facebook

דוח שנתי 53א לשנת 2002

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 953-2002
תאריך פרסום 07/10/2002
מספר ISSN 0334-9713

דוח 53א עוסק ברובו בביקורת על מערכת הביטחון. ביקורת זו כוללת 19 פרקים. חלקים או נתונים ממקצת הפרקים האלה לא הונחו על שולחן הכנסת ולא פורסמו ברבים, לשם שמירה על ביטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה, זאת מכוח סעיף 17 לחוק מבקר המדינה.

הביקורת שנעשתה בשנה הנדונה עסקה - בצד נושאי ביקורת שוטפים - גם בשני נושאים העומדים על הפרק, בבחינת "ביקורת בזמן אמתי". באחד, נבדקה היערכות הגורמים האחראים להסברה בנושאי חוץ וביטחון, ובכללם משרד ראש הממשלה, משרד החוץ, משרד הביטחון, צה"ל ואחרים; ובאחר, נבדקו הפעולות הנוגעות למרחב התפר (דוח בנושא זה פורסם בנפרד ביולי 2002).

בדוח זה גם הונח על שולחן הכנסת פרק הדן באבטחת אישים ומשלחות, לאחר ביקורת בעניין זה שנעשתה בשירות הביטחון הכללי שבמשרד ראש הממשלה.

הביקורת על צה"ל כוללת שלושה פרקים הדנים במיצוי המשאב האנושי - סדרי המיון והשיבוץ של מיועדים לשירות ביטחון, שירות נשים בצה"ל ושירות ביטחון מוכר מחוץ לצה"ל; שני פרקים אחרים עוסקים בענייני כספים ותקציב - ניהול תקציב מפקדת הזרוע לבניין הכוח ביבשה וני...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד החוץ
 • משרד הביטחון
 • המשרד לביטחון פנים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • אגף המכס ומע"מ
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • עיריית תל אביב-יפו
 • משרד הפנים
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד הבריאות
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • המועצה המקומית גבעת זאב
 • המועצה המקומית בית אריה
 • התעשיה האוירית לישראל
 • רפאל - רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • התעשיה הצבאית לישראל בע"מ
 • משרד האוצר
 • רשות החברות הממשלתיות

מילות מפתח

 • לפמ - לשכת הפרסום הממשלתית
 • מועצה לביטחון לאומי
 • הסברה
 • שירות הביטחון הכללי
 • פעילות דיפלומטית
 • היערכות למצבי חירום
 • אבטחת אישים
 • משלחות דיפלומטיות
 • נכי צה"ל
 • ועדת חריגים
 • רכב נכים
 • תקציב הביטחון
 • שקיפות
 • בקרה
 • תכנון
 • תיקון ליקויים
 • עבודות בינוי
 • אחזקה
 • מטה משק לשעת חירום ארצי
 • גיוס לצה"ל
 • פטור משירות צבאי
 • שירות צבאי
 • שילוב נשים
 • שירות מוכר
 • תכנית עבודה
 • תקציב
 • הקצאת משאבים
 • רכש
 • הצטיידות
 • קניות בהקפה
 • גבייה
 • מבנים ותשתיות
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה
 • שימוש חורג
 • היתר בנייה
 • מינהל תקין
 • חריגות בנייה
 • חריגות מהתקציב
 • אבטחה
 • טיהור שפכים
 • רישוי עסקים
 • מפעל להב
 • קבלת החלטות
 • כדאיות כלכלית
 • אומדן עלויות הפרויקט
 • השבחת מטוסים
 • מבנה ארגוני
 • פיקוח ובקרה
 • רכש גומלין
 • יצוא תעשייתי
 • הרשות הממשלתית לשיתוף פעולה תעשייתי
 • פיתוח מוצר
 • ייצוא ביטחוני
 • דוחות כספיים
 • דירקטוריון
 • קרנות השתלמות
 • נסיעות לחו"ל
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • רשות הדואר
 • בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 • רשות השידור הישראלי
 • יד ושם, רשות הזכרון לשואה ולגבורה
 • משרד האוצר
 • המועצה המקומית זכרון יעקב
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה השומרון

מילות מפתח

 • זכויות מקרקעין
 • הפרטה
 • נכסי מקרקעין
 • נכסים ציבוריים
 • פטור ממכרז
 • רכש
 • ועדת המכרזים
 • התקשרויות
 • מינהל תקין
 • תנאי העסקה
 • גיוס עובדים
 • קידום עובדים
 • הכשרה
 • ימי חופשה
 • העסקת קרובי משפחה
 • תחזוקה
 • גיוס וקבלת תרומות
 • אגודות ידידים
 • עבודות פיתוח
 • פרויקט לאומי
 • קבלת החלטות
 • ליקויים בהתקשרויות
 • ניגוד עניינים
 • מינהלת הקריות
 • נכסים
 • היתר בנייה
 • מקרקעין
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf