובמקצועיות וביצעו בקרות רבות, כנדרש. תודתי והוקרתי נתונות להם.

הדוח כולל 19 פרקים בנושאים רבים ומגוונים, כולם חשובים. ואולם על מנת שלא להאריך, אסקור להלן רק כמה מהם:

במסגרת ביקורת משותפת בנושא "איכות אוויר" שמבצעים מוסדות ביקורת של 15 מדינות החברות בארגון EU...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד התשתיות הלאומיות
 • רשות לשרותים ציבוריים - חשמל
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד האוצר
 • משרד האנרגיה והמים

מילות מפתח

 • זיהום אוויר
 • אנרגיה מתחדשת
 • פליטת גזי חממה
 • ייצור חשמל
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • רשות המיסים בישראל
 • משרד המשפטים
 • משרד האוצר
 • משרד הכלכלה
 • מכון התקנים הישראלי
 • המכון הישראלי ליין
 • המכון הישראלי לקרמיקה וסילקטים
 • אות המוצר הירושלמי בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • חברת בנק הדואר בע"מ
 • אגד אגודה שתופית לתחבורה בישראל בע"מ
 • דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד האנרגיה והמים
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה

מילות מפתח

 • היעדר תיעוד
 • מינהל תקין
 • הרשות לאיסור הלבנת הון
 • הלבנת הון
 • הון שחור
 • נדל"ן
 • מקרקעין
 • גביית מסים
 • שיתוף פעולה בין רשויות
 • השקעות הון
 • הטבות מס
 • פטור ממס
 • משקיעים זרים
 • קרן הון
 • איסוף מידע
 • עבירות מס
 • ביטוח סיעודי
 • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 • תקנים
 • קידום תחרות
 • הסרת חסמים
 • ניגוד עניינים
 • הפסדים כלכליים
 • עמידה ביעדים
 • רשות החדשנות
 • מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל בע"מ
 • תחבורה ציבורית
 • הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
 • כרטיס רב-קו
 • פיקוח ובקרה
 • פגיעה בטוהר המידות
 • מינוי דירקטורים
 • בטיחות
 • משק הגז
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • רשות לשרותים ציבוריים - חשמל
 • משרד האנרגיה והמים
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • רכבת ישראל בע"מ
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד האוצר
 • נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • רשות החברות הממשלתיות
 • מי חדרה בע"מ
 • מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
 • עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ
 • חברת מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
 • חברת עין אפק בע"מ
 • תמר - תאגיד מים רמלה בע"מ
 • משרד הבריאות
 • רשות שדות התעופה
 • בנק ישראל

מילות מפתח

 • נכסי מקרקעין
 • זכויות מקרקעין
 • פטור ממכרז
 • הפרטה
 • ייצור חשמל
 • התייעלות אנרגטית
 • ניהול ביקושים
 • ניהול פרוייקטים
 • כדאיות כלכלית
 • רכבות חשמליות
 • תחזוקה
 • גשרים
 • כבישים
 • רשות המים
 • תאגידי מים וביוב
 • מי הרצליה בע"מ
 • מי נעם - תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ
 • נמל תעופה בן גוריון (נתב''ג)
 • קידום תחרות
 • הסכמים חוזיים
 • ייצור שטרות
 • זיוף כסף
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

מילות מפתח

 • מינויים
 • עובדים בכירים
 • תנאי העסקה
 • ועדת איתור
 • מינהל תקין
word
pdf