facebook

נציבות תלונות הציבור: זינוק במספר התלונות על יחידת הקנביס הרפואי

נתונים חדשים של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור: תוך 3 שנים זינוק של 600% במספר התלונות על יחידת הקנביס הרפואי במשרד הבריאות

  • בשנת 2019 התקבלו בנציבות 518 תלונות (השנה טרם הסתיימה) בנושא קנביס רופאי לעומת 74 תלונות בלבד בשנת 2017.

  • 92% מהתלונות נמצאו מוצדקות.

  • באחד המקרים חולה המתין חודשים לקבלת קנביס רפואי כיוון שהבקשה שלו לא הוקלדה במחשב.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן: "אני רואה חשיבות רבה בחיזוק הפן החברתי ובתפקידה של הביקורת להוות פה לקבוצות מוחלשות וראויות לקידום בחברה. מדובר בנתונים המצביעים על מצוקה אמיתית של חולים שזקוקים למזור רפואי. הצוותים המקצועיים בנציבות תלונות הציבור בוחנים את הנושא לעומק ופועלים מול כלל הגופים הרלוונטיים לשיפור השירות לאזרח".

מנתונים חדשים של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור עולה כי ב-3 השנים האחרונות חל זינוק של כ-600% במספר התלונות המתקבלות בנציבות, על יחידת הקנביס הרפואי במשרד הבריאות (היק"ר). על פי הנתונים בעוד שבשנת 2017 התקבלו בנציבות 74 תלונות בלבד על היק"ר, הרי בשנת 2018 גדל מספר התלונות ביותר מפי שניים ועמד על 173 תלונות. מתחילת שנת 2019 ועד עתה (השנה טרם הסתיימה) התקבלו בנציבות כבר 518 תלונות על היק"ר (גידול של כ-600%), ובנציבות מספרים כי 92% מהתלונות נמצאו מוצדקות. 

במשרד מבקר המדינה מסבירים כי מרבית הפונים אל הנציבות הינם חולים הנזקקים לקנביס רפואי, אשר מלינים על הקשיים הרבים בהם הם נתקלים בניסיון לקבל שירות ראוי מאת היק"ר.

סוגי התלונות:

  1. עיכוב ממושך בטיפול בבקשות: עיכוב בטיפול בבקשות חדשות, עיכוב בטיפול בבקשות חידוש הגורם לקטיעת הרצף הטיפולי ועיכוב בטיפול בבקשות להעלאת מינון.

  2. ליקויים בממשק הממוחשב  - קשיים בהעברת מסמכים ליק"ר, קשיים בקליטה ובשיוך המסמכים ביק"ר וכן תקלות במשלוח רישיונות והוראות ניפוק למטופלים לאחר אישור הבקשות.

  3. אי טיפול בבקשות שחסרו בהם מסמכים תומכים בלא שניתנה למטופלים או לרופאיהם הודעה על כך בזמן אמת.

  4. העדר שקיפות ומידע בדבר סטטוס הבקשה ואי עדכון יזום מצד היק"ר.

  5. מחסור במוצרי קנביס בבתי המרקחת.

  6. מחסור ברופאים המורשים לתת רישיונות לקנביס רפואי וליקויים בפרסומי משרד הבריאות אודות הרופאים אליהם ניתן לפנות ועוד.

באחד המקרים, הנציבות ביררה תלונה של חולה טרשת נפוצה שטען כי בקשתו לקבלת רישיון לקנביס רפואי  מתעכבת מזה מספר חודשים. בירור הנציבות העלה כי בקשת המתלונן התקבלה במשרדי היק"ר אך לא הוקלדה למערכת הממוחשבת. בעקבות פניית הנציבות הוחל הטיפול בבקשה ובהמשך הונפק רישיון. אולם, אז התברר כי ברישיון נרשם מספר תעודת זהות שגוי ובעקבות התערבות נוספת של הנציבות הונפק רישיון מתוקן אשר אפשר למתלונן לקבל קנביס רפואי להקלת מכאוביו.

במקרה אחר, הנציבות ביררה תלונה בנוגע לאישור הוראת ניפוק קנביס רפואי לבית מרקחת. המתלונן הלין כי במשך תקופה ממושכת הוראת הניפוק לא התקבלה אצלו למרות שמהמוקד הטלפוני של היק"ר נמסר לו כי אושר לו רישיון. בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור נשלחה למתלונן הוראת הניפוק אשר הייתה אמורה להישלח אליו זה מכבר.

במשרד המבקר מדגישים כי נציבות תלונות הציבור בודקת כל תלונה באופן פרטני ומסייעת לפונים לממש את זכויותיהם. הנציבות מעירה למשרד הבריאות באופן שוטף על הליקויים המערכתיים העולים מבירור התלונות ועוקבת אחר הפעולות שנוקט משרד הבריאות לתיקון הכשלים שעלו מהתלונות.​